ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 14 Issue : 3 Year : 2023


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
İnme hastalarında yorgunluk [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2008; 14(3): 73-77

İnme hastalarında yorgunluk

Ferhan Soyuer1, Demet Ünalan1, Ahmet Öztürk2
1Erciyes Üniversitesi, Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, Kayseri
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Kayseri

GİRİŞ ve AMAÇ: İnme sonrası 3. ayda olan hastalarda, yorgunluğun oranını, demografik ve klinik değişkenlerle olan ilişkisini belirlemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Mart 2005-Mart 2006 tarihleri arasında, nöroloji polikliniğine başvuran yetmiş inme hastası çalışmaya alınmıştır. Veri toplama araçları olarak; Yorgunluk Şiddet Ölçeği (YŞÖ),Mini Mental Durum Ölçeği (MMDÖ), Beck Depresyon Değerlendirmesi (BDD), fonksiyonel bağımsızlık ölçeği (FBÖ), NIH İnme Ölçeği, Fugl-Meyer motor değerlendirme ve SF-36 ölçeği kullanılmıştır.
BULGULAR: YŞÖ kullanılarak ölçülen yorgunluk, hastaların % 55.7’ de belirlenmiştir. Yorgun olan ve olmayan gruplar arasında, yaş, eğitim, lezyon tipi ve lezyon tarafı açısından istatistiksel olarak fark bulunmamıştır (p>0.05). Yorgun olan ve olmayan gruplar arasında, FBÖ, NIH, SF 36 Genel sağlık algısı, SF 36 Enerji/canlılık, SF 36 Fiziksel özet skor ve SF 36 Mental özet skor açısından istatistiksel olarak fark bulunmuştur (p<0.05). Yorgunlukla, FBÖ (r=0.276 p<0.05), NIH (r=-0.550 p<0.05), SF 36 Genel sağlık algısı (r= -574 p<0.5), SF 36 Enerji/canlılık (r=-0.710 p<0.05), SF 36 Fiziksel özet skor (r=-0.340 p<0.05) ve SF 36 Mental özet skor (r=-420 p<0.05) arasında bir ilişki bulunmuştur. Çoklu lojistik regresyon analizi; NIH, SF 36 Genel sağlık algısı ve SF 36 Enerji/canlılık değişkenlerini içermiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: İnme hastalarında yorgunluk yaygındır ve sıklıkla ciddidir. İnme sonrası yorgunluğun nedenlerinin, çok etkenli olduğu görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: İnme, yorgunluk, rehabilitasyon

Fatigue in stroke patients

Ferhan Soyuer1, Demet Ünalan1, Ahmet Öztürk2
1Erciyes University, Halil Bayraktar Health Occupation School, Kayseri, Turkey
2Erciyes University Faculty Of Medicine, Department Of Biostatistics, Kayseri, Turkey

INTRODUCTION: To determine the frequency of fatigue and its relationship with demoghrapic and clinic variables in patients 3 months poststroke.
METHODS: Ninety consecutive stroke patients who applied to the neurology outpatient clinic from March 2005 to March 2006 were evaluated for the study. As a data-collecting device, Fatigue severity scale (YŞÖ), Mini-Mental Status Measurement (MMDÖ), Beck Depression Inventory (BDD), Functional Independence Measure (FBÖ), NIH stroke scale, Fugl-Meyer motor assessment and Short Form 36 (SF-36) were used.
RESULTS: Fatigue measured using YŞÖ was identified in 55.7 % of the patients. No difference were found in age, education, lesion type and lesion location of the fatigue and non-fatigue patients (p>0.05).There were difference between the fatigue and non-fatigue patients in respect to FBÖ, NIH, SF 36 general health perception, SF 36 vitality, SF 36 physical summary scores and SF 36 mental summary scores (p<0.05).There were a correlation between fatigue and FBÖ (r=0.276 p<0.05), NIH (r=-0.550 p<0.05), SF 36 general health perception (r= -574 p<0.5), SF 36 vitality (r=-0.710 p<0.05), SF 36 physical summary scores (r=-0.340 p<0.05), SF 36 mental summary scores (r=-420 p<0.05) of the patients. Multiple logistic regression analyses included NIH, SF 36 general health perception and SF 36 vitality variables (p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Fatigue in stroke is common and often severe.The causes of post-stroke fatigue appear multifactorial.

Keywords: Stroke, fatigue, rehabilitation

Ferhan Soyuer, Demet Ünalan, Ahmet Öztürk. Fatigue in stroke patients. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2008; 14(3): 73-77

Sorumlu Yazar: Ferhan Soyuer, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w