ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 3 Issue : 2 Year : 2022


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
AKUT İSKEMİK İNMEDE KLİNİK KLASİFİKASYON İLE LEZYON LOKALİZASYONUNUN KARŞILAŞTIRMASI [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 1997; 3(2): 83-85

AKUT İSKEMİK İNMEDE KLİNİK KLASİFİKASYON İLE LEZYON LOKALİZASYONUNUN KARŞILAŞTIRMASI

Göksel BAKAÇ1, Demet YANDIM1, İsmail KÜÇÜKALİ1, Tufan ACUNER1, Günay GÜL1, Bahar DEMİRBAĞ1, Dursun KIRBAŞ1
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, 3. Nöroloji Kliniği, İstanbul

Bu çalışmada Kasım 1994 - Haziran 1996 tarihleri arasında akut iskemik inme ile kliniğimize başvuran ilk inmeli 150 ardışık hasta ilk muayene bulgularına göre, kranyal BT incelemeleri göz önüne alınmaksızın, Oxfordshire Community Stroke Project ( OCSP ) sınıflamasına göre Total Anterior Sirkulasyon lnfarktı (TACI ), Parsiyel Anterior Sirkulasyon lnfarktı ( PACI), Posterior Sirkulasyon lnfarktı ( POCI ), ve Laküner lnfarkt ( LACI ) olarak gruplanmıştır. Bu klinik klasifikasyon ile görüntüleme bulgularını kıyaslamak amacıyla BT veya MRI 'da klinik ile ilgili olabilecek lezyonlar geniş, orta ve küçük kortikal, geniş ve küçük subkortikal infarkt, watershed infarkt, posterior serebral arter ( PCA ) infarktı, beyin sapı ve serebellar infarkt olarak sınıflanmıştır. 36 hasta OCSP sınıflamasına göre TACI grubunda olup 22 (361)'sinde geniş, 10 (328)'unda ise orta boy kortikal infarkt saptanmıştır. PACI grubundaki 49 hastanın 35 (37l)'inde geniş veya orta boy kortikal infarkt, 6 (312) 'sında geniş subkortikal infarkt görülmüştür. POCl'li 26 hastanın 21 (380)'inde beyin sapı, serebellum veya PCA infarktı bulunmuştur. 38 hasta klinik klasifikasyon ile LACI olarak sınıflanmış ancak görüntüleme bulguları sadece 9 (324)'u ile uyumlu bulunmuştur. lO'unda geniş subkortikal, 3'ünde geniş, S'inde orta boy kortikal infarkt görülmüştür. Bu uyumsuzluğun sağ hemisfer lezyonları için daha fazla olduğu görülmüş ve erken dönemde ayrıntılı muayene yapılmaması nedeniyle hastaların yanlış bir grupta sınıflandığı düşünülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Akut iskemik inme, klinik klasifikasyon, BT incelemesi.

THE COMPARISON OF CLINICAL CLASSIFICATION WITH LESİON LOCALIZATION iN ACUTE ISCHEMIC STROKE

Göksel BAKAÇ1, Demet YANDIM1, İsmail KÜÇÜKALİ1, Tufan ACUNER1, Günay GÜL1, Bahar DEMİRBAĞ1, Dursun KIRBAŞ1

in this study 150 consecutive patients, admitted to our clinic with an acute ischemic stroke between November 1994-June 1996, were classified according to the clinical classification of Oxfordshire Community Stroke Project (OCSP), as total anterior circulation infarct (TACI), partial anterior circulation infarct (PACI), posterior circulation infarct (POCI) and lacunar infarct (LACI) based on their initial clinical assessment, without regarding the neuroimaging findings. in order to compare the clinical classification with the lesion localization, the presumably related lesions on CT seans were classified as large, medium or small cortical infarcts, small or large subcortical infarcts , watershed infarcts, posterior cerebral artery (PCA) infarcts, brain stem and cerebellar infarcts. According to OCSP classification 36 patients were classified as TACI of whom 22 (613) had large, 10 (283) had medium cortical infarcts. There were 49 patients diagnosed clinically as POCI. Thirty-five (713) had medium or large cortical infarcts and 6 (123) had large subcortical infarcts. Twenty-one (803) of 26 patients classified as POCI had brainstem, cerebellar or PCA infarcts. There were 38 patients classified as LACI; however only 9 (243) were appropriate with the CT scan findings. Ten had large subcortical, 3 had large and 5 had medium cortical infarcts. it was observed that mostly right hemisphere lesions were classified inappropriately; probably due to underdiagnosing the right hemisphere cortical dysfunction in the early period.

Keywords: Acute ischemic stroke, clinical classification, CT scan.

Göksel BAKAÇ, Demet YANDIM, İsmail KÜÇÜKALİ, Tufan ACUNER, Günay GÜL, Bahar DEMİRBAĞ, Dursun KIRBAŞ. THE COMPARISON OF CLINICAL CLASSIFICATION WITH LESİON LOCALIZATION iN ACUTE ISCHEMIC STROKE. Türk Beyin Damar Hast Derg. 1997; 3(2): 83-85
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w