ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 13 Issue : 3 Year : 2022


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
HEMİSFERİK ENFARKTLI HASTALARDA KALP HIZI DEĞİŞKENLİĞİNİN TİLT TESTİ SIRASINDA DEĞERLENDİRİLMESİ [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2007; 13(3): 81-85

HEMİSFERİK ENFARKTLI HASTALARDA KALP HIZI DEĞİŞKENLİĞİNİN TİLT TESTİ SIRASINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Ebru MIHÇI1, Fırat KARDELEN1, Nurgül YILMAZ1, Babür DORA1, Sevin BALKAN1
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı ve Pediatrik Kardiyoloji Bilim Dalı

AMAÇ: Akut inme sonrası azaldığı bilinen kalp hızı değişkenliği, kardiak otonomik disfonksiyonu göstermek amacıyla farklı yöntemlerle değerlendirilebilmektedir. Bu çalışmanın amacı insüler korteks lezyonu olan hemisferik enfarktlı hastalarda kalp hızı değişkenliğinin(KHD) tilt testi sırasında frekansa ve 24 saatlik EKG kaydı ile zamana dayalı spektral analizi ile değerlendirilmesi ve enfarkt lateralizasyonun KHD’ne etkisini araştırmak idi. METOD: Zamana dayalı kalp hızı değişkenliği analizi, orta serebral arter(OSA) enfarktı olan 22 hasta ve yaş ve cinsiyet uyumlu 15 sağlıklı kontrolde ve tilt testi sırasında frekansa dayalı kalp hızı değişkenliği analizi ise 18 OSA enfarktı olan hastada yapıldı. BULGULAR: Zamana dayalı KHD’i analizi sonuçlarında, hasta grubunda SDNN(ardışık normal R-R aralıklarının standart sapması), SDANN(5 dakikalık 288 R-R aralığının ortalamalarının standart sapması) anlamlı olarak düşük saptandı (p=0,011, p=0,004). Frekansa dayalı analizde; hasta grubunda DF(düşük frekans) anlamlı olarak düşük bulundu. Sağ OSA enfaktı olan hastalarda DF değerleri sol OSA enfarktı olan hastalara göre istirahat halinde iken ve tilt testinin ilk 5 ile 15-20. dakikalarında düşük saptandı. DF/YF oranı sağ OSA enfaktı olan hastalarda tilt testinin ilk beş dakikasında düşük bulundu. SONUÇ: OSA enfarktı olan hastalarda zamana dayalı KHD’i analizinin düşük olması kardiak otonomik disfonksiyonu göstermiştir. Stroke lateralizasyonunun kardiak otonomik disfonksiyon uzerine etkisi, tilt testi sırasında frekansa dayalı KHD’i analizi ile daha kolay saptanabilir.

Anahtar Kelimeler: Kalp hızı değişkenliği analizi, tilt testi, otonomik sinir sistemi, serebral enfarkt

EVALUATION OF HEART RATE VARIABILITY DURING TILT TEST IN PATIENTS WITH HEMISPHERIC INFARCTS

Ebru MIHÇI1, Fırat KARDELEN1, Nurgül YILMAZ1, Babür DORA1, Sevin BALKAN1

Background and purpose: Heart rate variability(HRV) which reduced after ischemic stroke, for the purpose of indicating cardiac autonomic dysfunction, could be evaulated by different methods. The present study was performed to evaluate frequency domain analysis of HRV during the tilt test and time domain analysis during 24-hour ECG recordings and to investigate the effect of stroke lateralisation on HRV analysis. Methods: We analysed the time domain measures of HRV in 22 patients with middle cerebral arter(MCA) infarction and in 15 age- and sex-matched healthy control subjects and frequency domain measures of HRV analysis during the tilt test in 18 patients with MCA infarction. Results: Results of time domain measures of HRV; in patients groups, SDNN(Standart deviation of all normal-to-normal), and SDANN(Standart deviation of the average NN intervals) were found significantly low(p=0,011, p=0,004). In the results of frequency domain measures of HRV; LF(Low frequency) was found low in patients group. LF was lower in patients with right MCA infaction than those of the patients with left MCA infaction during rest and first 5 minutes and 15-20. minutes of the tilt test. LF/HF ratio was found low during 5 minutes of the tilt test in patients with right MCA infaction Conclusion: Reduced time domain measures of HRV analysis to indicate that cardiac autonomic dysfunction in patients with MCA infarction. The effect of stroke lateralisation on cardiac autonomic dysfunction can be more easly detected with the use of frequency domain analysis of HRV during the tilt test.

Keywords: Heart rate variability analysis, tilt test, autonomic nervous system, cerebral infarction

Ebru MIHÇI, Fırat KARDELEN, Nurgül YILMAZ, Babür DORA, Sevin BALKAN. EVALUATION OF HEART RATE VARIABILITY DURING TILT TEST IN PATIENTS WITH HEMISPHERIC INFARCTS. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2007; 13(3): 81-85
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w