ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 25 Issue : 2 Year : 2022


Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi - Türk Beyin Damar Hast Derg: 25 (2)
Cilt: 25  Sayı: 2 - Ağustos 2019
DERLEME
1.
Avrupa İnme için Eylem Planı 2018-2030
Action Plan for Stroke in Europe 2018–2030
Bo Norrving, Jon Barrick, Antoni Davalos, Martin Dichgans, Charlotte Cordonnier, Alla Guekht, Kursad Kutluk, Robert Mikulik, Joanna Wardlaw, Edo Richard, Darius Nabavi, Carlos Molina, Philip M Bath, Katharina Stibrant Sunnerhagen, Anthony Rudd, Avril Drummond, Anna Planas, Valeria Caso
doi: 10.5505/tbdhd.2019.94834  Sayfalar 54 - 85

2.
İskemik inmede ikili antiagregan tedavi
Dual antiplatelet therapy in ischemic stroke
Birsen İnce
doi: 10.5505/tbdhd.2019.58561  Sayfalar 86 - 93

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
3.
İskemik stroke geçiren genç hastalarda protrombotik gen mutasyonları: klinik tecrübemiz
Prothrombotic gene mutations in young patients with ischemic stroke: our clinical experience
Zeynep Özözen Ayas, Aslı Aksoy Gündoğdu, Ayhan Bölük
doi: 10.5505/tbdhd.2019.90267  Sayfalar 94 - 100

4.
Rekürren iskemik inmeli hastalarda risk faktörleri, inme etiyolojisi ve prognoz
Risk factors, etiologic subtypes, and prognosis of patients with recurrent ischemic stroke
Ülker Anadol Kelleci, Ayse Destina Yalçın, Zakir Sakci
doi: 10.5505/tbdhd.2019.19484  Sayfalar 101 - 105

5.
İntraserebral hematomlarda erken prognoz tahmini: Hemphill skoru’na karşı STICH-2 prognoz skoru
Prediction of early prognosis in intracerebral hematomas: STICH-2 prognosis score against Hemphill score
Doğan Dinç Öge, Ethem Murat Arsava, Mehmet Yasir Pektezel, Ozlem Kayim Yildiz, Mehmet Akİf Topçuoğlu
doi: 10.5505/tbdhd.2019.46320  Sayfalar 106 - 112

6.
Mekanik trombektomi ile tedavi edilen izole orta serebral arter ve ön sistem tandem oklüzyonu olgularındaki troponin düzeylerinin karşılaştırılması
Comparison of troponin levels in isolated middle cerebral artery and anterior system tandem occlusion treated with mechanical thrombectomy
Nihat Şengeze, Semih Giray, Yusuf İnanç, Alper Eren, Sedat Yaşin
doi: 10.5505/tbdhd.2019.53824  Sayfalar 113 - 117

7.
Nötrofil-lenfosit oranı ve spontan intraserebral kanama prognozu
Neutrophil-to-Lymphocyte Ratio and Prognosis of Spontaneous Intracerebral Hemorrhage
Mehmet Yasir Pektezel, Ethem Murat Arsava, Doğan Dinç Öge, Ozlem Kayim Yildiz, Mehmet Akif Topcuoglu
doi: 10.5505/tbdhd.2019.87587  Sayfalar 118 - 124

OLGU BILDIRILERI
8.
İdiopatik hipereozinofilik sendrom ve multiple embolik inme: Olgu sunumu ve literatür analizi
Idiopathic hypereosinophilic syndrome presenting with multiple embolic stroke: Case report and review of the literature
Farid Khasiyev, Rahşan Göçmen, Ethem Murat Arsava, Mehmet Akif Topçuoğlu
doi: 10.5505/tbdhd.2018.37880  Sayfalar 125 - 128

9.
Karotid Arterdeki Hareketli Trombüs: İki Farklı Etiyoloji ve Tedavi Yaklaşımı
Free-Floating Thrombus in the Carotid Artery: Two Different Etiologies and Treatment Approaches
Çetin Kürşad Akpınar, Atilla Özcan Özdemir
doi: 10.5505/tbdhd.2018.73636  Sayfalar 129 - 133

10.
İnternal karotid arter oklüzyonunun nadir bir nedeni: katastrofik antifosfolipid sendromu
A rare cause of internal carotid artery occlusion: catastrophic antiphospholipid syndrome
Ahmet Ubur, Erdal Bodakçı, Özlem Aykaç, Zehra Uysal Kocabaş, Ezgi Sezer Eryıldız, Atilla Özcan Özdemir
doi: 10.5505/tbdhd.2018.62534  Sayfalar 134 - 139

LookUs & Online Makale
w