ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 14 Issue : 1 Year : 2022


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
KORTİKAL İNFARKT SONUCU OLUŞAN İZOLE OMUZ PAREZİSİ [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2008; 14(1): 21-23

KORTİKAL İNFARKT SONUCU OLUŞAN İZOLE OMUZ PAREZİSİ

Mehmet Güney ŞENOL1, Cengiz KAPLAN1, Fatih ÖZDAĞ1, Mehmet SARAÇOĞLU1
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Nöroloji Servisi, İstanbul

Küçük kortikal strokların seçici olarak el ve parmaklarda kuvvet kaybına neden olduğu bildirilmiştir. Biz kortikal infarktın neden olduğu omuzdaki izole kuvvetsizliği olan bir olgu bidiriyoruz. Vasküler risk etmenleri olan 68 yaşındaki kadın hastanın ani gelişen sağ omuz kaslarına sınırlı saf motor parezisi vardı. Kraniyal MR incelemesinde etkilenmenin karşı tarafında küçük bir infarkt saptanmıştı. Bu lezyon santral sulkusta presental tepenin daha medialindeydi. Presentral tepe motor el alanı olarak bildirilmiş ve presentral girusta bulunduğu gösterilmiştir. Bizim bulgularımız da bu topografyayı doğrulamaktadır

Anahtar Kelimeler: Omuz parezisi, kortikal infarkt, presentral girus, motor alan, kraniyal MR

ISOLATED SHOULDER PARESIS CAUSED BY CORTICAL INFARCTION

Mehmet Güney ŞENOL1, Cengiz KAPLAN1, Fatih ÖZDAĞ1, Mehmet SARAÇOĞLU1

Small cortical strokes are reported to cause selective impairment of finger and hand movements. We report a case of isolated weakness of the shoulder caused by cortical infarction. A 68-year-old, right-handed woman with vascular risk factors had acute pure motor paresis limited to her right shoulder muscles. Her cranial MRI showed a small infarction contralateral to the affected shoulder. This lesion was located at the central sulcus, more medially than the precentral knob. The precentral knob is reported to be the motor hand area, and has been proposed as a reliable landmark of the precentral gyrus. Our findings support this predicated topography

Keywords: shoulder paresis, cortical infarct, presentral gyrus, motor area, cranial MR

Mehmet Güney ŞENOL, Cengiz KAPLAN, Fatih ÖZDAĞ, Mehmet SARAÇOĞLU. ISOLATED SHOULDER PARESIS CAUSED BY CORTICAL INFARCTION. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2008; 14(1): 21-23
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w