ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 3 Issue : 2 Year : 2022


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
İSKEMİK STROK'LU HASTALARDA YÜKSEK YOGUNLUKTA GEÇİCİ SİNYALLERİN TANIDEGERİ [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 1997; 3(2): 67-70

İSKEMİK STROK'LU HASTALARDA YÜKSEK YOGUNLUKTA GEÇİCİ SİNYALLERİN TANIDEGERİ

Gazi ÖZDEMİR1, Nevzat UZUNER1, Demet GÜCÜYENER1
Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Eskişehir

Bu çalışmanın amacı, transkranyal Doppler sonografi ile yüksek yoğunlukta geçici sinyallerin (high intensity transient signals "HlTS") iskemik strokta ortaya çıkışını göstermek ve tanısal değerini tartışmaktır. Akut strok'lu (S4 hafta) 128 hasta ve kronik strok'lu (>4 hafta) 118 hasta ile strok geçirmemiş olan 134 kişi üzerinde prospektif olarak eş zamanlı-iki taraflı transkranyal Doppler incelemesi yaptık. Standart protokole uygun olarak HITS analizi yapıldı. lskemik strok'lu hastalarda (%37.8), kontrol grubuna göre (%22.4) belirgin olarak yüksek oranda HITS saptandı (p=0.0021). Strok'lu hastalar klinik alt gruplara göre değerlendirildiğinde HITS oluşumu yönünden belirgin bir farklılık saptanmadı. Aynı şekilde, görüntüleme yöntemleri ile sınıflandırılan lezyon tipleri arasında da HITS oluşumu açısından belirgin farklılık saptanmadı. Akut ve kronik strok'lu hastalar arasında da HITS açısından farklılık bulunmadı. Başta HITS olmak üzere, hiperlipidemi, prostetik kalp kapağı, iskemik kalp hastalığı, diabetes mellitus, ağır sigara içimi ve genel anestezili operasyon varlığı iskemik strok için bağımsız risk faktörleri olarak saptandı. Sonuçlarımız HITS'in iskemik strok için bağımsız bir risk faktörü olduğunu ortaya çıkardığından dolayı iskemik strok'ta transkranyal Doppler ile HITS taramasının önemini vurgulamıştır.

Anahtar Kelimeler: lskemik strok, transkranyal Doppler sonografi, tanı yöntemleri.

THE DIAGNOSTIC VALUE OF HIGH INTENSITY TRANSIENT SIGNALS iN ISCHEMIC STROKE

Gazi ÖZDEMİR1, Nevzat UZUNER1, Demet GÜCÜYENER1

The aim of this study was to investigate the high-intensity transient signals (HITS) occurrence in patients with ischemic stroke using transcranial Doppler monitoring to find out diagnostic relevance. We prospectively performed bilateral transcranial Doppler monitoring from the both middle cerebral arteries in 128 patients with an acute (S4 weeks), in 118 patients with a chronic (> 4 weeks) cerebral ischemic event, and in 134 control subjects without a cerebral ischemic event. HITS were analyzed according to a standardized protocol. Patients with ischemic stroke had a significantly (p=0.0021) higher rate of HITS occurrence (37.8%) than that of control subjects (22.4%). Clinical subgroups of patients did not show any significant differences between HITS occurrence, as well neuroimaging results. We did not find any significant differences between acute and chronic ischemic events when considering HITS ocurence. Moreover, HITS, hyperlipidemia, prosthetic heart valves, ischemic heart disease, diabetes mellitus, current smoking and old operation with general anesthesia showed that each of them was an independent risk factor for ishemic stroke. Our results underline the importance of trancranial Doppler monitoring for detecting HITS in ischemic stroke patients, because HITS occurrence was found as the independent risk factor for ischemic stroke.

Keywords: Ischemic stroke, transcranial Doppler sonography, diagnostic tools.

Gazi ÖZDEMİR, Nevzat UZUNER, Demet GÜCÜYENER. THE DIAGNOSTIC VALUE OF HIGH INTENSITY TRANSIENT SIGNALS iN ISCHEMIC STROKE. Türk Beyin Damar Hast Derg. 1997; 3(2): 67-70
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w