ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 25 Issue : 1 Year : 2022


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
Hastane Öncesi İnme Tanılama ve Yönetimi [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2019; 25(1): 11-18 | DOI: 10.5505/tbdhd.2019.24892

Hastane Öncesi İnme Tanılama ve Yönetimi

Seher Yaman1, Sakine Boyraz2
1Sağlık Bakanlığı Aydın 112 Acil Ambulans Hizmetleri, Aydın
2Adnan Menderes Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Aydın

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırma Sağlık Bakanlığı’na bağlı "Aydın 112 İl Ambulans Servisi"nde görev yapan 112 acil sağlık ekibinin, inme vakalarını doğru tanılama oranlarının ve inme vakalarına müdahalelerin değerlendirilmesi amacıyla kesitsel ve metodolojik bir çalışma olarak yapılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırmada, Aydın merkezde bulunan A2 tipi acil sağlık istasyonlarına ait, hastaneye nakil edilen vaka kayıtları alınmıştır. Araştırma iki aşamada gerçekleştirilmiştir. Birinci aşamada; durumu tespit etmek amacıyla 1453 vaka kaydı incelenmiştir. Elde edilen veriler dikkate alınarak 112 acil sağlık ekini inme ve tanılamada “Cincinati Hastane Öncesi İnme Skalası (CPSS)” kullanımı konusunda eğitilmiştir. İkinci aşamada; eğitimin etkinliğini değerlendirmek amacıyla 2029 vaka kaydı (toplam=3482 vaka) incelenmiştir. Veriler, “Yapılandırılmış Soru Formu”, “CPSS” ve hastane acil servis kayıtları incelenerek elde edilmiştir. Veri analizleri duyarlılık, özgüllük ve doğruluk oranı hesaplanarak değerlendirilmiştir.
BULGULAR: 112 acil sağlık ekibi tarafından; birinci aşamada 91 vakaya, ikinci aşamada ise 55 vakaya inme ön tanısı konularak hastane acil servislerine nakledilmiş. Hastane acil servislerinde ise birinci aşamada 63 ve ikinci aşamada da 63 vakaya inme tanısı konulmuştur. Bu iki grup arasında tanı benzerliği incelendiğinde; hastane acil servisinde inme tanısı konulmuş vakaların, birinci aşamada %69,9’unun, ikinci aşamada ise %38,1’inin inme tanısının 112 acil sağlık ekibi ile uyumlu olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, ikinci aşamada 112 acil sağlık ekipleri inme ön tanısı koydukları 55 vakanın sadece 30’unda (%54,5) CPSS kullandıkları tespit edilmiştir. CPSS inme ön tanısını doğru tespit etme duyarlılığının %47 olduğu belirlenmiştir. Diğer yandan, İnme ön tanılı vakalara yapılan solunum desteği, dolaşım desteği ve medikal destek girişimlerinin eğitim sonrası olumlu yönde etkilendiği görülmüştür.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hastane öncesi dönemde 112 acil sağlık ekiplerinin inme vakalarını doğru tanılamada eksikliklerinin olduğu ortaya ve eğitim desteğinin sürdürülmesi gerektiği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: İnme, Cincinnati hastane öncesi inme skalası, 112 acil servis, inme tanılama.

Prehospital Stroke Diagnosis and Management

Seher Yaman1, Sakine Boyraz2
1112 Emergency Ambulance Services Ministry of Health, Aydın, Turkey
2Adnan Menderes University, Faculty of Nursing, Department of Internal Medicine Nursing, Aydın, Turkey

INTRODUCTION: This study was carried out as a cross-sectional study for the purpose of evaluating 112 teams working in the Aydın dependent to the Ministry of Health, for the correct diagnosis of stroke cases and their interventions before the hospital.
METHODS: In the study, the incident reports, which were transferred to the hospital, were received from A2-type emergency health-stations located in the center of Aydın province. In the first phase of the study, 1453 incident reports were examined to determine the situation. In the light of the obtained data, the emergency medical team was trained for using “Cincinnati Prehospital Stroke Scale” in terms of stroke and diagnosis. In the second phase of the study 2029 incident reports (in total=3484 incidents) were examined to evaluate the efficiency of the training.) The data were analyzed through “Structured Questionnaire”, “CPSS” and hospital emergency service records. Data analyses process was assessed by calculating sensitivity, specificity, and accuracy rates.
RESULTS: In the first phase, 91 cases and in the second phase 55 cases were pre-diagnosed with stroke and transferred to hospital emergency services. In the hospital emergency services, 63 cases were diagnosed with stroke in the first phase, and 63 cases were diagnosed with stroke in the second phase. The examination of diagnosis similarity between the two groups showed that in the first phase, 69.9% of the cases which were diagnosed with stroke in emergency services were consistent with the diagnosis of the 112 emergency medical team. The findings showed that in the second phase, %38,1 of the cases which were diagnosed with stroke in emergency services was consistent with the diagnosis of the 112 emergency medical team..Furthermore, in the second phase, it was determined that among the 55 incidents that were pre-diagnosed with stroke by 112 emergency medical teams, only 30 (%54,5) of them were pre-diagnosed with CPSS. The results demonstrated that the CPSS sensitivity to true stroke pre-diagnosis was %47. On the other hand, the results revealed that the trainings have had a positive impact on respiration support, circulation support and medical support interventions provided to stroke pre-diagnosed cases.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The research study revealed that 122 emergency medical teams have deficiencies in terms of true diagnosis of stroke cases in the pre-hospital phase, and therefore training support should be maintained.

Keywords: Stroke, Cincinnati prehospital stroke scale, 112 emergency service, stroke diagnosis.

Seher Yaman, Sakine Boyraz. Prehospital Stroke Diagnosis and Management. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2019; 25(1): 11-18

Sorumlu Yazar: Sakine Boyraz, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w