ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 3 Issue : 2 Year : 2022


Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi - Türk Beyin Damar Hast Derg: 3 (2)
Cilt: 3  Sayı: 2 - Aralık 1997
1.
VASKÜLER DEMANSLARIN NÖROPSİKOLOJİK VE NÖROFİZYOLOJİK ÖZELLİKLERİ
NEUROSPYCHOLOGICAL AND NEUROPYSIOLOGICAL FEATURES OF VASCULAR DEMENTIA
Yahya Karaman, Aysun Akpoyraz, Emel Köseoğlu, Meral Mirza, Handan Ö. Turan, Özgül Çatakoğlu
Sayfalar 55 - 65

2.
İSKEMİK STROK'LU HASTALARDA YÜKSEK YOGUNLUKTA GEÇİCİ SİNYALLERİN TANIDEGERİ
THE DIAGNOSTIC VALUE OF HIGH INTENSITY TRANSIENT SIGNALS iN ISCHEMIC STROKE
Gazi ÖZDEMİR, Nevzat UZUNER, Demet GÜCÜYENER
Sayfalar 67 - 70

3.
AKUT İNMEDE ERKEN DÖNEMDE ÖLÜM ORANLARI VE NEDENLERİ
EARLY CASE-FATALITY RATES iN ACUTE STROKE
Göksel BAKAÇ, Demet YANDIM, Lütfü HANOĞLU, Dursun KIRBAŞ
Sayfalar 71 - 74

4.
KARDİYOEMBOLİK SEREBROVASKÜLER OLAYLARDA KLİNİK ÖZELLİKLER
CLINICAL CHARACTERISTICS OF CARDIOGENIC CEREBRAL EMBOLISM
Mehmet Akif TOPÇUOĞLU, Hakan AY, Okay SARIBAŞ
Sayfalar 75 - 77

5.
AKUT İSKEMİK İNMEDE KLİNİK KLASİFİKASYON İLE LEZYON LOKALİZASYONUNUN KARŞILAŞTIRMASI
THE COMPARISON OF CLINICAL CLASSIFICATION WITH LESİON LOCALIZATION iN ACUTE ISCHEMIC STROKE
Göksel BAKAÇ, Demet YANDIM, İsmail KÜÇÜKALİ, Tufan ACUNER, Günay GÜL, Bahar DEMİRBAĞ, Dursun KIRBAŞ
Sayfalar 83 - 85

6.
REKÜRREN SEREBROVASKÜLER ATAKLARIN DEGERLENDİRİLMESİ
THE EVULATION OF RECURRENT CEREBROVASCULAR ATTACKS
Yüksel SANDIKÇI, Süleyman KUTLUHAN, Süha AYTEKİN
Sayfalar 87 - 91

7.
İSKEMİK STROKLU OLGULARDA HEMATOLOJİK FAKTÖRLERİN ERKEN MORTALİTE VE PROGNOZ ÜZERİNE ETKİSİ
THE EFFECTS OF HEMATOLOGICAL FACTORS ON EARLY MORTALITY AND PROGNOSIS iN PATIENTS WITH ISCHEMIC STROKE
Nurgül AYDIN, Ufuk UTKU, Hakan YILMAZ, M. Sarper ERDOĞAN
Sayfalar 93 - 96

8.
AKUT İNMEDE DİSFAJİ
DYSPHAGİA İN STROKE
Sibel KARŞIDAĞ, Baki ARPACI, Sibel ÇETİN, İnci KOÇ
Sayfalar 97 - 100

9.
KAROTİS STENOZUNUN İSKEMİK STROK'DAKİ ROLÜ VE DOPPLER BULGULARI
THE ROLE OF CAROTİD STENOSİS iN ISCHEMİC STROKE AND DOPPLER FINDINGS
Temel TOMBUL, Yılmaz ÜTKÜR, Vildan YAYLA, Nebahat TAŞDEMİR
Sayfalar 101 - 107

10.
AKUT İSKEMİK İNMEDE NİMODİPİN'İN MOTOR DEFİSİT ÜZERİNE ETKİSİ
THE EFFECT OF NIMODIPINE ON MOTOR DEFICITS iN ACUTE ISCHEMIC STROKE
Aytekin AKYÜZ, Kamil TOPALKARA, İhsan TOPALKARA, Suat TOPALKARA
Sayfalar 109 - 111

11.
İSKEMİK SEREBROVASKÜLER OLAYLARDA TROMBOLİTİK TEDAVİ
İSKEMİK SEREBROVASKÜLER OLAYLARDA TROMBOLİTİK TEDAVİ
Gazi ÖZDEMİR
Sayfalar 113 - 116
Makale Özeti | Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale
w