ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 7 Issue : 3 Year : 2023


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
Spontan intraserebral hemoraji sonrası gelişen hidrosefalilerde eksternal ventriküler drenaj [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2001; 7(3): 161-165

Spontan intraserebral hemoraji sonrası gelişen hidrosefalilerde eksternal ventriküler drenaj

Murat Sümer1, Bektaş Açıkgöz2
1Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Zonguldak
2Bayındır Tıp Merkezi, Nörosişurji Kliniği, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Spontan intraserebral hemoraji sık görülen ve kalıcı hasarlar bırakabilen bir hastalıktır. Ventriküle yakın kanamalarda intraventriküler kanama ve hidrosefali sıktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmada kliniğimize spontan intraserebral hemoraji ile başvuran 47 hastanın klinik, radyolojik bulguları ve sonuç skorlarını araştırdık.
BULGULAR: Kırkyedi hastanın 6’sında hidrosefali gelişti (%12.9). Altı hastanın 4’ünde talamik, ikisinde serebellar hematom vardı ve birisi dışında tamamında intraventriküler kanama vardı. Hidrosefali gelişen hastalarda intraventriküler kanama daha sıktı ( %83’e karşın %12; p<0.05) ve tüm hastaların lezyonları ventriküler sistem komşuluğunda idi. Altı hastanın tümüne eksternal ventriküler drenaj uygulandı, bir hastada serebellar geniş hematom nedeni ile ek olarak lezyon çıkartıldı. Hastane mortalitesi hidrosefali gelişen hastalarda hafifçe yüksekti (%16’ya karşın %12) ve fonksiyonel sonuç hidrosefali gelişmeyen hastalarda daha iyi idi ancak sonuçlar istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Eksternal ventriküler drenaj spontan intraserebral hemoraji sonrası hidrosefali gelişen hastalarda geridönüşümsüz beyin hasarı ortaya çıkmadan önce yapılması gereken hayat kurtarıcı ve etkin bir işlemdir.

Anahtar Kelimeler: Eksternal ventriküler drenaj, hidrosefali, intraserebral hemoraji.

External ventricular drainage in hydrocephalus due to spontaneus intracerebral haemorrhage

Murat Sümer1, Bektaş Açıkgöz2
1Karaelmas University Faculty Of Medicine, Department Of Neurology, Zonguldak
2Bayındır Medical Centre, Neurosurgery Clinic, Ankara

INTRODUCTION: Spontaneous intracerebral haemorrhage is a common and devastating disease. In hematomas that occur close to the ventricles intraventricular haemorrhage and hydrocephalus are common.
METHODS: In this study we investigated clinical, radiological findings and outcome scores of 47 patients admitted to our clinic with spontaneous intracerebral haemorrhage.
RESULTS: Of the 47 patients in 6 patients hydrocephalus was observed (%12.9). Four of them had thalamic, 2 had cerebellar hematomas and all but one had intraventricular haemorrhage. Those patients with hydrocephalus were more likely to have intraventricular haemorrhage (%83 versus %12,p<0.05) and close localisation to ventricular system. External ventricular drainage was performed to all six patients and one had additional evacuation of large cerebellar hematoma. Hospital mortality was only slightly higher in patients with hydrocephalus (%16 versus %12) and functional outcome was better in patients without hydrocephalus but the results were not statistically significant.
DISCUSSION AND CONCLUSION: External ventricular drainage is a life saving and effective procedure and has to be performed in spontaneous intracerebral haemorrhage patients with hydrocephalus before irreversibl brain damage occurs.

Keywords: External ventricular drainage, hydrocephalus, intracerebral haemorrhage.

Murat Sümer, Bektaş Açıkgöz. External ventricular drainage in hydrocephalus due to spontaneus intracerebral haemorrhage. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2001; 7(3): 161-165

Sorumlu Yazar: Murat Sümer, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w