ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 28 Issue : 3 Year : 2022


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
Kadın cinsiyete özgü faktörleri olan ve olmayan hastalarda serebral venöz tromboz - Tek merkez deneyimi [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2022; 28(3): 165-171 | DOI: 10.5505/tbdhd.2022.25483

Kadın cinsiyete özgü faktörleri olan ve olmayan hastalarda serebral venöz tromboz - Tek merkez deneyimi

Çağlar Yıldız1, Özlem Kayım Yıldız2
1Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Sivas, Türkiye
2Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı Sivas, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Gebelik, puerperium ve oral kontraseptif (OK) kullanımından oluşan, kadın cinsiyete özgü faktörler (CÖF) serebral venöz trombozla (SVT) ilişkilendirilmiştir. Bu çalışmada, CÖF’lerine sahip olan ve olmayan kadın SVT hastaları arasında klinik ve nörogörüntüleme özellikleri ve prognoz açısından fark olup olmadığını araştırmayı hedefledik.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu retrospektif çalışmaya, 1 Ocak 2012 ve 31 Aralık 2021 tarihleri arasında kliniğimize başvuran ve hospitalize edilen ardışık kadın SVT hastaları dahil edildi. Demografik ve klinik özellikler, nörogörüntüleme bulguları ve sonlanım verileri hasta dosyalarından elde edildi.
BULGULAR: Çalışmaya 53 kadın hasta dahil edildi. Otuz bir hastada (%58,5) CÖF mevcuttu: gebelik (n=2), puerperium (n=20) ve OK kullanımı (n=9). CÖF olan hastaların ortalama yaşı, CÖF olmayan hastalardan daha düşüktü (sırasıyla 30,7 ve 44,0, p=0.002). Hastalık başlangıç şekli, klinik özellikleri epileptik nöbetler, parankimal lezyonlar, tromboze venler ve hospitalizasyon süresi açısından CÖF olan ve olmayan hastalar arasında fark yoktu. Kanser dahil predispozan faktörler CÖF olmayan hastalarda daha sıktı. CÖF olan hastalarda ortanca modifiye Rankin skoru daha düşüktü. OK kullananların yaş ortalaması postpartum hastalardan daha yüksekti ve hastalık başlangıcı daha yavaştı. Tüm hastalar antikoagülanlarla tedavi edildiler, bir hastaya dekompresif cerrahi uygulandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Kadın SVT hastalarının büyük kısmında, en sık puerperium olmak üzere CÖF vardır. CÖF olan hastalarda ortalama yaş daha düşük ve prognoz daha iyidir.

Anahtar Kelimeler: Serebral venöz tromboz, kadın cinsiyet, postpartum, gebelik, oral kontraseptif, nöroaksiyel anestezi.

Cerebral venous thrombosis in patients with and without female specific sex factors - A single-center experience

Çağlar Yıldız1, Özlem Kayım Yıldız2
1Cumhuriyet University Faculty of Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology, Sivas, Türkiye
2Cumhuriyet University Faculty of Medicine, Department of Neurology, Sivas, Türkiye

INTRODUCTION: Certain female sex specific factors (SSFs) including pregnancy, puerperium and oral contraceptive (OC) use have been associated with cerebral venous thrombosis (CVT). We aimed to determine if there are differences between female patients with and without SSFs regarding the clinical characteristics, neuroimaging findings and the prognosis of CVT.
METHODS: This is a retrospective study that included consecutive female inpatients with CVT admitted to our hospital between January 1, 2012 and December 31, 2021. The demographic and clinical characteristics, neuroimaging findings and the outcome data were collected from the patient files.
RESULTS: Fifty-three female patients were included into the study. Thirty-one (58.5%) of the patients had SSFs including pregnancy (n=2), puerperium (n=20), and OC use (n=9). The mean age of patients with SSFs was lower than that of the patients without SSFs (30.7 and 44.0, respectively, p=0.002). The mode of disease onset, clinical manifestations, epileptic seizures, parenchymal lesions, thrombosed veins, length of hospital stay did not differ between the patients with and without SSFs. Predisposing factors, including cancer, were more common in the patients without SSFs. The median of the modified Ranskin scale score of the patients with SSFs was lower than that of the patients without SSFs. The OC users were older and had a more slow disease onset than the postpartum patients. All patients were treated with anticoagulants, decompressive surgery was performed in one patient.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The majority of the female CVT patients had SSFs, most commonly puerperium. The mean age is lower and prognosis is better in the patients with SSFs.

Keywords: Cerebral venous thrombosis, female sex, postpartum, pregnancy, oral contraceptive, neuraxial anesthesia.

Çağlar Yıldız, Özlem Kayım Yıldız. Cerebral venous thrombosis in patients with and without female specific sex factors - A single-center experience. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2022; 28(3): 165-171

Sorumlu Yazar: Özlem Kayım Yıldız, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale
w