ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 15 Issue : 3 Year : 2022


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
Kardioemboli dışındaki iskemik inmelerde ikincil korumada antiplatelet tedavi [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2009; 15(3): 60-69

Kardioemboli dışındaki iskemik inmelerde ikincil korumada antiplatelet tedavi

Okay Sarıbaş
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Ankara

Tromboembolizme bağlı iskemik inme veya geçici iskemik nöbet (GİN) geçiren hastalarda, hemen veya uzun süreli aspirin tedavisi kullanmak, tekrarlayacak olan vasküler olayları; örneğin inme, MI ve ölümleri önlemektedir. Oral antikoagülasyon, aspirinden daha etkili değildir. Uzun süreli clopidogrel tedavisinin, aspirinle karşılaştırıldığında; inme, MI ve vasküler ölümleri relatif olarak %9 oranında azalttığı görülmektedir ( % 0.3 - % 16.5 ). Uzun süreli clopidogrelin aspirinle kombine edildiği durumlarda, yalnız başına aspirin veya clopidogrel kullanımına göre kanama riskinin artması söz konusu değildir. Aspirin ile, uzun etkili dipyridamol kombinasyonu, relatif olarak, inme, MI ve vasküler nedenlerden ölümü, yalnız aspirin tedavisine göre, %18 oranında (eşitsizlik oranı 0.82,0.74-0.91), kanama riskini artırmaksızın önler. Cilastozol; inme, MI ve vasküler nedenlerle ölümlerin riskini, plasebo ile karşılaştırılmalarda % 39 oranında azaltır. 20000’den fazla hasta için aspirin, clopidogrel, dipyridamol karşılaştırılmasının (120 günden önce oluşan) atherothrombotik iskemik inmelerde koruma sağladığının 2008 yılında rapor edilmesini beklemekteyiz. Acil atherotromboembolizme bağlı ikincil inmeler için P2Y12 ADP reseptör antagonistleri (prasugrel, cangrelor, AZDF 6140), tromboxan reseptör antagonistleri (S 18886-terutroban) ve trombin reseptör (PAR-1) antogonistleri (eg, SCH530348) halen değerlendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Antiplatelet ilaçlar, aspirin, tedavi, clopidogrel.

Antiplatelet treatment in seconder protection for ischemic strokes other than cardioembolism

Okay Sarıbaş
Hacettepe University Faculty Of Medicine Department Of Neurology, Ankara

Tromboembolizme bağlı iskemik inme veya geçici iskemik nöbet (GİN) geçiren hastalarda, hemen veya uzun süreli aspirin tedavisi kullanmak, tekrarlayacak olan vasküler olayları; örneğin inme, MI ve ölümleri önlemektedir. Oral antikoagülasyon, aspirinden daha etkili değildir. Uzun süreli clopidogrel tedavisinin, aspirinle karşılaştırıldığında; inme, MI ve vasküler ölümleri relatif olarak %9 oranında azalttığı görülmektedir ( % 0.3 - % 16.5 ). Uzun süreli clopidogrelin aspirinle kombine edildiği durumlarda, yalnız başına aspirin veya clopidogrel kullanımına göre kanama riskinin artması söz konusu değildir. Aspirin ile, uzun etkili dipyridamol kombinasyonu, relatif olarak, inme, MI ve vasküler nedenlerden ölümü, yalnız aspirin tedavisine göre, %18 oranında (eşitsizlik oranı 0.82,0.74-0.91), kanama riskini artırmaksızın önler. Cilastozol; inme, MI ve vasküler nedenlerle ölümlerin riskini, plasebo ile karşılaştırılmalarda % 39 oranında azaltır. 20000’den fazla hasta için aspirin, clopidogrel, dipyridamol karşılaştırılmasının (120 günden önce oluşan) atherothrombotik iskemik inmelerde koruma sağladığının 2008 yılında rapor edilmesini beklemekteyiz. Acil atherotromboembolizme bağlı ikincil inmeler için P2Y12 ADP reseptör antagonistleri (prasugrel, cangrelor, AZDF 6140), tromboxan reseptör antagonistleri (S 18886-terutroban) ve trombin reseptör (PAR-1) antogonistleri (eg, SCH530348) halen değerlendirilmektedir.

Keywords: Antiplatelet drugs, aspirin, treatment, clopidogrel.

Okay Sarıbaş. Antiplatelet treatment in seconder protection for ischemic strokes other than cardioembolism. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2009; 15(3): 60-69

Sorumlu Yazar: Okay Sarıbaş, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w