ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 25 Issue : 3 Year : 2023


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
Akut MCA M2-M3 oklüzyonlarında intravenöz trombolitik tedavi deneyimimiz [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2019; 25(3): 171-175 | DOI: 10.5505/tbdhd.2019.16013

Akut MCA M2-M3 oklüzyonlarında intravenöz trombolitik tedavi deneyimimiz

Seda Bostan, Özlem Aykaç, Atilla Özcan Özdemir
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Eskişehir

GİRİŞ ve AMAÇ: Orta serebral arter (MCA) oklüzyonlarında özellikle M1 M2 segment oklüzyonlarında trombektomi yaygın olarak uygulanırken, M2-M3 segmenti oklüzyonlarında tedavi tercihi hala tartışmalıdır. Çalışmamızda M2-M3 oklüzyonu olan ve intravenöz trombolitik tedavi verilen akut iskemik inme hastalarının iyi klinik sonlanım, mortalite ve kanama oranlarını değerlendirmeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Nisan 2015- Mart 2019 tarihleri arasında acil servise başvuran ve nörogörüntülemesinde M2-M3 oklüzyonu saptanarak trombolitik tedavi uyguladığımız 38 hastayı değerlendirdik. Hastaların yaşı, cinsiyeti, acile başvurusundak NIHSS değeri, ASPECT skoru ve iv rt PA zaman dilimi verileri ve iv rt PA sonrası hemoraji, mortalite ve 3. Aydaki m RS skorları analiz edildi.
BULGULAR: Başvurudaki NIHSS değeri, ASPECT skoru ve iv rt PA zaman dilimi ile iyi klinik sonlanım arasında anlamlı ilişki bulunmasa da, çoklu değişken analiziyle bakıldığında iyileşmeyle en çok ilgili olan başvurudaki NIHSS değeri olarak bulundu (p=0,27). Tüm değişkenlere bakıldığında ise iyileşmeyi en çok etkileyen faktör yaş olarak saptandı (p=0,01). Hiçbir hastada semptomatik hemoraji gözlenmedi. 3 ay sonrasında 38 hastadan mRS skoru 0-1 olan (çok iyi outcome) 18 hasta (%47,3), mRS 2 olan (iyi outcome) 2 hasta (%5,2) ve mRS skoru 3-6 olan (kötü outcome) 18 hasta (%47,3) bulunmaktaydı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda literatürdeki MCA M2-M3 oklüzyonlarındaki trombolitik tedavi sonuçlarından daha iyi, endovasküler tedavi serilerinin sonuçlarına benzer bulgular saptandı. Akut MCA M2-M3 oklüzyonlarında trombektomi planı öncesinde trombolitik tedavi verilebilir.

Anahtar Kelimeler: IV trombolitik, endovasküler tedavi, orta serebral arter, tPA, MCA M2-M3 oklüzyonu, akut inme.

Our experience with intravenous trombolytic treatment in acute MCA M2-M3 occlusions

Seda Bostan, Özlem Aykaç, Atilla Özcan Özdemir
Eskişehir Osmangazi University Faculty of Medicine, Department of Neurology, Eskişehir, Turkey

INTRODUCTION: Trombectomy is commonly used in acute middle cerebral artery,especially in M1 and M2 segment, occlusions. The decision of iv tPA or thrombectomy in M2-M3 segment occlusions is still controversial. In our study, we aimed to assess good clinical outcomes, mortality and hemorrhage rates in acute ischemic stroke patients with MCA M2-M3 occlusion who were treated with iv tPA.
METHODS: In our study, we analyzed data from 38 patients admitted to the emergency department between April 2015- March 2019, whose CT-angiographies showed M2-M3 occlusion. Age, gender, NIHSS and ASPECT scores at admission and iv tpa time period data were collected. Intracerebral hemorrhage and mortality rates, Mrs score at third month after iv rtpa treatment were also assessed
RESULTS: There was no statistically significant relationship between NIHSS score at admission, ASPECT score or t-PA time period; but multivariate analysis showed that NIHSS score at admission was the most relevant variable with good clinical outcome. Among all variables, age is found to be the most relevant and statistically significant variable with good clinical outcome.
Symptomatic intracranial hemorrhage was not observed in any of the 38 patients. At third month assessment, 18 patients’ mRS score was 0-1 (excellent outcome), 2 patients’ mRS score was 2 (good outcome) and 18 patients’ mRS score was 3-6 (poor outcome); %47,3, %5,2 and %47,3 respectively.

DISCUSSION AND CONCLUSION: Results from our study is found to be better than other studies with iv. trombolysis and similar to those with endovascular treatment in MCA M2-M3 occlusions in literature. Therefore we conclude that trombolytic treatment must be considered in a patient with acute MCA M2-M3 occlusion before thrombectomy plan.

Keywords: IV trombolytic, endovascular treatment, middle cerebral artery, tPA, MCA M2-M3 occlusion, acute stroke.

Seda Bostan, Özlem Aykaç, Atilla Özcan Özdemir. Our experience with intravenous trombolytic treatment in acute MCA M2-M3 occlusions. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2019; 25(3): 171-175

Sorumlu Yazar: Seda Bostan, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w