ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 28 Issue : 3 Year : 2022


Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi - Türk Beyin Damar Hast Derg: 28 (3)
Cilt: 28  Sayı: 3 - Aralık 2022
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - VI

DERLEME
2.
Akut inmede nütrisyon: Sorunlar ve çözüm yolları
Nutrition in acute stroke: Problems and solutions
Levent Güngör
doi: 10.5505/tbdhd.2022.15013  Sayfalar 128 - 140

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
3.
Akut iskemik inmenin erken döneminde mortalite skorları ve inflamatuar belirteçler mekanik ventilasyon ihtiyacını öngörebilir
In the early period of acute ischemic stroke mortality scores and inflammatory markers can predict the need for intubation
Hasan Hüseyin Kozak, Ahmet Buğrul, Fatih Tol
doi: 10.5505/tbdhd.2022.33255  Sayfalar 141 - 148

4.
Akut iskemik inmede intravenöz trombolitik tedavi: Tek merkez deneyimi
Intravenous thrombolytic therapy in acute ischemic stroke: A single center experience
Nesrin Ergin
doi: 10.5505/tbdhd.2022.00378  Sayfalar 149 - 156

5.
Spontan intraserebral hemorajilerde kara delik bulgusunun prognoz üzerine etkisi ve mikrokanamalar ile korelasyonu
Influence of black hole sign on prognosis in intracerebral hemorrhage and its correlation with cerebral microbleeds
Mücahid Erdoğan, Songul Senadim, Betül Tekin, Dilek Ataklı
doi: 10.5505/tbdhd.2022.44712  Sayfalar 157 - 164

6.
Kadın cinsiyete özgü faktörleri olan ve olmayan hastalarda serebral venöz tromboz - Tek merkez deneyimi
Cerebral venous thrombosis in patients with and without female specific sex factors - A single-center experience
Çağlar Yıldız, Özlem Kayım Yıldız
doi: 10.5505/tbdhd.2022.25483  Sayfalar 165 - 171

7.
İnme hastalarında non-motor semptomlar
Non-motor symptoms in stroke patients
Ümit Görgülü, Recep Dönmez, Hesna Bektaş
doi: 10.5505/tbdhd.2022.43925  Sayfalar 172 - 179

KISA RAPOR
8.
İskemik inme ile başvuran baziler arter patolojileri; Yönetim ve süreç vaka serisi
Basilar artery pathologies presented with ischemic stroke; Management and course case series
Demet Funda Baş, Zeliha Yücel, Tuğba Demir Özen, Orkun Sarioglu, Ahmet Ergin Capar, Ufuk Şener
doi: 10.5505/tbdhd.2022.26818  Sayfalar 180 - 184

OLGU BILDIRILERI
9.
Hemorajik inme sonrası kombine santral diyabet insipidus ve serebral tuz kaybı sendromu-İlk rapor
Combined central diabetes insipidus and cerebral salt wasting syndrome after hemorrhagic stroke-First report
Taraneh Majidi, Elyar Sadeghi Hokmabadi, Farhad Mirzaei, Ata Mahmoodpoor, Jalal Etemadi, Ali Taghizadieh, Bita Rahbari, Yalda Sadeghpour, Elif Sariönder Gençer
doi: 10.5505/tbdhd.2021.52386  Sayfalar 185 - 188

10.
Geçici splenial lezyon ile prezente postpartum reversibl serebral vazokonstriksiyon sendromu
Postpartum reversible cerebral vasoconstriction syndrome presenting with reversible splenial lesion
Doğan Dinç Öge, Ece Gök Dursun, Ethem Murat Arsava, Rahsan Gocmen, İbrahim Esinler, Onur Can Zaim, Mehmet Akif Topçuoğlu
doi: 10.5505/tbdhd.2022.49002  Sayfalar 189 - 194

LookUs & Online Makale
w