ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 9 Issue : 1 Year : 2022


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
Primer intraserebral kanamalı hastalarda interlökin-6’nın fizyopatolojideki yeri ve önemi [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2003; 9(1): 23-26

Primer intraserebral kanamalı hastalarda interlökin-6’nın fizyopatolojideki yeri ve önemi

Alper Döner, Pınar Çe, Şükran Köse, Muhteşem Gedizlioğlu
SSK İzmir Eğitim Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Serebral iskemiye bağlı beyin hasarı oluşumunda, proinflamatuvar sitokinlerin (tümör nekrosis faktör-α, interlökin-1β, interlökin-6) rolü üzerine birçok çalışma yapılmıştır. Ancak insanlarda primer intraserebral kanamada (PİK) beyin hasarı oluşumunda inflamatuvar sürecin rolü henüz aydınlatılmamıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu amaçla PİK’lı 44 hastada, kanamanın 1 ve 4. günlerinde İL-6 düzeylerini ölçtük. Bu düzeyleri sağlıklı 30 bireyin İL-6 düzeyleri ile kıyasladık.
BULGULAR: 1. gün hasta grubunda İL-6 düzeyi ortalama; 250.51 ± 132.39 pg/ml kontrol grubunda ise ortalama; 85.43 ± 74.01 pg/ml idi. İki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardı (p < 0.001). 4. gün hasta grubunun İL-6 düzeyi ortalama 160.63 ± 110.14 pg/ml, kontrol grubunun ise ortalama; 85.43 ± 74.01 pg/ml idi. Yine iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardı (p<0.001). Yalnızca hasta grubunun 1. ve 4. gün İL-6 düzeylerini karşılaştırdığımızda ise bu iki gün arasında da istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardı (p<0.001). Bu istatistiksel verilere göre PİK’larda İL-6 1. günde artmakta ve daha sonra giderek düşse de 4. günün sonunda normal sınırlarına dönmemektedir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak bu çalışma, PİK’larda İL-6’nın anlamlı oranda arttığını göstermiştir. Bu sonuç, kanama çevresinde oluşan beyin hasarında, beyin ödeminde proinflamatuvar sitokinlerin rolü olabileceği hipotezini destekleyebilir ancak bu konuda daha fazla çalışmaya gerek vardır.

Anahtar Kelimeler: Primer intraserebral kanama, sitokin, İL-6.

Physiopathological value of interleukin-6 in the patients with primary intracerebral haemorrhage

Alper Döner, Pınar Çe, Şükran Köse, Muhteşem Gedizlioğlu
SSK İzmir Training Hospital, Neurology Clinic, İzmir, Turkey

INTRODUCTION: There are many reports on the role of proinflammatory cytokines (tumor necrosis factor-α, interleukin 1β, interleukin-6) on brain injury due to cerebral ischemia. However, the role of inflammatory process on the brain injury due to primary intracerebral hemorrhage (PIH) is not properly explained.
METHODS: With this aim, we analysed interleukin-6 (IL-6) levels of 44 patients with PIH on the first day and 4th day and compared them to the IL-6 levels of 30 healthy subjects.
RESULTS: On the first day; mean IL-6 level of the patient group was 250.51 ± 132.39 pg/ml, and mean IL-6 level of the control group was 85.43 ± 74.01 pg/ml. There was statistical difference between the two groups (p < 0.001). On the 4th day; mean IL-6 levels of the patient group was 160.63 ± 110.14 pg/ml, and mean IL-6 levels of the control group was 85.43 ± 74.01 pg/ml. There was statistical difference between the two groups (p<0.001). When we compared the patients’ IL-6 levels on the first day to the levels on the 4th day, again there was statistical difference (p < 0.001). According to these statistical datas; on the first day of PIH, IL-6 level increases and then starts to fall down, but on the 4th day it is still comparably high. In conclusion, the study showed that there is meaningful increase on IL-6 levels of the patients with PIH, in the earliest phase of the event.
DISCUSSION AND CONCLUSION: This result may support the hypothesis of the role of proinflammatory cytokines on the brain injury and for developing brain edema around the periphery of the intracerebral hemorrhage but precise conclusion more detailed studies are needed.

Keywords: Primary intracerebral hemorrhage, cytokine, IL-6.

Alper Döner, Pınar Çe, Şükran Köse, Muhteşem Gedizlioğlu. Physiopathological value of interleukin-6 in the patients with primary intracerebral haemorrhage. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2003; 9(1): 23-26

Sorumlu Yazar: Alper Döner, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w