ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 18 Issue : 1 Year : 2022


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
Serebral venöz tromboz olgularında klinik ve etiyoloji; 13 olgunun incelenmesi [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2012; 18(1): 16-19 | DOI: 10.5505/tbdhd.2012.09797

Serebral venöz tromboz olgularında klinik ve etiyoloji; 13 olgunun incelenmesi

Eda Kılıç Çoban1, Fatma Münevver Gökyiğit2
1Bakırköy Ruh Ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 3. Nöroloji Kliniği, İstanbul
2Şişli Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 2. Nöroloji Kliniği, İstanbul

Serebral venöz tromboz (SVT) her yaşta görülebilen, en çok kafa içi basınç artış bulguları ile karşımıza çıkan, en sık
süperior sagittal sinüsün etkilendiği, çoğunlukla etyolojisi aydınlatılabilen bir hastalıktır. Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma
Hastanesi 2. Nöroloji Kliniği’nde Nisan-Aralık 2010 tarihleri arasında SVT tanısı alarak yatan 13 hasta klinik ve etyolojik
açıdan incelenmiştir. Hastalığın tanısı MR venografi incelemesi ile konulmuş, genetik ve kazanılmış protrombotik nedenler
araştırılmıştır. Hastaların cinsiyet dağılımları benzerdi. 5 hasta baş ağrısı, 4’ü çift görme, 1’i kuvvetsizlik, 3’ü bir beden
yarısında duysal yakınma, 2’si nöbet ile başvurdu. Hastaların nörolojik muayenelerinde; 4 hastada izole 6. kranyal sinir
paralizisi, 2 hastada papil ödem, 2 hastada hemiparezi, 1 hastada hemihipoestezi bulguları mevcuttu. Tüm hastalarda
transvers sinüs oklüzyonu tespit edildi. Predispozan faktörler incelendiğinde; 1 hastada oral kontraseptif kullanımı, 1
hastada 20 haftalık gebelik öyküsü, 1 hastada otit media ve yakın zamanda geçirilmiş nazal operasyon mevcuttu. Genetik
protrombotik parametrelere bakıldığında, sadece 1 hastada lupus antikoagülan pozitifliği ve 1 hastada Faktör 5 leiden
heterozigot taşıyıcılığı tespit edildi. Sonuç olarak, SVT sık görülmeyen, farklı klinik tablolarla karşımıza çıkabilmekle
birlikte en sık intrakranyal hipertansiyon bulguları ile görülen, ancak nedeni çoğu zaman aydınlatılamayan bir hastalıktır.

Anahtar Kelimeler: serebral venöz tromboz, klinik, etiyoloji

Clinic and aetiology of cases with cerebral venous thrombosis; survey of 13 cases

Eda Kılıç Çoban1, Fatma Münevver Gökyiğit2
1Bakırköy Mental Health Hospital 3rd Neurology Clinic, İstanbul
2Şişli Etfal Education And Investigation Hospital, 2nd Neurology Clinic, İstanbul

Cerebral venous thrombosis (CVT) is seen in all ages. It is mostly presented as increased intracranial pressure. The most
affected dural sinuse is superior sagittal sinuse. The aetiology is often identified. 13 CVT cases were examined in Neurology
Clinic of Şişli Etfal Hospital between April and December 2010 about clinical presentations and aetiology. Cranial
MRI venougraphy was performed for diagnosis, genetic and acquired prothrombotic conditions for aetiology. The gender
of cases were similar. The symptoms of the patients were as follows; headache in 5 patients, diplopia in 4, weakness in 1,
sensory disturbance in 3 and seizure in 1 patient. In their neurological examinations, 6th cranial nerve palsy was found
in 4 patients, papil edema in 2 patients, hemiparesis in 2 and hemihypoestesia in 1 patient. They all had transvers sinus
occlusion. The predisposan factors were; oral contraseptive usage, 20 week pregnancy, otitis media infection and nasal
operation. Genetic prothrombotic conditions were positive lupus anticoagulant test and Factor 5 leiden heterozigot gene
mutation. In conclusion; Many clinical presentations have been described in CVT patients; but the most seen clinical presentation
is intracranial hypertension. Although the disease is rarely seen, the cases of unknown causes are still frequent.

Keywords: cerebral venous thrombosis, clinic, aetiology

Eda Kılıç Çoban, Fatma Münevver Gökyiğit. Clinic and aetiology of cases with cerebral venous thrombosis; survey of 13 cases. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2012; 18(1): 16-19

Sorumlu Yazar: Eda Kılıç Çoban, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w