ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 3 Issue : 2 Year : 2022


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
REKÜRREN SEREBROVASKÜLER ATAKLARIN DEGERLENDİRİLMESİ [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 1997; 3(2): 87-91

REKÜRREN SEREBROVASKÜLER ATAKLARIN DEGERLENDİRİLMESİ

Yüksel SANDIKÇI1, Süleyman KUTLUHAN1, Süha AYTEKİN1
Kütahya Devlet Hastanesi Nöroloji Kliniği, Kütahya

Bu çalışma; serebrovasküler atak (SV A)'larda rekürrens nedenleri ve rekürrensin prognoz üzerine etkilerini araştırmak amacıyla yapılmıştır. Kütahya Devlet Hastanesi Nöroloji kliniğinde 01.10.1991 - 31.12.1996 tarihleri arasında yatırılarak serebrovasküler hastalık tanısıyla tedavi edilen 962 olgu analiz edilmiştir. Hastaların 885'inde tek atak, 70'inde iki atak (birinci rekürrens), yedisinde üç atak (ikinci recürrens) gözlenmiştir. Rekürren serebrovasküler atak (RSVA)'lı olgularda hipertansiyon (HT) % 75, kalp hastalığı (KH) % 75 ve HT ile KH birlikte % 46 olmak üzere en sık saptanan risk faktörleridir. Rekürrens, iskemik SVA'larda (1/10) hemorajik olanlara (1/39) oranla anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. RSV A'lı olgularda ilk ve ikinci ataklar arası ortalama süre 36.29 ay, ikinci ve üçüncü ataklar arası ise 15.14 ay olarak bulunmuştur. Bir kez SVA geçiren 885 olgunun 242'si (%27) ölürken, RSVA'lı 77 olgunun ; 23'ü ilk rekürrensden, üçü de ikinci rekürrensden sonra olmak üzere 26'sı (%34) ölmüştür.Rekürrens mortalite ve morbiditeyi artırdığından, ilk kez SVA geçiren olguların; başta HT ve KH olmak üzere risk faktörleri yönünden daha düzenli ve sıkı kontrol altında tutulmalarının tekrar SVA geçirme olasığını azaltacağı dikkatimizi çekmiştir.

Anahtar Kelimeler: Rekürrens, serebrovasküler atak, prognoz, risk faktörleri.

THE EVULATION OF RECURRENT CEREBROVASCULAR ATTACKS

Yüksel SANDIKÇI1, Süleyman KUTLUHAN1, Süha AYTEKİN1

The aim of this research is to investigate the causes of recurrence in cerebrovascular attacks (CV A), and the effects of recurrence on prognosis of CV A. We analyzed 962 patients with CV A diagnosis in Neurology elinic of Kütahya State Hospital within six years dated January 1991 to December 1996. We observed only one attack in 885, two attacks (first recurrent attack) in 70, and three attacks (second recurrent attack) in seven cases. in cases of recurrent ev A (RCVA), the most frequently determined risk factors both separately (%75) and together (%46) have been hypertension a cardiac disease. The recurrence was remarkably high in ischemic ev As than it was in hemorrhagic ones. The average time between the first and the second CVAs was 36.29 months, and was 15.14 months between the second and the third eVAs. Totally 26 of 77 patient with RCVA have died as follows; 23 after the first recurrence and three after the second recurrence as well as 242 of 885 patients of ev A (%27) have died. Since recurrences increase the mortality and morbidity, cases having CV A for the first time need to be examined carefully regarding the risk factors such as hypertension and cardiac diseases with priority.

Keywords: Recurrence, cerebrovascular attack, prognosis, risk factors.

Yüksel SANDIKÇI, Süleyman KUTLUHAN, Süha AYTEKİN. THE EVULATION OF RECURRENT CEREBROVASCULAR ATTACKS. Türk Beyin Damar Hast Derg. 1997; 3(2): 87-91
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w