ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 18 Issue : 3 Year : 2022


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
Pontin hematomla birlikte görülen webino sendromu [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2012; 18(3): 91-94 | DOI: 10.5505/tbdhd.2012.00710

Pontin hematomla birlikte görülen webino sendromu

Ayşin Kısabay, Eda Çakıroğlu, Deniz Selçuki
Celal Ayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Manisa

Webino sendromu bilateral internükleer oftalmoplejinin özel bir formudur. Her iki gözde adduksiyon yokluğu, abduksiyon sırasında nistagmus varlığı, konverjans defisiti ve sıklıkla ekzotropya ile karakterizedir. İskemik, demiyelizan ve infeksiyöz nedenler etiyolojide tanımlanmaktadır.57 yaşında erkek hasta, pontin hematoma bağlı nadir gelişen Webino sendromu ile uyumlu göz bulgularının olması nedeni ile sunuma değer bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: webino sendromu, pontin hematom, serebrovasküler hastalık

Webino syndrome presented with pontine hematoma

Ayşin Kısabay, Eda Çakıroğlu, Deniz Selçuki
Celal Bayar University Faculty Of Medicine Department Of Neurology, Manisa

Webino syndrome is considered a special form of bilateral internuclear ophthalmoplegia.It is characterized by bilateral absence of adduction, nystagmic abduction of both eyes, convergence deficiency and mostly with exotropia. Ischemic, demyelinating and infectious etiologies have been described. A 57 years old male patient is found worthy for presentation since there are eye findings compatible with very rarely encountered Webino syndrome secondary to pontine hematoma.

Keywords: webino syndrome, pontin hematoma, stroke

Ayşin Kısabay, Eda Çakıroğlu, Deniz Selçuki. Webino syndrome presented with pontine hematoma. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2012; 18(3): 91-94

Sorumlu Yazar: Ayşin Kısabay, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w