ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 5 Issue : 1 Year : 2022


Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi - Türk Beyin Damar Hast Derg: 5 (1)
Cilt: 5  Sayı: 1 - Nisan 1999
1.
ISPARTA'DA İNME EPİDEMİYOLOJİSİ (1991-1995)
THE EPIDEMIOLOGY OF STROKE in ISPARTA: (1991-1995)
Galip Akhan, Hasan Rıfat Koyuncuoğlu, Nezihi Eren, Rüya Altan, Şuayip Çırak
Sayfalar 1 - 3
Isparta lli'nde Tıp Fakültesi, Devlet Hastanesi ve Sigorta Hastanesi'ne 1991-1995 yıllannda başvuran ve inme tanısı alan hastalar çalışmaya alındı. Bu yıllar içerisinde 1579 hasta inme inme tanısı almışh. Bunlardan 785'i kadın, 794'ü erkekdi. inme insidansı yüzbinde 137.6, kadınlarda 150.4, erkeklerde 126.9 olarak bulundu. Yaşlara göre yüzbinde insidans dağılımı 40 yaş ve alhnda 5.81, 40-44 yaş 40.21, 45-49 yaş 161.5, 50-54 yaş 118.7, 55-59 yaş 158.8, 60-64 yaş 314.7, 65-69 yaş 671.9, 70-74 yaş 991.3, 75 yaş üzeri 830.2 olarak bulundu. Kış aylarında insidansta artma saptandı.
In this study we reviewed patients who applied to medical faculty, state hospital, and insurance hospital from 1991 to 1995 in Isparta. in this years 1579 patients has been diagnosed as stroke. 785 of this patients were women, and remaining 794 patients were men. ıncidence of stroke has been found that 137,6 per one hundred thousand women and 126,9 per one hundred thousand men. lncidence ( per one hundred thousand) distribution for age groups have found that 5.81 for 40 years old and the lower part, 40.21 for 40-44 age group, 161.5 for 45-49 age group, 118.7 for 50-54 age group, 158.8 for 55-59 age group, 314.7 for 60-64 age group, 671.9 for 65-69 age group, 991.3 for 70-74 age group, and 830.2 for 75 years old and above. it has determined that stroke incidence increased in winter months.

2.
DENEYSEL SUBARAKNOİD HEMORAJİ MODELİNDE NİMODİPİN VE NİKARDİPİNİN NÖRONAL KORUYUCU ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRMASI
THE COMPARISON OF THE NEURONAL PROTECTIVE EFFECTS OF NIMODIPINE AND NICARDIPINE iN AN EXPERIMENTAL SUBARACHNOID HEMORRHAGE MODEL
H. Murat GÖKSEL, Mustafa GÜRELİK, Şükrü AYKOL, Aysel ARICIOĞLU
Sayfalar 5 - 9
Nimodipinin subaraknoid kanama sonrası vazospazma bağlı gelişen serebral iskemideki terapotik etkisi iyi bilinmektedir. Bu etkinin tam mekanizması halen tartışmalıdır. Bu çalışmanın amacı, nimodipinin oluşturduğu nörona! protektif etkiyi ortaya koymak ve yeni bir kalsiyum kanal blokeri olan nikardipinle karşılaştırmaktır.Dört guinea pig grubuna intrasisternal kan enjeksiyonu yapıldı: 1) sham grubu 2) SAK grubu 3) SAK sonrası nimodipin tedavi grubu 4) SAK sonrası nikardipin tedavi grubu. Serebral iskeminin bir parametresi olarak serebral doku lipid peroksidasyon seviyeleri ölçüldü. Her iki grupta da lipid peroksidasyonunda istatistik anlamı olmayan bir düşüş gözlendi. Bulgular 1-4 dihidropridin kalsiyum kanal blokerlerinin serebral vazospazmda olası bir çift etki mekanizmasıyla etkili olduğunu göstermektedir.
Nimodipine has a well-known therapeutic effect on cerebral ischemia due to vasospasm after subarachnoid hemorrhage (SAH). The exact mechanism of this effect is still controversial. The aim of this study is to determine the possible neuronal protective effect of Nimodipine, and to compare Nimodipine with a newer Calcium-channel blocker, Nicardipine. ıntracisternal injection was performed in four guinea pig groups: 1) sham operation group 2) SAH group 3) Group with Nimodipine after a short period of SAH 4) Group with Nicardipine treatment after SAH. Cerebral tissue lipid peroxidation levels were measured as a parameter of cerebral ischemia. The results revealed a non-significant decrease in lipid peroxidation in both of the groups. These data represent a possible dual action mechanism for 1-4 dihydropyridine Ca-channel blockers in case of cerebral vasospasm.

