ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 25 Issue : 1 Year : 2022


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
Kriptojenik iskemik inmede risk faktörlerinin araştırılması [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2019; 25(1): 26-30 | DOI: 10.5505/tbdhd.2019.19480

Kriptojenik iskemik inmede risk faktörlerinin araştırılması

Yıldız Arslan1, Burcu Selbest Demirtaş2, Cenk Ekmekci3, Ufuk Şener1
1İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İzmir
2Denizli Devlet Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Denizli
3İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Kardioloji Kliniği,İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Kriptojenik iskemik inme (Kİ) tüm iskemik inmelerin %30-40'ını kapsamaktadır. Farklı çalışmalarda değişik uzun süreli kardiak monitorizasyon metodları kullanılarak Kİ hastalarının %15-25'inde atrial fibrilasyon (AF) saptanmıştır, ancak bu bulgular Kİ etyolojisinin büyük bir kısmını açıklamada yeterli değildir. Amacımız Kİ hastalarında tromboembolik kaynakların ve vasküler risk faktörlerinin araştırılmasıdır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya toplam 125 hasta dahil edildi, bunların 65 tanesi Trial of Org 10172 in Acute Stroke Treatment (TOAST) kriterlerine göre seçilmiş Kİ hastalarıydı. Kontrol grubuna kardioloji polikliniğine non spesifik göğüs ağrısı veya nefes darlığı ile başvuran ve serebrovasküler hastalığı olmayanlar dahil edildi. AF veya paroksismal AF öyküsü olanlar, intrakardiak trombus, kalp kapak hastalığı ve sol ventrikül disfonksiyonu veya kalp yetmezliği olan hastalar çalışmadan dışlandı. Kardiovasküler risk faktörleri, sol atrium çapı, sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu (EF)(%) ve 24 saat holter EKG monitorizasyonu incelendi. Kan total kolesterol, LDL, HDL, üre, kreatin düzeyleri analiz edildi.
BULGULAR: Çalışma grubunda hipertansiyon, diyabet, koroner arter hastalığı anlamlı olarak yüksek saptandı (p<0.05). LDL, total kolesterol ve kan üre seviyeleri çalışma grubunda anlamlı yüksekti ve HDL seviyesi ise düşüktü (p<0.05). Holter EKG sonuçları açısından her iki grup arasında anlamlı fark saptanmadı. Çalışma grubunda, altı hastada sürekli olmayan AF epizodları (< 30 sn.) ve iki hastada ise paroksismal AF epizodları vardı. Kontrol grubunda ise sadece iki hastada >30 sn. süren sık AF epizodları mevcuttu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Kİ populasyonunda tromboembolizme yol açan kardiovasküler risk faktörleri belirgin yüksek saptandı, uzun sureli EKG monitorizasyonu sadece aritmiye bağlı kardioembolik kaynakların nedenini açıklayabilir. Tromboembolik kaynakların araştırılması Kİ etiyolojisinin saptanmasında önemli yer tutmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kriptojenik inme, holter EKG, kardiovasküler risk faktörleri, tromboembolizm.

Investigation of risk factors in cryptogenic ischemic stroke

Yıldız Arslan1, Burcu Selbest Demirtaş2, Cenk Ekmekci3, Ufuk Şener1
1İzmir Tepecik Training and Research Hospital, Neurology Clinic, İzmir, Turkey
2Denizli State Hospital, Neurology Clinic, Denizli, Turkey
3İzmir Tepecik Training and Research Hospital, Cardiology Clinic, İzmir, Turkey

INTRODUCTION: Cryptogenic ischemic stroke (CS) includes 30-40% of all ischemic strokes. Several studies using different methods of prolonged cardiac monitoring determined atrial fibrillation (AF) in 12-25% of CS patients, however these findings are not enough to explain the etiology of most of the CSs. Our aim is to research thromboembolic sources and vascular risk factors in CS patients.
METHODS: The study enrolled 125 patients older than 45 years, 65 of them with CS according to Trial of Org 10172 in Acute Stroke Treatment (TOAST) criteria. Control group included patients admitted cardiology outpatient clinic with symptoms of nonspecific chest pain or dyspnea without cerebrovascular diseases. Patients with any history of AF or paroxysmal AF, intra-cardiac thrombus or valvular heart disease and left ventricular dysfunction, heart failure were excluded. Cardiovascular risk factors, left atrium diameter, left ventricle ejection fraction (EF) (%) and 24-hour Holter ECG monitoring were examined. Blood total cholesterol, LDL, HDL, urea, creatine levels were also analyzed and compared.
RESULTS: Hypertension, diabetes mellitus, coronary artery diseases were more prevalent in the study group (p<0.05). LDL, total cholesterol and blood urea levels were significantly higher and HDL was lower in the study group (p<0.05). There was no significant difference between two groups in terms of Holter ECG results. In the study group, six patients had non-sustained AF episodes (<30 sec.) and two had paroxysmal AF episodes. In control group only two patients had frequent AF episodes continuing >30 sec.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Cardiovascular risk factors leading thromboembolism were prominently higher in CS patients, long-term ECG monitoring may explain only the cardioembolic sources due to arrhythmia. Investigation of thromboembolic sources is vital for determining the etiology of CS.

Keywords: Cryptogenic stroke, holter ECG, cardiovascular risk factors, thromboembolism.

Yıldız Arslan, Burcu Selbest Demirtaş, Cenk Ekmekci, Ufuk Şener. Investigation of risk factors in cryptogenic ischemic stroke. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2019; 25(1): 26-30

Sorumlu Yazar: Yıldız Arslan, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale
w