ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 19 Issue : 3 Year : 2022


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
İnme ve kadın [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2013; 19(3): 84-87 | DOI: 10.5505/tbdhd.2013.03522

İnme ve kadın

Gülçin Benbir, Birsen İnce
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

AMAÇ: Çalışmamızda inme hastalarında iki cinsiyet arasındaki vasküler risk faktörlerinin ve inme alt tiplerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEMLER: İnme Polikliniği’mizde 1996-2011 yılları arasında takip edilen toplam 2798 hastanın tıbbi dosyası gözden geçirildi. Klinik değerlendirme bilgileri, fizik ve nörolojik muayene ve nörogörüntüleme tetkiklerine dayanarak, inme alt tipi sınıflaması yapıldı ve risk faktörleri incelendi. Veriler SPSS 11.5 veri tabanında toplandı ve istatistiksel hesaplamalar için Pearson ki-kare ve Mann-Whitney U testi kullanıldı.
BULGULAR: Toplam 2798 hastanın 2564’ü (%91,6) iskemik tipte inme tanısı almıştı, 234’ü ise (%8,4) hemorajik tipte inme tanısı ile takip edilmekte idi. Ortalama takip süresi 50.2+42.7 ay idi. Hastaların 1289’u kadın (%46), 1509’u erkek (%54) cinsiyette idi. İnme alt tiplerine bakıldığında, nedeni bilinmeyen inme alt tipi her iki cinsiyette de en büyük grubu oluşturmakta idi. Bunu takiben, erkeklerde en sık aterotrombotik tipte inme izlenirken, kadınlarda kardiyoembolik inme görülmekteydi. Koroner kalp hastalığı erkeklerde, atriyal fibrilasyon ve diğer ritim bozuklukları ise kadınlarda anlamlı derecede daha yüksek oranda izlendi. Sigara ve alkol kullanımı ise erkeklerde oldukça belirgin bir şekilde daha fazla idi.
SONUÇ: Çalışmamızda, inme alt tipleri ve vasküler risk faktörlerinin cinsiyete göre farklılıklar gösterdiği saptanmıştır. Bu farklılıkların ve bunu etkileyen faktörlerin iyi bilinmesi, kadınların inme risk faktörlerinden, bu konudaki farkındalıklarına, hormonal değişiklik gösteren gebelik ve menopoz gibi dönemlerinden, depresyona kadar inme ile ilgili belirsizliklerin ortadan kalkması, daha iyi primer ve sekonder koruma tedbirleri almaya yardımcı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: İnme, iskemik inme, cinsiyet, kadın, risk faktörleri.

Stroke and woman

Gülçin Benbir, Birsen İnce
Istanbul Univesity Cerrahpasa Faculty Of Medicine Department Of Neurology

OBJECTIVE: We aimed to investigate the differences in vascular risk factor and etiology of stroke in two sexes.
METHODS: We reviewed the medical files of 2798 patients being followed-up in our Stroke Clinic between the years 1996-2011. The stroke subtypes and risk factors were recorded on the basis of clinical data, physical and neurological examinations, and neuroimaging findings. Data were collected in SPSS 11.5 system and Pearson chi-square and Mann-Whitney U tests were used for statistical analysis.
RESULTS: Of a total of 2798 patients, 2564 patients (91,6%) had ischemic stroke, and 234 of them (8,4%) had hemorrhagic stroke. The mean follow-up duration was 50.2+42.7 months. Of whole study population, 1289 patients were women (46%), 1509 of them were men (54%). The analysis of stroke subtypes showed that the most common subtype was stroke of unknown etiology in both sexes. Following this, the most common subtype was atherothrombotic stroke in men, and cardioembolic stroke in women. Coronary heart disease was more common in men, while atrial fibrillation and other rhythm anomalies were more common in women. Smoking and alcohol consumption were more common in men.
CONCLUSION: Our study showed that there are major differences in stroke subtypes and vascular risk factors. Better knowledge of these differences, as well as influencing factors, is of crucial value – in addition to the need of hormonal changes, pregnancy and depression to be better identified in women – for both primary and secondary prevention.

Keywords: Stroke, ischemic stroke, gender, women, risk factors.

Gülçin Benbir, Birsen İnce. Stroke and woman. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2013; 19(3): 84-87

Sorumlu Yazar: Gülçin Benbir, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w