ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 6 Issue : 1 Year : 2022


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
AURALI MİGREN ATAGINDA DOGAL ANTİKOAGÜLAN AKTİVİTELERİ [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2000; 6(1): 15-18

AURALI MİGREN ATAGINDA DOGAL ANTİKOAGÜLAN AKTİVİTELERİ

Hikmet YILMAZ1, Aytaç AKBAŞAK1, Ertan ÖZDEMİR1, Cumhur TOSUN1, Ahmet Şükrü UMUR1
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Manisa

Migren fizyopatolojisisinde bir çok mekanizma sorumlu tutulmakla birlikte bu konu henüz tam olarak aydınlatılamamıştır. Protein C, protein S ve antitrombin III doğal antikoagülanlar olup; bunlann eksikilikleri veya aktivitelerindeki azalma serebral oligemiye neden olarak migren atağını hazırlayan veya tetikleyen bir faktör olabilir. Doğal antikoagülan ve bazofil lökosit düzeylerinin migrenli hastalarda azalmış olarak bulunması, bu doğal antikoagülanlar ile migren fizyopatolojisi arasında araştınlması gereken bir ilişki olduğunu düşündürmektedir. Bu düşünceden yola çıkarak fizyopatolojileri birbirinden farklı iki ayrı başağrısı grubunda, 21 auralı migren, 20 gerilim tipi başağnsında ağn ataklan sırasında ve ağnsız dönemde; 21 sağlıklı kontrol olgusunda ise herhangi bir zamanda doğal antikoagülan aktivitelerini çalıştık. Gerilim tipi başağnsı grubunda ağrı atağı sırasında antitrombin III aktivitesi %100.45±11.40, protein S aktivitesi %75.50±11.12 ve protein C aktivitesi %107.15±26.77 iken; auralı migren grubunda ağn atağı sırasında antitrombin III aktivitesi %74.71±5.52, protein S aktivitesi %48.90±12.59 ve protein C aktivitesi %83.52±23.65 idi. Auralı migren atağı sırasında elde edilen doğal antikoagülan aktiviteleri, her iki baş ağnsı grubunun ağnsız dönemlerinde ve kontrol grubunda elde edilen doğal antikoagülan aktivitelerinden istatiksel olarak anlamlı düşük bulundu (p<0.001). Bulgulanmız doğal antikoagülan aktivitelerindeki azalmanın serebral iskemiye neden olarak migren atağını hazırlayan veya başlatan bir neden olabileceğini düşündürmektedir. Daha büyük serilerle yapılacak olan benzer çalışmalann; migren fizyopatolojisinde doğal antikoagülanların etkisini ve tedaviye dirençli auralı migren olgulannın proflaksisinde antikoagülan tedavi yaklaşımının yerini saptamada önemli katkılan olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Migren, antitrombin III, protein S, protein C, antikoagülan tedavi

ACTIVITIES OF NATURAL ANTICOAGULANTS iN MIGRAINE ATTACKS WITH AURA

Hikmet YILMAZ1, Aytaç AKBAŞAK1, Ertan ÖZDEMİR1, Cumhur TOSUN1, Ahmet Şükrü UMUR1

Although various mechanisms were individually or totally thought to be responsible for migraine; the pathophysiology hasn't been established yet. Protein C, protein S and antithrombin III are natural anticoagulants. Lack of these proteins or decrease in the activity of these substances in the blood trigger or prepare migraine episodes as a result of cerebral oligemia. A decrease in the activity of these natural anticoagulants and basophilic leucocytes in patients with migraine has indicated a possible relationship between these natura! anticoagulants and the pathophysiology of migraine with aura. Inspired by these observation, we studied the activity of these natura} anticoagulants in 21 patients with migraine with aura (during attacks and during periods without attack), 20 patients with tension type headache (during periods with headache and during periods without headache) and 21 control subjects. The persentage of activity was 100.45±11.40% for antithrombin III, 75.50±11.12% for protein S and 107.15±26.77% for protein C in the tension type headache group during periods with headache; however the persentage of activity was 74.71±5.52% for antithrombin III, 48.90± 12.59% for protein S and 83.52±23.65% for protein C in the migraine with aura group during the attacks period. Activities of the natural anticoagulants during attacks of migraine with aura were significantly lower than the activities of the natura} anticoagulants during periods of tension type headache and that of healthy control group. (p<0.001). Our findings indicate that decreases in the activities of these natura} anticoagulants may lead to cerebral ischemia. Similar studies which will be done in the future by larger groups, are going to make important contributions about the effects of natura} anticoagulants on pathophysiology of migraine and the indications of anticoagulant therapy in migraine with aura which is resistant to treatment.

Keywords: Migraine, antithrombin III, protein S, protein C, anticoagülant therapy

Hikmet YILMAZ, Aytaç AKBAŞAK, Ertan ÖZDEMİR, Cumhur TOSUN, Ahmet Şükrü UMUR. ACTIVITIES OF NATURAL ANTICOAGULANTS iN MIGRAINE ATTACKS WITH AURA. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2000; 6(1): 15-18
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w