ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 7 Issue : 3 Year : 2023


Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi - Türk Beyin Damar Hast Derg: 7 (3)
Cilt: 7  Sayı: 3 - Aralık 2001
ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Tıkayıcı inme geçiren hastalarda patent foramen ovale
Patent foramen ovale in ischemic stroke patients
Aysun Soysal, Aysu Şen, Turan Atay, Dilek Ataklı, Baki Arpacı
Sayfalar 143 - 146

2.
Akut strokta serum nöron spesifik enolaz değerlerinin prognoz ile ilişkisi
Relationship between serum neuron specific enolase values and prognosis in acute stroke
Aynur Yılmaz, Mahmut Yüksel, Nurgül Aydın, Sarper Erdoğan, Şükran Çiftçi, Ufuk Utku
Sayfalar 147 - 149

3.
Geniş beyin sapı infarktlarında klinik-radyolojik özellikler ve prognoz
Large brain stem infarcts: clinico-radiologic characteristics and outcome
Yakup Krespi, Oğuzhan Çoban, Rezzan Tuncay, Sara Bahar
Sayfalar 151 - 156

4.
Geniş supratentoriel infarktlarda erken dönem klinik ve BT bulguları
Early clinical and CT findings in large supratentoriel infarctions
Nilda Turgut, Ufuk Utku, Galip Ekuklu, Cumhur Kılınçer
Sayfalar 157 - 160

5.
Spontan intraserebral hemoraji sonrası gelişen hidrosefalilerde eksternal ventriküler drenaj
External ventricular drainage in hydrocephalus due to spontaneus intracerebral haemorrhage
Murat Sümer, Bektaş Açıkgöz
Sayfalar 161 - 165

OLGU BILDIRILERI
6.
Baziler arter oklüzyonuna bağlı bilateral talamik ve serebellar infarktları olan bir olguda başarılı “stent” uygulaması
Successful “stent” placement in a case with bilateral thalamic and cerebellar infarcts due to occlusion of basilar artery
Şuur Biliciler, Civan Işlak, Hülya Apaydın, Sibel Ertan, Attila Altunel, Sibel Özekmekçi
Sayfalar 167 - 171

7.
Bir izole çapraz afazi olgusu
A case of isolated crossed aphasia
Aslı Kurne, Ethem Murat Arsava, Kaynak Selekler
Sayfalar 173 - 175

DERLEME
8.
Senkop
Syncope
Atilla Özcan Özdemir, Gazi Özdemir
Sayfalar 177 - 181

LookUs & Online Makale
w