3.
BEYİNİÇİ KANAMALARDA EKG' de QT DİSPERSİYONU
QT DISPERSION AT ECG iN INTRACEREBRAL HEMORRHAGES
Atilla OĞUZHANOĞLU, Asuman KAFTAN, Tülay KURT, Türker ŞAHİNER, Oktay AKALIN
Sayfalar 11 - 15
Nöro-görüntüleme yöntemleri ile kanıtlanmış olan beyiniçi kanamalı olgularda 1., 4. ve 7. günlerde çekilen EKG lerde ve kontrol grubunda çekilen EKGlerde dispersiyon özellikleri incelenmiştir. Literatürle uyumlu olarak QT ve QT dispersiyon değerleri uzun bulunmuştur. Aynca literatürde rastlanmayan bir bulgu olarak kanama alanı ve kanamanın lober yerleşimi ile QT dispersiyonu arasında pozitif ilişki bulunmuştur. Bu olguların ventriküler ritim bozukluğuna yatkınlığı vurgulanırken ilgili literatür değerlendirilmiştir.
Blood flow velocity parameters which have been calculated by transcranial Doppler at twenty-four patients (15 men, 9 women; mean age(SD, 57.1±13.8 years) with middle cerebral artery (MCA) infarction or transient ischaemic attack, were compared according to their CT findings. Only at the late state, patients with large cerebral infarction showed significantly lower maximum velocity (Vmax) and mean velocity (Vmean) values at the lesion side (respectively, p<0.05, p<0.05). For following up patients with CA infarction by TCD, Vmax and Vmean values seems to be more valuable parameters than the others.

4.
HAND GRIPPING EFFECT ON CEREBRAL BLOOD FLOW iN NORMAL SUBJECT
HAND GRIPPING EFFECT ON CEREBRAL BLOOD FLOW iN NORMAL SUBJECT
Nevzat UZUNER, Ömer YALINBAŞ, Demet GÜCÜYENER, Gazi ÖZDEMİR
Sayfalar 17 - 20
Purpose: The changes of regional cerebral blood flow (rCBV) related to metabolic demand depends on both integrity of neuronal function and vascular blood flow. Therefore, we assessed the motor stimulus to blood flow velocity (BFV) changes of bilateral middle cerebral arteries (MCA) by transcranial Doppler (TCD) sonography in normal subjects. Methods: Sixteen subjects (8 female, aged 48.0±3.8 years; 8 male, aged 54.4±4.8 years) were investigated. Bilateral TCD sonography from both MCA were monitored during 10 cycles of 20 seconds when subjects are performing hand gripping with a frequency of one per second, and subsequently 20 seconds when they are rest to assess BFV changes on activated cortical motor areas. BFV increase was calculated off-line for each subjects. Results: Hand gripping showed a significant BFV increase on both MCA (p=0.000). These values were 19.2% on the left side, and 19.2% on the right side. There was no significant side to side difference between the absolute BFV values both at rest and during hand gripping. The left side, however, showed slightly higher absolute BFVs than that of right side. Additionally, the absolute BFVs and BFV increases were not significantly different between male and female subjects. However, male subjects hada lower BFVs at rest and during hand gripping comparing to female subjects. Conclusion: We, however, have a small sample size, and this test requires the subject cooperation. Our results suggest that hand gripping can successfully affect blood flow in both MCA without side to side differences. Finally, our suggestion is this test might be useful to assess the neurovascular integrity.

