ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 12 Issue : 2 Year : 2023


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
ORTA SEREBRAL ARTER SULAMA ALANI İNFARTINA BAĞLI OLARAK AKUT İSKEMİK İNME GEÇİREN HASTALARDA TRANSKRANYAL MANYETİK STİMÜLASYONUN PROGNOSTİK DEĞERİ [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2006; 12(2): 45-51

ORTA SEREBRAL ARTER SULAMA ALANI İNFARTINA BAĞLI OLARAK AKUT İSKEMİK İNME GEÇİREN HASTALARDA TRANSKRANYAL MANYETİK STİMÜLASYONUN PROGNOSTİK DEĞERİ

Kemal BALCI1, Nilda TURGUT1, Ufuk UTKU1, Talip ASİL1
University of Trakya, School of Medicine Department of Neurology, Edirne

Amaç: İnme sonrası erken dönemde prognozu tahmin etmek tedavi ve rehabilitasyon planı açısından önemlidir. Ancak sadece klinik muayene bulgularıyla prognozu tahmin etmek kolay değildir. Bu çalışmanın amacı orta serebral arter sulama alanı infarktına bağlı olarak iskemik inme geçiren homojen bir hasta populasyonunda transkranyal manyetik stimülasyonun (TMS) prognostik değerini araştırmaktır. Hastalar ve Metodlar: Onbeş sağlıklı gönüllü ve orta serebral arter sulama alanında akut infarkt gelişen 40 hasta çalışmaya alındı. İnme gelişiminden sonraki ilk üç günde ilk TMS testi yapıldıktan sonra takip eden birinci ayın sonunda TMS değerlendirmesi tekrarlandı. Kontrol vakalarının her iki hemisferi, hastaların sağlam ve lezyonlu hemisferlerinden elde edilen TMS yanıtları karşılaştırıldı. Fonksiyonel düzelme dördüncü ayın sonunda Orgogozo’nun MCA skalası, NIH-NINDS skoru ve Barthel indeksi ile değerlendirildi. Sonuçlar ve Yorum : Dördüncü ayın sonunda MEP cevabı elde edilebilen hastalarda istatistiksel anlamlı derecede fonksiyonel düzelme gözlendi. Sonuçlarımız TMS’nin klinik prediktörlerle birlikte kullanılmasının iskemik inme prognozunu belirlemede faydalı olabileceğini gösterdi.

Anahtar Kelimeler: Transkranyal manyetik stimülasyon, iskemik inme, prognoz

PROGNOSTIC VALUE OF TRANSCRANIAL MAGNETIC STIMULATION IN ACUTE STROKE PATİENTS DUE TO MIDDLE CEREBRAL ARTERY INFARCTION

Kemal BALCI1, Nilda TURGUT1, Ufuk UTKU1, Talip ASİL1

Objective: Although it is important to know the prognosis of stroke in the early stages of the event, it is not easy to evaluate the prognosis only with clinical examination on admission. Purpose: The aim of our study is to determine the prognostic value of transcranial magnetic stimulation (TMS) in a homogeneous group of patients with ischemic stroke due to middle cerebral artery territory infarction. Patients and Methods: Fifteen healthy subjects and forty patients with acute stroke due to middle cerebral artery territory infarction were studied. After the first TMS evaluation was performed within the three days after the event, the TMS test was repeated at the end of the first month. Bilateral hemispheres of the control subjects and the healthy hemispheres of the patients, healthy and lesioned hemispheres of the patients were compared. The functional recovery was assessed at fourth month with Orgogozo’s MCA scale, NIH-NINDS score and Barthel index. Results and Conclusion : Statistically significant functional improvement was found in patients with MEP response at the end of fourth month. Our results showed that TMS technique provides a useful early prognostic indicator of functional recovery in ischemic stroke patients when used togethet with clinicical predictors.

Keywords: Transcranial magnetic stimulation, ischemic stroke, prognosis

Kemal BALCI, Nilda TURGUT, Ufuk UTKU, Talip ASİL. PROGNOSTIC VALUE OF TRANSCRANIAL MAGNETIC STIMULATION IN ACUTE STROKE PATİENTS DUE TO MIDDLE CEREBRAL ARTERY INFARCTION. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2006; 12(2): 45-51
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale
w