ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 22 Issue : 3 Year : 2022


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
Trombotik Trombositopenik Purpura ve İskemik İnme: Olgu Sunumu [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2016; 22(3): 110-112 | DOI: 10.5505/tbdhd.2016.18894

Trombotik Trombositopenik Purpura ve İskemik İnme: Olgu Sunumu

Caner Baydar1, Hafize Nalan Güneş2, Ufuk Atak Dönger2, Tahir Kurtuluş Yoldaş2
1Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Van
2Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Ankara

Trombotik trombositopenik purpura (TTP) mikroanjiopatik hemolitik anemi ve trombositopeni, nörolojik bulgular, böbrek yetmezliği ve ateş ile karakterize hayatı tehdit eden multisistem bir hastalıktır. İlk kez 1924 yılında Moskowitz tarafından tanımlanmıştır. Küçük arteriyollerin, venüllerin ve kapillerlerin trombozu, serebral mikroenfarktalara yol açar. Nörolojik bulgular; başağrısı, mental değişiklikler, şuur durumunda değişiklik, nöbetler ve fokal nörolojik defisitlerdir. Bu yazıda TTP tanısı ile izlenirken nörolojik komplikasyon gözlenen bir olgu sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Trombotik trombositopenik purpura, iskemik inme, Von willebrand faktör

Thrombotic Thrombocytopenic Purpura and Ischemic Stroke: A Case Report

Caner Baydar1, Hafize Nalan Güneş2, Ufuk Atak Dönger2, Tahir Kurtuluş Yoldaş2
1Van Education And Training Hospital, Neurology Department, Van
2Ankara Education And Training Hospital, Neurology Department, Van

Thrombotic Thrombocytopenic Purpura (TTP) characterized by thrombocytopenia, microangiopathic hemolytic anemia, neurological changes, renal failure, and fever is a life threatening, multisystem disease. The first was defined by Moskowitz in 1924. Thrombosis of small arterioles, venules and capillaries lead to cerebral micro-infarct. There are many neurological symptoms such as headache, seizures, changes in consciousness and mental, focal neurological changes. A case which was observed that neurological complications while the patient was monitoring with diagnose of TTP is presented

Keywords: Thrombotic thrombocytopenic purpura, ischemic stroke, Von willebrand factor

Caner Baydar, Hafize Nalan Güneş, Ufuk Atak Dönger, Tahir Kurtuluş Yoldaş. Thrombotic Thrombocytopenic Purpura and Ischemic Stroke: A Case Report. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2016; 22(3): 110-112

Sorumlu Yazar: Caner Baydar, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w