ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 11 Issue : 2 Year : 2022


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
HİPERHOMOSİSTEİNEMİ ZEMİNİNDE GELİŞEN BAZİLER ARTER TROMBOZU [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2005; 11(2): 87-89

HİPERHOMOSİSTEİNEMİ ZEMİNİNDE GELİŞEN BAZİLER ARTER TROMBOZU

Fazilet HIZ1, Turgut KARAGÖL1, Dilek BOZKURT1, Türkan GEZİCİ1, Meral ÇINAR1
Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği, İstanbul

lskemik inme dünya toplumlarında önemli mortalite ve morbidite nedenlerinden biridir. 45 yaş ve albnda görülme sıklığı azdır. Son zamanlarda, hiperhomosisteineminin genç yaş iskemik inmelerde bağımsız bir risk faktörü olduğu ileri sürülmektedir. Her ne kadar vasküler bir risk faktörü olduğu çok iyi bilinmekteyse de, etki mekanizması ve inmenin akut fazındaki rolü çok iyi aydınlahlamamışhr. Hiperhomosisteineminin küçük damar hastalığının yanısıra büyük damar hastalığınında da rol oynayabileceği tarhşılmaktadır. Olgumuzda homosistein düzeyleri yüksekti. Baziler arter trombozu nedeninin hiperhomosisteinemi olduğunu ve diğer risk faktörlerinin de iskemik inme riskini arthrmış olabileceğini düşündük. Bu yönüyle ilginç olan olgumuzu literatür eşliğinde sunmayı uygun gördük.

Anahtar Kelimeler: Genç inme, baziler arter trombozu, hiperhomosisteinemi

BASILLAR ARTERY STENOSIS WITH HYPERHOMOCYSTEINEMIA

Fazilet HIZ1, Turgut KARAGÖL1, Dilek BOZKURT1, Türkan GEZİCİ1, Meral ÇINAR1

Ischemic stroke is a very important cause of mortality and morbidity in global society. it is rarely seen at and under the tıtı age of 45. Recently, it is acclaimed that hyperhomocistenemia may be an independent risk factor of young ischemic strokes. Although it is well known asa very significantvascular risk factor it's not exactly defined the mechanism or role in acute phase of stroke. it is been discussed that hyperhomocisteinemia may also have a role in larger vessel diseases as well as small vessel diseases. in our case the level of homocistein was significantly increased. lt's been thought that hyperhomocisteinemia was the reason to the basillary artery trombosis and the other risk factors might have increased ischemic stroke appearance. As an interesting case we decided to present our case accompanied to literature.

Keywords: Young stroke, basilar artery trombosıs, hyperhomocysteinemia

Fazilet HIZ, Turgut KARAGÖL, Dilek BOZKURT, Türkan GEZİCİ, Meral ÇINAR. BASILLAR ARTERY STENOSIS WITH HYPERHOMOCYSTEINEMIA. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2005; 11(2): 87-89
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w