ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 27 Issue : 3 Year : 2022


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
Solunum arrestiyle getirilen genç bir hastada Beck sendromu [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2021; 27(3): 242-245 | DOI: 10.5505/tbdhd.2020.04696

Solunum arrestiyle getirilen genç bir hastada Beck sendromu

İbrahim Acır1, Hacı Ali Erdoğan2, Vildan Yayla2
1Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul
2Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul

Anterior spinal arter (ASA) infarktları Beck sendromu olarak da isimlendirilmektedir. Ani başlangıçlı olup sıklıkla radiküler veya kuşak tarzı ağrı vardır. Flask tetrapleji/parapleji (dakikalar ve saatler içinde), flask mesane, termoanestezi, analjezi, yanıcı ağrılar gelişebilecek diğer bulgulardır. Dispne veya apne ile başlayan az sayıda ASA enfarktüsü vakası bildirilmiştir. Bu olgu sunumuyla solunum arresti şeklinde atipik bir klinikle getirilen hastada ASA infaktının da akılda bulundurulması gerektiğini vurgulamak amaçlanmıştır. 21 yaşında bayan hasta tüm vücutta güçsüzlük ve aniden gelişen solunum sıkıntısı ile başvurdu. Tetkikleri sırasında ani solunum arresti gelişmesi üzerine entübe edilerek yoğun bakım ünitesine alındı. Olay öncesinde müphem bir üst solunum yolu enfeksiyonu geçirmesi, polikistik over sendromu dışında öz ve soygeçmişe ait bir özellik yoktu. Nörolojik muayenesinde, tetraplejik, derin tendon refleksleri abolik, taban cildi refleksi bilateral lakayttı. Guillain-Barre ve myastenik krize ek olarak, tüm ayırıcı tanılar için incelemeler planlandı. Bu arada çekilen kraniyal ve servikal MR'ında bulbus düzeyinden başlayan, servikal ve üst torasik vertebra boyunca izlenen T2 hiperintens patolojik sinyal gözlendi. Spinal kord infarktları serebral infarktlarla karşılaştırıldığında oldukça nadir görülür. İnfarktlar en sık alt torasik segmentlerde ve konus medüllariste gözlenir. Solunum arrestiyle getirilen, bulbus, tüm servikal ve üst torakal seviyeyi içine alan oldukça uzun segment anterior spinal infarktüs saptanan bu genç olgu, oldukça nadir görülmesi nedeniyle sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Anterior spinal arter, Beck sendromu, quadriparezi.

Beck syndrome in a young patient with respiratory arrest

İbrahim Acır1, Hacı Ali Erdoğan2, Vildan Yayla2
1Başakşehir Çam and Sakura City Hospital, Department of Neurology, Istanbul, Turkey
2Bakırköy Dr. Sadi Konuk Training and Research Hospital, Department of Neurology, Istanbul, Turkey

Anterior spinal artery (ASA) infarcts are also called Beck syndrome. It has a sudden onset and often has radicular or girdle like pain. Flask tetraplegia/paraplegia (within minutes and hours), flask bladder, thermoanesthesia, analgesia, flammable pain are other findings. A small number of ASA infarction cases in which onset with dyspnea or apnea have been reported. With this case report, it is aimed to keep in mind that the ASA infarcts can apply with respiratory arrest which is an atypical clinic. A 21-year-old female patient applied with weakness in the whole body and respiratory distress that developed suddenly. Respiratory arrest developed during her examinations, she was intubated and taken to the intensive care unit. Except for a vague upper respiratory tract infection and polycystic ovary syndrome, there was no medical histories. In her neurological examination, she was tetraplegic, deep tendon reflexes were hypoactive, Babinski sign was bilaterally positive. In addition to the Guillain-Barre and myasthenic crisis, examinations were planned for all differential diagnosis. Meanwhile in the cranial and cervical MR, a T2 hyperintense pathological signal was observed, which started from the bulbus level, followed along the cervical and upper thoracic vertebra. Spinal cord infarcts are extremely rare compared to cerebral infarcts. Infarcts are most frequently observed in the lower thoracic segments and conus medullaris. This young patient who applied with respiratory arrest and having a long segment anterior spinal infarction including bulbus, entire cervical and upper thoracic level, is presented because of its rarity.

Keywords: Anterior spinal artery, Beck syndrome, quadriparesis.

İbrahim Acır, Hacı Ali Erdoğan, Vildan Yayla. Beck syndrome in a young patient with respiratory arrest. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2021; 27(3): 242-245

Sorumlu Yazar: İbrahim Acır, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w