ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 19 Issue : 1 Year : 2022


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
Eritrosit sedimentasyon hızı: Akut iskemik inmede prognostik bir gösterge olabilir mi? [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2013; 19(1): 18-22 | DOI: 10.5505/tbdhd.2013.32042

Eritrosit sedimentasyon hızı: Akut iskemik inmede prognostik bir gösterge olabilir mi?

Selim Selçuk Çomoğlu, Aslı Ece Çilliler, Hayat Güven
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği

AMAÇ: Bu çalışmada akut iskemik inmeli hastaların başvuru sırasındaki nörolojik bulgularının şiddeti, kısa dönem prognozları, inme risk faktörleri ve etyolojisi ile eritrosit sedimentasyon hızı (ESH) arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEMLER: İnme başlangıcından sonraki ilk 24 saatte hastaneye kabul edilen iskemik inmeli ardı sıra 158 hasta retrospektif olarak incelendi. Hastaların başvuru National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS) ve modifiye Rankin Skalası (mRS) ve taburculuk modifiye Rankin Skalası (mRS) puanları, beyin görüntüleme bulguları, inme risk faktörleri ve etyolojileri kaydedildi. Hastaların başvuru sırasındaki ESH değerlerine göre 3 gruba ayrıldı ve bu 3 grupta yer alan hastalar başvuru nörolojik bulgularının şiddeti, kısa dönem prognozları, inme risk faktörleri ve etyolojileri açısından karşılaştırıldı.
BULGULAR: Seksen dokuz kadın, 69 erkek toplam 158 akut iskemik inmeli hasta çalışmaya alındı. ESH≤10 mm/s olan hastalar 1. grubu (n=49), ESH değerleri 11-25 mm/s olanlar 2. grubu (n=69), ESH≥26 mm/s olan hastalar ise 3. grubu (n=40) oluşturdu. Gruplar arasında başvuru NIHSS ve mRS puanları, taburculuk mRS puanları ve inme etyolojileri açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmadı. Koroner arter hastalığı 1 ve 2. gruplarda 3. gruba göre istatistiksel olarak anlamlı olacak şekilde daha sık bulunurken (p=0.018), kalp kapak hastalığı 2. grupta 1. gruba göre daha sıktı (p=0.037).
SONUÇ: Çalışmamızdan elde edilen bulgular, akut iskemik inmeli hastalarda ESH’nın başvuru klinik bulgularının şiddetini yansıtmadığını ve kısa-dönem prognozun öngörülmesinde bir belirteç olarak kullanılmasının yararlı olmadığını göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Eritrosit sedimentasyon hızı, iskemik inme, prognoz, serebrovasküler hastalık, inflamatuvar belirteçler, inflamasyon

Erythrocyte sedimentation rate: Can be a prognostic marker in acute ischemic stroke?

Selim Selçuk Çomoğlu, Aslı Ece Çilliler, Hayat Güven
Diskapi Yildrim Beyazit Research And Training Hospital Neurology Clinic

OBJECTIVE: The aim of this study is to investigate the relationship between the erythrocyte sedimentation rate (ESR) values and the severity of neurological findings on admission, short- term prognosis, risk factors and etiology of the patients with acute ischemic stroke.
METHODS: One hundred and fifty-eight consecutive patients who admitted to the hospital within 24 hours of stroke onset were retrospectively analyzed. National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS) and modified Rankin Skale (mRS) scores on admission and mRS scores at discharge, brain imaging findings, stroke etiology and risk factors of the patients were recorded. Patients were classified into three groups according to ESR values on admission and compared in terms of severity of clinical symptoms on admission, short-term prognosis, risk factors and etiology of stroke.
RESULTS: A total 158 patients with acute ischemic stroke including 89 women and 69 men were enrolled in the study. Patients with ESR≤10 mm/h were included in group 1 (n=49), ESR levels between 11-25 mm/h were included in group 2 (n=69) and ESR≥26 mm/h were included in group 3 (n=40). No significant difference was determined between the groups in terms of NIHSS and mRS scores on admission and mRS scores at discharge and etiology of stroke. While coronary artery disease was found more frequently in group 1 and 2 than group 3 (p=0.018), valvular heart disease was more frequently in group 2 than group 1 (p=0.037).
CONCLUSION: The results of our study revealed that ESR levels on admission don’t reflect the severity of stroke and can not be accepted as a useful predictor of short-term prognosis in patients with acute ischemic stroke.

Keywords: Erythrocyte sedimentation rate, ischemic stroke, prognosis, cerebrovascular disease, inflammatory markers, inflamation

Selim Selçuk Çomoğlu, Aslı Ece Çilliler, Hayat Güven. Erythrocyte sedimentation rate: Can be a prognostic marker in acute ischemic stroke?. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2013; 19(1): 18-22

Sorumlu Yazar: Aslı Ece Çilliler, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale
w