ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 13 Issue : 2 Year : 2022


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
SEREBRAL VENÖZ TROMBOZ 14 HASTALIK RETROSPEKTiF ÇALIŞMA [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2007; 13(2): 51-54

SEREBRAL VENÖZ TROMBOZ 14 HASTALIK RETROSPEKTiF ÇALIŞMA

Raziye TIRAŞ1, Hüsniye A. HAKYEMEZ1, Oya ÖZTÜRK1, Hasan MERAL1, Sibel ÇETİN1, Vildan YAYLA1, Feriha ÖZER1
Cerebral Venous Thrombosis, etiological factors, clinical features

Giriş: Serebral venöz trombozis (SVT) primer veya sekonder olarak hiperkoagülabilite yaratan durumlara bağlı olarak gelişebilir. Kliniğimizde 2001-2005 arasında interne edilmiş SVT’lu hastaları retrospektif olarak inceleyip etyolojik, topoğrafik, başvuru ve klinik özelliklerini tartıştık Gereç ve yöntem: 14 SVT hastasının demografik özellikleri, başlangıç süreleri, semptomları ve bulguları, etyolojik faktörleri, nöroradyolojik bulguları ve tedavileri incelendi. Bulgular: Çalışmadaki 5E/9K hastanın yaş ortalamaları 36.5’ ti. SVT hastalardan 2’sinde akut, 9’unda subakut, 3’ünde kronik başlangıçlıydı. Başağrısı yakınması hastaların tümünde mevcuttu, ek olarak 6’sında bulantı-kusma ve papil ödem, 1’inde nöbet, 2’sinde fokal nörolojik defisit vardı. Hastaların 6’sında hemorajik venöz infarkt gelişmişti. İki hastada tek bir, 12 hastada birden fazla dural sinüste tromboz mevcuttu. Hastalardan 7’sinde superior sagittal, 13’ünde transvers,11’inde sigmoid, 2’sinde juguler ven, 1’inde sinüs rectus, 1’inde konfluens sinuum tutulumu görüldü. Tromboz, hastalardan 3’ünde oral kontraseptif ilaca (OKS), 1’er hastada da Behçet hastalığına, gebeliğe, maligniteye, mastoidite, ülseratif kolite, vaskülitik sürece, protein C eksikliğine bağlıydı. 4’ünün etyolojisi saptanamadı. Tartışma: Başvuru bulgusu olarak intrakranial hipertansiyonun daha sık olduğunu gördük. Hastaların bir kısmında nörolojik defisit yoktu. Hastaneye başvuru süresinin uzamasının nörolojik defisiti arttırmayacağını düşündük. En sık görülen etyolojik faktör OKS kullanımıydı.

Anahtar Kelimeler: Sinüs ven trombozu, etyolojik faktörler, klinik özellikler

CEREBRAL VENOUS THROMBOSIS A CLINICAL RECTOSPECTIVE STUDY OF 14 CASES

Raziye TIRAŞ1, Hüsniye A. HAKYEMEZ1, Oya ÖZTÜRK1, Hasan MERAL1, Sibel ÇETİN1, Vildan YAYLA1, Feriha ÖZER1

Purpose: Cerebral Venous Thrombosis (CVT) can occur due to primary or secondary hipercoagulopathies. We evaluated the patients with CVT and discussed etiological, topographical, presentational and clinical features of the patients whom have been followed by our inpatient clinic years between 2001 and 2005 retrospectively. Material and method: We examined the demographical features, signs and symptoms, ethiological factors, neuroradiological findings and treatments of 14 patients with CVT. Results: The mean age of the patients (male/female: 5/9) was 36,5 (15-70). The onset of CVT was acute in 2 , subacute in 9 and chronic in 3 patients. All patients were complaining from headache. Nausea-vomitting and papilloedema in six; seizures in one; focal neurological deficits in two patients were present. Hemorrhagic infarction was observed in 6 of the patients. In 2 patients single, in 12 patients more than one dural sinus thrombosis were present. Transverse sinus was most frequently involved, followed by the sigmoid sinus involvement. The thrombotic processes were caused by oral contraseptive drugs in 3 patients. The other causes are Behçet Disease, pregnancy, protein c defiency, malignancy, mastoiditis, ulcerative colitis, vasculitis in seven patients. We couldn’t find any ethiological factor in four patients. Conclusion: We observed that as a presenting sign increased intracranial pressure was more common. Some of the patients had no focal neurological deficits on submission. The delay in admission to the hospital was not found to be related to increased neurological deficits. The most common etiological factor was oral contraseptive drugs.

Keywords: Cerebral Venous Thrombosis, etiological factors, clinical features

Raziye TIRAŞ, Hüsniye A. HAKYEMEZ, Oya ÖZTÜRK, Hasan MERAL, Sibel ÇETİN, Vildan YAYLA, Feriha ÖZER. CEREBRAL VENOUS THROMBOSIS A CLINICAL RECTOSPECTIVE STUDY OF 14 CASES. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2007; 13(2): 51-54
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w