ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 18 Issue : 1 Year : 2022


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
Semptomatik karotis arter hastalığına bağlı inme geçiren hastalarda Willis poligonu anormallikleri [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2012; 18(1): 6-9 | DOI: 10.5505/tbdhd.2012.36844

Semptomatik karotis arter hastalığına bağlı inme geçiren hastalarda Willis poligonu anormallikleri

Suat Kamışlı1, Özden Kamışlı1, Umut Teker1, Yüksel Kablan1, Kaya Saraç2, Cemal Özcan1
1İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Nöroloji Anabilim Dalı, Malatya
2İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Radyoloji Anabilim Dalı, Malatya

AMAÇ: Karotis arter hastalığına bağlı inmeler hipoperfüzyon ve embolizm olmak üzere iki mekanizmayla oluşmakta olup, bunların önlenmesinde beyin kollateral dolaşımı önemli rol oynamaktadır. Bu çalışmada, karotis arter hastalığına bağlı anterior sirkülasyon alanında iskemik inme ya da geçici iskemik atak geçirmiş olan hastalarda willis poligonu anomalileri
araştırıldı.
YÖNTEMLER: Bu çalışmaya nörolojik semptomların başlangıcından itibaren ilk hafta içerisinde willis
poligonları dijital substraction anjiografi yöntemiyle tam olarak değerlendirilebilmiş olan hastalar dâhil edildi. Anomali çeşitleriyle semptomatik karotis arter darlık şiddetleri arasındaki ilişki değerlendirildi.
BULGULAR: Darlıkla aynı tarafta posterior serebral arter birinci parçasında hipoplazi ya da aplazisi olanlarda darlık yüzdeleri, olmayanlara oranla istatiksel olarak anlamlı derecede daha düşük saptandı (p<0.013).
SONUÇ: Karotis arter hastalığının semptomatik olmasında darlık derecesinin şiddeti kadar willis poligonundaki anomalilerin varlığı da önemli olup bu durum tedavi kararları alınırken dikkate alınabilir.

Anahtar Kelimeler: Willis poligonu, iskemik inme, karotis arter hastalığı.

Circle of Willis anomalies in stroke patients related with symptomatic carotid artery disease

Suat Kamışlı1, Özden Kamışlı1, Umut Teker1, Yüksel Kablan1, Kaya Saraç2, Cemal Özcan1
1İnönü University Turgut Özal Medical Centre, Department Of Neurology, Malatya
2İnönü University Turgut Özal Medical Centre, Department Of Radiology, Malatya

OBJECTIVE: Carotid artery disease, strokes due to hypoperfusion and embolism is composed of two mechanisms, the brain collateral circulation has an important role in the prevention of stroke. We investigated the Circle of Willis anomalies in the anterior circulation ischemic stroke related with carotid artery disease who had transient ischemic attack or ischemic
stroke.
METHODS: The patients whose circle of Willis anomalies in the digital subtraction angiographies
fully evaluated in the first week of neurological symptoms included to this study. The relationship between the severity of symptomatic carotid artery stenosis was evaluated with variety of anomalies.
RESULTS: Patients with stenosis and posterior cerebral artery first divison hypoplasia or aplasia in the same side had statistical lower stenosis percentages with patients those without this anomaly (p <0.013).
CONCLUSION: The existence of Circle of Willis anomalies are as important as the degree of stenosis in symptomatic carotid artery disease. This situation can be considered when treatment decisions.

Keywords: Circle of Willis, ischemic stroke, carotid artery disease.

Suat Kamışlı, Özden Kamışlı, Umut Teker, Yüksel Kablan, Kaya Saraç, Cemal Özcan. Circle of Willis anomalies in stroke patients related with symptomatic carotid artery disease. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2012; 18(1): 6-9

Sorumlu Yazar: Suat Kamışlı, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w