5.
İLAÇ KÖTÜ KULLANIMI BAŞAGRISI
DRUG ABUSE HEADACHE
Figen BAYRAMOĞLU, Fatma DOĞANAY, Betigül YÜRÜTEN, Süleyman İLHAN
Sayfalar 21 - 23
Migren ve gerilim başağrılannın tedavileri sırasında analjezik, antienflamatuar, ergotamin, sedatif ve hipnotiklerin belirli dozlann üzerinde kullanılması, primer başağrısının seyrini değiştirmekte, kronik günlük başağrısı ortaya çıkmaktadır. Buna "ilaç kötü kullanımı başağnsı" (lKKB) denir. Bu çalışmada Selçuk Universitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Polikliniği'ne başvuran 360 başağrısı hastasının 18'i Uluslararası Başağnsı Derneği (lHS) kriterlerine göre lKKB olarak belirlenmiştir (%5). 10 hastanın primer başağrısı migren, 8 hastanın ise gerilim başağrısıdır. 5 hastada ilaç yan etkisi (ergotizm) gözlenmiştir. Kötü kullanımı en sık görülen ilaçlar parasetamol (%50), metamizol (%38.8) ve ergotamin (%27.7)'dir. 12 hastada ilk 10 gün içinde, 5 hastada ilk 1 ay içinde, 1 hastada da 2 ay içinde ağrı şiddetinde azalma olmuş, 2 aylık takipte, 3 hastada (%11.7) relaps gözlenmiştir. Eğitim düzeyi düştükçe ilaç kötü kullanım oranının arttığı görülmüştür. Kronik, günlük başağrısı olan, ilaç tedavisine cevap vermeyen hastalarda lKKB akla gelmeli, günlük-aylık ortalama ilaç miktarları ve kullanım süreleri dikkatle sorgulanmalıdır.
Excessive and frequent use of antiinflammatories, sedatives, hypnotics and ergotamine in the treatment of primary headache conditions such as tension-type headache and migraine may transform the characteristics of the primary headache in to the chronic daily headache so called "drug abuse headache". ln this study 18 of 360 headache patients admitted to the outpatient clinic of Neurology Department of Selçuk University School of Medicine were diagnosed as drug abuse headache using the diagnostic criteria of the IHS. The primary headache condition was diagnosed as migraine in 10 patient and tension-type headache in 8. Ergotism was observed in 5 patients. The most frequently abused drugs were paracetamol (%50), metamizol (%38.8) and ergotamine (%27.7). in 12 patients improvement was observed in the first ten days and in 5 patients in the first month, in 1 patient in the second month. 3 patients (11.7) showed relaps in 2 months follow-up period. An inverse relationship was observed between educational level and percentage of drug abused patients. The diagnosis of drug abuse headache should be considered in chronic daily headache patients unresponsive to treatment and these patients should be carefully questioned about daily and monthly amount and usage period of the drugs.

6.
MCA KAN AKIM HIZI PARMETRELERİNİN ERKEN VE GEÇ DÖNEMDE STROK TİPİNE GÖRE KARŞILAŞTIRMASI
MCA BLOOD FLOW VELOCITY PARAMETERS AT EARLY AND LATE STATES UP TO THE STROKE TYPE
Demet GÜCÜYENER, Serhat ÖZKAN, Nevzat UZUNER, Gazi ÖZDEMİR
Sayfalar 25 - 28
Orta serebral arter (MCA) infarkh veya geçici iskemik atak öyküsü olan toplam yirmidört hastada (15 erkek - 9 bayan; 38-78 yaş arası, ortalama(SS, 57.1 (13.8 yaş) iskeminin erken ve geç dönemlerinde yapılan TCD incelemeri ile elde edilen kan akım hızı parametreleri BT bulgularına göre aralarında karşılaştırıldı. Sadece geç dönemde lezyon olan hemisfer tarafında geniş serebral infarkh olanlarda maksimum hız (Vmax) ve ortalama hız (Vmean) değerleri diğer gruplara göre anlamlı olarak düşük bulundu (sırasıyla, p<0.05, p<0.05). MCA infarktlarında Vmax ve Vmean değerleri izlemde diğer parametrelere göre daha anlamlı gözükmektedir.
Blood flow velocity parameters which have been calculated by transcranial Doppler at twenty-four patients (15 men, 9 women; mean age(SD, 57.1±13.8 years) with middle cerebral artery (MCA) infarction or transient ischaemic attack, were compared according to their CT findings. Only at the late state, patients with large cerebral infarction showed significantly lower maximum velocity (Vmax) and mean velocity (Vmean) values at the lesion side (respectively, p<0.05, p<0.05). For following up patients with MCA infarction by TCD, Vmax and Vmean values seems to be more valuable parameters than the others.

LookUs & Online Makale
w