ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 8 Issue : 3 Year : 2022


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
Miyokard infarktüsünden sonra gelişen iskemik stroklar [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2002; 8(3): 149-152

Miyokard infarktüsünden sonra gelişen iskemik stroklar

Nilda Turgut1, Ufuk Utku1, Galip Ekuklu2, Fatih Özçelik3, Özlem Birgili1
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Edirne
2Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Edirne
3Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Edirne

GİRİŞ ve AMAÇ: Miyokard infarktüsünden (MI) sonra iskemik strok riskinin artış gösterdiği bilinmektedir. Az sayıda çalışmada, MI sonrası strok sıklığı, MI lokalizasyonu ile olan ilişkisi ve iskemik strokun prognozu incelenmiştir. Çalışmamızda iskemik stroklu hastalarımızdan, akut MI sonrası altı hafta içinde strok gelişenlerinde klinik, kardiyolojik ve radyolojik özellikler kontrol grubu ile karşılaştırılarak araştırılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 1997-Haziran 2001 tarihleri arasında, kliniğimize akut iskemik strok nedeniyle yatırılarak izlenen 2276 vakadan, son 6 hafta içerisinde MI geçiren 23’ü (%1.01) çalışmaya alınmıştır. Kontrol grubu oluşturulurken her hasta ile benzer özellik gösteren, MI öyküsü olmayan 2 akut iskemik stroklu hasta rasgele olarak seçilmiştir. Her iki grup yaş, cins, risk faktörleri, klinik bulgular, strok etyolojisi ve prognoz özelliklerine göre karşılaştırılmıştır. Ayrıca hasta grubunda kardiyolojik muayene, EKG ve ekokardiyografi ile MI özellikleri incelenmiştir.
BULGULAR: İncelenen değişkenlerden sadece strok etyolojisi ( hasta grubunda kardiyoemboli %82.6, kontrol grubunda %47.8; p<0.05, hasta grubunda küçük damar hastalığı %0, kontrol grubunda %9 p<0.05) ve klinik bulgular (hasta grubunda TACI+PACI %56.5, kontrol grubunda %34.8 p<0.05) farklılık gösterirken, yaş, cins, diğer risk faktörleri ve prognoz yönünden bir farklılık bulunmamıştır. Hasta grubumuzun %47.8’inde anterior, %43.4’ünde inferior lokalizasyonda MI tespit edilmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmada da gösterildiği gibi MI’dan sonra gelişen iskemik strok diğer iskemik stroklardan bazı klinik ve radyolojik farklılıklar göstermektedir. Ayrıca MI lokalizasyonu iskemik strok gelişiminde belirleyici bir faktör olarak belirlenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Strok etyolojisi, iskemik strok, miyokard infarktüsü.

Ischemic stroke after acute myocardial infarction

Nilda Turgut1, Ufuk Utku1, Galip Ekuklu2, Fatih Özçelik3, Özlem Birgili1
1Trakta University Faculty Of Medicine, Department Of Neurology, Edirne
2Trakta University Faculty Of Medicine, Department Of Public Health, Edirne
3Trakta University Faculty Of Medicine, Department Of Cardiology, Edirne

INTRODUCTION: It is known that risk of ischemic stroke increases after myocardial infarction (MI). There are few studies about frequency of stroke following myocardial infarction, relationship between localisation of lesion of myocardial infarction and stroke, and prognosis of ischemic stroke. In this study clinical, cardiological and radiological properties of ischemic stroke patients who had stroke within six weeks after MI, among our ischemic stroke patients were studied, and compared with control group.
METHODS: 23 patients were included in the study from 2276 acute ischemic stroke patients who admitted between January 1997 and June 2001. These 23 patients (%1.01) have had history of MI within six weeks. For each patient two randomised control subjects who have had no history of myocardial infarction were chosen for the study. The two groups have compared for age, gender, risk factors, clinical findings, etiology of stroke and prognosis. ECG, echocardiography and cardiological examinations were performed for all patients in the study group.
RESULTS: Etiology of stroke (82.6% of study patients and 47.8% of controls had cardioembolic stroke; p< 0.05, %0 of study patients and 34.8% of controls had small vessel disease; p<0.05) and clinical findings (56.5% of study patients and 34.8% of controls had TACI+PACI; p<0.05) were found different between the two groups. There was no difference for age, gender, other risk factors and prognosis. 47.8% of patients had anterior, 43.4% of them had inferior myocardial infarction.
DISCUSSION AND CONCLUSION: As indicated in this study, ischemic stroke following myocardial infarction has clinical and radiological differences from other subtypes of stroke. Also localisation of myocardial infarction is a predictive factor for ischemic stroke.

Keywords: Stroke etiology, ischemic stroke, myocardial infarction.

Nilda Turgut, Ufuk Utku, Galip Ekuklu, Fatih Özçelik, Özlem Birgili. Ischemic stroke after acute myocardial infarction. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2002; 8(3): 149-152

Sorumlu Yazar: Nilda Turgut, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w