ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 28 Issue : 3 Year : 2022


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
Akut iskemik inmenin erken döneminde mortalite skorları ve inflamatuar belirteçler mekanik ventilasyon ihtiyacını öngörebilir [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2022; 28(3): 141-148 | DOI: 10.5505/tbdhd.2022.33255

Akut iskemik inmenin erken döneminde mortalite skorları ve inflamatuar belirteçler mekanik ventilasyon ihtiyacını öngörebilir

Hasan Hüseyin Kozak, Ahmet Buğrul, Fatih Tol
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Konya

GİRİŞ ve AMAÇ: GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada inme sonrası invaziv mekanik ventilasyon gereksiniminin mortalite skorları ve inflamatuar parametrelere göre öngörülebilirliğini değerlendirmeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Akut iskemik inme sonrası başvuran olguların demografik, klinik özellikleri ile birlikte inme yoğun bakımına yatırıldıkları ilk 24 saatin içinde mortalite skorları ve inflamatuar parametreleri geriye dönük olarak değerlendirildi.
BULGULAR: 157 hastanın 48'i çalışmaya dahil edildi, 13'ü entübe edilerek invaziv mekanik ventilasyon ile takip edildi ve 35'i entübe edilmeden takip edildi. Entübe ve entübe olmayan olguların Glasgow Coma Score (GCS) sırasıyla 7,9±3,5 ve 13,6±2,4, National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS) 15,7±7,2 ve 7,09±6, Simplified Acute Physiology Score II (SAPS II) 58,9±12 ve 25,6±10,7, Acute Physiology and Chronic Health Evaluation II (APACHE II) 18,6±4.1 ve 8,2±4,7, Sequential Organ Failure Assessment Score (SOFA) 6,6±2 ve 2,2±1,9 olarak bulundu ve iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bulundu. Entübasyonlu ve entübasyonsuz takip edilen hastaların medyan Nötrofil/lenfosit oranı (NLO) 6,1 (3,8-15,6) ve 3,0 (1,8-4,5), Platelet/lenfosit oranı (PLO) 185 (157-245) ve 120 (75-219) ve C-reactive Protein (CRP) 6,5 (4,6-58,0) ve 3,7 (2,0-11,2) idi ve iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlılık bulundu. Yapılan çok değişkenli analizde sadece SAPS II anlamlı olarak bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmada mortalite ve morbidite tahmin skorları (APACHE II, SAPS II, SOFA) ile inflamasyon parametrelerinin (CRP, NLO, PLO) inme ile ilişkili invaziv mekanik ventilasyon ihtiyacını öngörebileceği belirlendi.

Anahtar Kelimeler: Akut iskemik inme, mortalite skoru, nötrofil-lenfosit oranı, trombosit-lenfosit oranı, mekanik ventilasyon.

In the early period of acute ischemic stroke mortality scores and inflammatory markers can predict the need for intubation

Hasan Hüseyin Kozak, Ahmet Buğrul, Fatih Tol
Necmettin Erbakan University Meram School of Medicine, Department of Neurology, Konya, Türkiye

INTRODUCTION: In this study, we aimed to evaluate the predictability of invasive mechanical ventilation requirement after stroke based on mortality scores and inflammatory parameters.
METHODS: The demographic and clinical characteristics of the patients admitted after acute ischemic stroke, as well as mortality scores and inflammatory parameters within the first 24 hours of hospitalization in the stroke intensive care unit were evaluated retrospectively.
RESULTS: 48 of 157 patients were included in the study, 13 were intubated and followed up with invasive mechanical ventilation, and 35 without being intubated. Glasgow Coma Score (GCS) of intubated and non-intubated cases were 7,9±3,5 and 13,6±2,4, respectively, National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS) 15,7±7,2 and 7,9±6, Simplified Acute Physiology Score II (SAPS II) 58,9±12 and 25,6±10,7, Acute Physiology and Chronic Health Evaluation II (APACHE II) 18,6±4,1 and 8,2±4,7, Sequential Organ Failure Assessment Score (SOFA) score was found to be 6,6±2 and 2,2±1.9, and a statistical significance was found between the two groups. Neutrophil / lymphocyte ratio (NLR) of the patients who were followed up with and without intubation was 6,1 (3,8-15,6) and 3,0 (1,8-4,5), platelet / lymphocyte ratio (PLR) 185 (157-245) and 120 (75-219) and C-reactive Protein (CRP) was 6,5 (4,6-58,0) and 3,7 (2,0-11,2), and a statistical significance was found between the two groups. Only SAPS II was found to be significant in multivariate analysis.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In this study, it was determined that the mortality and morbidity prediction scores (APACHE II, SAPS II, SOFA) and inflammation parameters (CRP, NLR, PLR) can predict the need for invasive mechanical ventilation associated with stroke

Keywords: Acute ischemic stroke, mortality score, neutrophil-lymphocyte ratio, platelet-lymphocyte ratio, mechanical ventilation.

Hasan Hüseyin Kozak, Ahmet Buğrul, Fatih Tol. In the early period of acute ischemic stroke mortality scores and inflammatory markers can predict the need for intubation. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2022; 28(3): 141-148

Sorumlu Yazar: Ahmet Buğrul, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale
w