ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 12 Issue : 3 Year : 2023


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
KRONİK İNMEDE DÜŞMEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2006; 12(3): 83-87

KRONİK İNMEDE DÜŞMEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Ferhan SOYUER1, Ali SOYUER2, Ahmet ÖZTÜRK3
1Erciyes Üniversitesi, Halil Bayraktar SHMYO, Kayseri
2Erciyes Üniversitesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Kayseri
3Erciyes Üniversitesi, Bioistatistik Anabilim Dalı, Kayseri

Amaç: Çalışmamızın amacı, kronik inme ile ilgili spesifik ve yaygın faktörlerin düşme ile ilişkisi olup olmadığını ve düşme ile ilişkili değişkenlerin önemini açıklamaktır. Gereç ve Yöntem: Çalışma, inme sonrası 6-18 aylık hastalık süresi içinde olan 100 olguyu içermektedir. Olgularda, spastisite, yürüme, baston kullanımı, motor fonksiyon ve daha birçok inme semptomlarını içeren değişkenler değerlendirilmiştir Bulgular: Lojistik regresyon modeline göre en önemli bulunan değişkenlerimiz Berg denge, Rivermead motor değerlendirme, Tinetti-yürüyüş ve Motricity Index olarak bulunmuştur. Model düşenleri % 84 duyarlılığı ve %90 özgüllüğü ile belirlemiştir. Sonuç: Denge, motor fonksiyon, yürüyüş ve kas kuvvet değerlendirmeleri, inme hastalarında düşme riskini belirlemede bir model olarak kullanılabilir. Düşmede katkısı olan faktörleri değerlendirmek, bireysel hasta tedavisi ve düşmeleri önleyici bir program geliştirmek için gereklidir.

Anahtar Kelimeler: Düşme, denge, inme, rehabilitasyon

FACTORS AFFECTING FALLS in CHRONIC STROKE

Ferhan SOYUER1, Ali SOYUER2, Ahmet ÖZTÜRK3
1
2
3

Objectives:The aim of this study is to explain whether specific and widespread factors are related to falls, and the importance of the variables related to falls in chronic stroke patients. Materials and Metods: The study includes 100 cases who were ill after the stroke for between a period of 6-18 months. The variables including spasticity, walking, using a walking stick, motor functions and many other symptoms of stroke were assessed in these cases. Results: The variables which were found the most important according to logistic regression were Berg balance, Rivermead motor assessment, Tinetti-gait and Motoricity Index. These variables were the most important factors affecting falls.The model was able to predict fallers with a sensitivity of 84% and a specificity of 90%. Conclusions: The assessments of balance, motor function, walking and muscle strength can be used to quantify the risk of fall in patients with stroke as a predictive model. Assessing the factors that contribute to falls is necessary for individual patient therapy and developing a programme preventing falls.

Keywords: Falls, balance, stroke, rehabilitation

Ferhan SOYUER, Ali SOYUER, Ahmet ÖZTÜRK. FACTORS AFFECTING FALLS in CHRONIC STROKE. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2006; 12(3): 83-87
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w