ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 5 Issue : 2 Year : 2022


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
VERTİGO MRG, BSİUP, ODYOMETRİ, EEG, KAN LİPİDLERİ VE KOLESİSTOPATİ ÖYKÜSÜ [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 1999; 5(2): 49-52

VERTİGO MRG, BSİUP, ODYOMETRİ, EEG, KAN LİPİDLERİ VE KOLESİSTOPATİ ÖYKÜSÜ

Hikmet YILMAZ1, Hatice MAVİOĞLU1, A. Şükrü UMUR2, Cumhur TOSUN2, İrfan OKUDUR2
1CBÜ Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Manisa
2CBU Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, Manisa

Vertigo ve diziness, vestibüler sistemi etkileyen birçok nörolojik, KBB, kardiovasküler, metabolik kökenli hastalığın seyri sırasında, aynca psikolojik etmenlere bağlı olabilerek ortaya çıkar. Somut laboratuar verileri az olduğu için etyolojisi zor saptanan bir semptomdur. Bu çalışmada, yaş ve seks dağılımı yönünden benzer olan, hafif ataksi ve nistagmus dışında bulgusu olmayan 34 vertigo ve sağlıklı 27 kontrol olgusunda odyometrik ölçümler, beyin sapı işitsel uyarılmış potansiyeller (BSIUP), elektroensefalografi (EEG), manyetik rezonans görüntüleme (MRG), kanda trigliserid, kolesterol ve düşük dansiteli lipoprotein (LDL) düzeyleri çalışıldı. Anamnezde kolesistopati öyküsü araşhrıldı. Sırası ile vertigolularda ve kontrollerde; odyometride sensorinöral işitme kaybı %26-%7, interpik latans uzaması şeklinde anormal BSIUP %53-%7, iskemik sinyal intensite değişiklikleri veya serebellumuda içine alan yaygın laküner infarktlar şeklinde MRG anormallikleri %41-%11, hiperkolesterolemi, %56-%30, LDL yüksekliği %62-%26, hipertrigliseridemi %26-%30 ve anamnezde kolisistopati öyküsü %41-%7 oranında saptandı. Olguların ve kontrollerin hiç birinde EEG anormalliği yoktu. Ortalama 1-III, III-V, 1-V interpik latanslan, kolesterol, trigliserid, LDL düzeyleri vertigolu grupta kontrollere göre anlamlı olarak yüksek bulundu. Sonuç olarak bu çalışma, vertigo yakınması olan olgularda odyometri ve BSIUP ile saptanan periferik ve santral vestibolo-kohlear etkilenme, MRG ile saptanan serebral iskemik değişiklikler; kolesterol, LDL yüksekliği gibi metabolik değişikliklerin vertigolularda anlamlı olarak yüksek bulunduğunu ve etyolojiyi saptamada ve tedavi düzenlemesinde değerli olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Vertigo, odyometri, BSIUP, MRG, hiperlipidemi, kolesistopati.

MRI, BAEP, AUDIOMETRI, EEG, LIPID VALUES OF BLOOD AND HISTORY OF CHOLECYSTOPATHY

Hikmet YILMAZ1, Hatice MAVİOĞLU1, A. Şükrü UMUR2, Cumhur TOSUN2, İrfan OKUDUR2
1
2

Vertigo and dizziness occur during the course of neurological, otorhinolaryngological, cardiovascular, metabolic diseases, and due to psychological factors in addition. Its etiology is hardly detected since quantative laboratory results arescarce. in this study odiometric measurements, brainstem auditory evoked potentials (BAEP), electroencephalograms (EEG), magnetic resonance imaging (MRI), values of serum triglyceride, cholesterol and low density lipoprotein (LDL) levels in a group of vertigo 34 patients whose neurological examination are normal except mild ataxia and nistagmus and in a group of 27 age and sex matched control patients without any complaints were studied. Cholecystopathy history was inquired. Sensorineural hearing loss was 26%-7%, abnormal BAEP as latency prolongation was 57%-7%, MRI abnormalities as ischemic signal intensity changes or disseminated lacuner infarcts involving the cerebellum was 41 %-11 %, hypercholesterolemia was 56%-30%, high LDL level was 62%-26%, hypertrigylceridemia was 41 %-11 %, cholecystopathy history was 41 %-7% in vertigo and control patients respectively. No EEG abnormalities were present in the vertigo and control patients. Mean 1-III, III-V, 1-V interpeak latency, cholesterol, tryglycerid, LDL levels were significantly higher in the vertigo group compared to controls. As a result, this study has shown peripheral and central vestibulocohlear effects detected by odiometry and BAEP, cerebral ischemic changes detected by MRI and that metabolic changes such as high LDL levels were significantly higher in vertigo patients and that these are valuable in determining the etiology and planning of treatment.

Keywords: Vertigo, MRI, BAEP, Hyperlipidemia, cholecystopathy.

Hikmet YILMAZ, Hatice MAVİOĞLU, A. Şükrü UMUR, Cumhur TOSUN, İrfan OKUDUR. MRI, BAEP, AUDIOMETRI, EEG, LIPID VALUES OF BLOOD AND HISTORY OF CHOLECYSTOPATHY. Türk Beyin Damar Hast Derg. 1999; 5(2): 49-52
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w