ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 17 Issue : 2 Year : 2022


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
Olgu Sunumu; Tekrarlayan Primer İntraserebral Kanamalı Genç Olguda Rastlantısal Dev Serebral Anevrizma Varlığı [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2011; 17(2): 69-72 | DOI: 10.5505/tbdhd.2011.38258

Olgu Sunumu; Tekrarlayan Primer İntraserebral Kanamalı Genç Olguda Rastlantısal Dev Serebral Anevrizma Varlığı

Eda Kılıç Çoban, Fatma Münevver Gökyiğit
Şişli Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 2. Nöroloji Kliniği, İstanbul

İntraserebral kanamalar tüm inme olgularının yaklaşık % 10’nunu oluşturur. Gençlerde başka risk faktörleri zaman zaman öne çıksa da yine de hipertansiyon en sık intraserebral hematom nedenidir. Hipertansif intraserebral kanama öyküsü olan hastalarda tekrarlayan hemorajik inme insidansı yılda % 2.4 tür ve bu kanamaların tipi ile ilgili detaylandırılmış çalışmalar bulunmamaktadır. Bu hastalarda az olmayan oranlarda rüptüre olmamış anevrizmalar tespit edilmiştir. 44 yaşında 6 ay önce sol talamik hematom öyküsü olan hipertansif kadın hasta, acil polikliniğimize ani gelişen konuşma bozukluğu ile başvurdu. Nörolojik muayenesinde sekel bulgularına ek olarak ileri dizartrisi, vertikal bakış kısıtlılığı ve sol hemihipoestezisi mevcuttu. Kranyal tomografisinde Grade 2B sağ talamik hematom tespit edildi. Hastanın 19 yıldır kontrolsüz giden renal hipertansiyonu mevcuttu. Kontrol görüntülemelerinde sağ kavernöz sinüste şüpheli bir hipodansite görülmesi üzerine beyin MR yapıldı. Aynı bölgede sağ internal karotis arterden kaynaklandığı düşünülen anevrizmatik bir dilatasyon tespit edildi. Hastaya DSA yapıldı. Sağ ICA kavernöz segmentten kaynaklanan 15x12 mm boyutlarında dev anevrizma tespit edildi. Sonuç olarak, genç hastalarda da intraserebral kanamaların en sık nedeni halen hipertansiyondur. Primer intraserebral hematomlu olgularda invaziv olması nedeni ile serebral anjiografi rutin olarak tavsiye edilmemektedir. Ancak bu tür hastalarda yapılan incelemelerde rastlantısal olarak saptanan rüptüre olmamış serebral anevrizmalar da nadir değildir. Özellikle literatürde genç kadın hastalarda bu tür anevrizmalar sık gözlenmiştir. Biz olgumuzu sunarak, altta rüptüre olmamış dev anevrizmalar da olsa, hala hipertansiyonun en sık kanama nedeni olduğunu, ayrıca genç kadın hastalarda kanamaya neden olabilecek vasküler malformasyonların da nadir olmayarak eşlik ettiğini hatırlatmak istedik.

Anahtar Kelimeler: İntraserebral hematom, hipertansiyon, serebral anevrizma

Accidental Giant Cerebral Aneurysm in A Case With Recurrent Primary Intracerebral Hemorrhage: Case Report

Eda Kılıç Çoban, Fatma Münevver Gökyiğit
Şişli Etfal Education And Investigation Hospital 2nd Neurology Clinic, İstanbul

Intracerebral hematomas are % 10 of all strokes.Although there are many risc factors causing cerebral hematomas in young population, hypertension is still the major risc factor of all. The incidance of recurrent hemorrhagic stroke is % 2.4 per year in patients with intracerebral hematomas. There are no studies about the types of following hemorrhagic strokes and unruptured cerebral aneurisms are found in these patients.
44 years old hypertensive woman was admitted to our emergency department with speech disturbance. She had a history of left thalamic hematoma 6 mounths ago. In her neurological examination, she had dysarthria, vertical gaze disturbance and left hemihypoestesia. There was acute Grade 2B thalamic hematoma in her cranial tomography. She had uncontrolled renal hypertension for about 19 years. In her control tomographies there was a suspicious hypodensity in right cavernous sinuse, so cranial MRI and DSA were performed and an unruptured ICA aneurism was seen. In conclusion, hypertension is still the major risc factor for intracerebral hematomas in young population. Cerebral angiography is not routinely performed in primary intracerebral hematomas but in these patients not rarely unruptured aneurisms were found. Especially in literature, they were seen in young females.By our presentation we aimed to remember that although there are huge unruptured aneurisms are present, hypertension is still the major risc factor of intracerebral hematomas and vascular malformations can also exist in primary cerebral hematomas especially in young female patients.

Keywords: intracerebral hematoma, hypertension, cerebral aneurism

Eda Kılıç Çoban, Fatma Münevver Gökyiğit. Accidental Giant Cerebral Aneurysm in A Case With Recurrent Primary Intracerebral Hemorrhage: Case Report. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2011; 17(2): 69-72

Sorumlu Yazar: Eda Kılıç Çoban, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w