ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 24 Issue : 3 Year : 2022


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
Menstruasyon İlişkili Migrende Oksidatif Stresin Rolü [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2018; 24(3): 107-111 | DOI: 10.5505/tbdhd.2018.37167

Menstruasyon İlişkili Migrende Oksidatif Stresin Rolü

Hasibe Ozgecen Dincel1, Ayca Ozkul1, Ahmet Sair1, Cigdem Yenisey2, Ali Akyol1
1Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Aydın
2Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, Aydın

GİRİŞ ve AMAÇ: Menstruasyon ilişkili migren (MİM) üreme çağı kadınlarda görülen menstruel siklus ile alakalı başağrısı bozukluğudur. Ataklar östrojenin düşmesi ile gelişir ve henüz netlik kazanmamakla birlikte oxidatif stres ile ilişkili olabilir. Amacımız oksidatif stres göstergelerini MİM ve sağlıklı kontrollerde menstrual siklus süresince incelemektir.

YÖNTEM ve GEREÇLER: MİM tanılı 20 hasta (32.65 ± 8.75 yaş) ve 20 sağlıklı gönüllü (30.25 ± 8.6 yaş) çalışmaya alındı. Tüm katılanlar attaksız dönemde değerlendirildi ve kan örnekleri östrodiol, progesteron, LH, FSH, nitrik oksid (NO), malondialdehid (MDA), superoksid dismutaz (SOD), glutatyon (GSH) ve glutatyon redüktaz (GSH-Rd) çalışılmak üzere menstrual siklusun midfolliküler ve midluteal fazlarında alındı.
BULGULAR: Kontrol ve hasta grubu arasında yaş, menstrual siklus süresi ve hormonlar açısından istatistiksel belirgin fark yoktu. MİM grubunun GSH-Rd (62.96±17.22 vs 84.69±38.64, p=0.04) ve SOD (3834.44±1423.8 vs 4562.41±1825.3, p=0.003) değerleri luteal fazda folliküler faz ile kıyaslandığında artmış bulundu ancak bu kontrol grubunda izlenmedi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuçlarımız MİM'de foliküler fazda antioksidan sistemin sağlıklı bireylere göre yetmezliğini desteklemektedir. Antioksidan savunma sistemi MİM patofizyolojisini anlamada ele alınmalıdır ve bu nedenle ileri çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: migren, başağrısı, menstruasyon, oksidatif stres, östrojen

The Role of Oxidative Stress In Menstrual Related Migraine

Hasibe Ozgecen Dincel1, Ayca Ozkul1, Ahmet Sair1, Cigdem Yenisey2, Ali Akyol1
1Adnan Menderes University Faculty of Medicine, Department of Neurology, Aydin, Turkey
2Adnan Menderes University, Faculty of Medicine, Department of Biochemistry, Aydin, Turkey

INTRODUCTION: Menstrually related migraine (MRM) is a headache disorder occurring in reproductive-aged women relevant to menstrual cycles. Attacks occur with decreases in estrogen and may be relevant to oxidative stress which hasn't been clear yet. Our aim was to investigate oxidative stress markers during menstrual cycle which may be important in pathophysiology of MRM as a vascular type headache.
METHODS: 20 patients with MRM (32.65 ± 8.75 age) and 20 healthy volunteers (30.25 ± 8.6 age) were included in our study. All subjects were examined during an attack-free interval and blood samples were taken in order to study estrogen, progesteron, LH, FSH, nitric oxide (NO), malondialdehyde (MDA), superoxide dismutase (SOD), glutathione (GSH) and glutathione reductase (GSH-Rd) in midfollicular and midluteal phases of the menstrual cycle.
RESULTS: There was no statistical significant difference between the control and the patient groups in according to age, menstrual cycle duration and hormones. GSH-Rd (62.96±17.22 vs 84.69±38.64, p=0.04) and SOD (3834.44±1423.8 vs 4562.41±1825.3, p=0.003) of MRM group were found elevated in the luteal phase when compared with follicular phase but this couldn't be detected in the control group.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Our results suggested that the antioxidant system in the follicular phase is inadequate relative to healthy subjects in MRM. The antioxidant defence system have to be taken into account to understand the pathophysiology of MRM and therefore need further studies.

Keywords: migraine, headache, menstruation, oxidative stress, estrogen

Hasibe Ozgecen Dincel, Ayca Ozkul, Ahmet Sair, Cigdem Yenisey, Ali Akyol. The Role of Oxidative Stress In Menstrual Related Migraine. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2018; 24(3): 107-111

Sorumlu Yazar: Ayca Ozkul, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w