ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 5 Issue : 3 Year : 2022


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
KAPSÜLER GENU SENDROMU: İKİ OLGU SUNUMU [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 1999; 5(3): 85-88

KAPSÜLER GENU SENDROMU: İKİ OLGU SUNUMU

Betigül YÜRÜTEN1, Ali Ulvi UCA1, Yahya PAKSOY2, Süleyman İLHAN1
1Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Konya
2Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Konya

Kapsüler genu sendromu; kontrlateral santral fasial, lingual parezi, disartri ile seyreden ve lezyonun kapsüla intemanın genusuna lokalize olduğu bir sendromdur. llave olarak palatal-faringeal-mastikatör zayıflık, unilateral vokal kord paralizisi ve kontrlateral parezi bulunabilir. Bu çalışmada santral fasial parezi, 9-10-12. kranial sinir felçleri ve disartrisi olan 2 hasta sunuldu. Her ikisinde de lezyon yeri kapsüla internanın genusunu içine alıyordu. Klinik görünüm beyin sapı vasküler olayına benzemekle birlikte, lezyon lokalizasyonunun farklı oluşu ilginçti ve nadir görülmesi sebebiyle takdim edildi.

Anahtar Kelimeler: Kapsula interna, genu sendrom.

CAPSULAR GENU SYNDOME: TWO CASE REPORT

Betigül YÜRÜTEN1, Ali Ulvi UCA1, Yahya PAKSOY2, Süleyman İLHAN1
1
2

Capsular genu syndrome is characterized with contralateral central facial, lingual paresis, dysarthria, and the lesion is localized in the genu of capsula interna.Furthermore, there may be palatal-pharyngeal-masticator weakness, unilateral vocal cord paralysis and contralateral paresis.In this study,we have presented two patients with central facia! paresis, 9-10-12. cranial nerve paresis and dysartrhria. in both cases the lesion area were containing the genu of capsula intema. Although the clinical view was similar to the brainstem vascular event the lesion location was so different.

Keywords: Capsula intema, genu syndrome.

Betigül YÜRÜTEN, Ali Ulvi UCA, Yahya PAKSOY, Süleyman İLHAN. CAPSULAR GENU SYNDOME: TWO CASE REPORT. Türk Beyin Damar Hast Derg. 1999; 5(3): 85-88
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w