ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 23 Issue : 1 Year : 2022


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
Akut İskemik İnmede İntravenöz Trombolitik Tedaviye Bağlı İntraserebral Hemoraji [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2017; 23(1): 17-20 | DOI: 10.5505/tbdhd.2017.39200

Akut İskemik İnmede İntravenöz Trombolitik Tedaviye Bağlı İntraserebral Hemoraji

Tuğçe Mengi, Yaprak Seçil, Aysel Çoban, Mehmet Çelebisoy, Yeşim Beckmann, Tülay Kurt İncesu, Behiye Gönenç Özer
Katip Çelebi Üniversitesi Ataürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Ana Bilim Dalı, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Akut iskemik inme intravenöz trombolitik tedavi ile ilk 4,5 saatte tedavi edilebilen acil bir durumdur. İntravenöz trombolitik tedavide prognozu en çok etkileyen komplikasyon semptomatik intraserebral hemorajidir. Çalışmamızın amacı intravenöz trombolitik tedaviye bağlı intraserebral hemorajinin risk faktörlerini belirlemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamızda 2009-2014 arasında Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesinde intravenöz trombolitik tedaviye bağlı intraserebral hemoraji saptanan 12 hasta retrospektif olarak değerlendirildi.
BULGULAR: İntravenöz trombolitik tedaviye bağlı intraserebral hemorajinin saptandığı 12 hasta dahil edildi. Olguların 9’unda (%75,0) asemptomatik intraserebral hemoraji mevcutken, 3’ünde (%25,0) semptomatik intraserebral hemoraji gözlendi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: İntravenöz trombolitik tedavi ile ilişkili intraserebral hemoraji riskini ortaya koymak amacıyla birçok çalışma yapılmıştır. İleri yaş, vücut ağırlığı (>95 kg), hipertansiyon ve diyabetes mellitus öyküsü, antiaggregan kullanımı, semptom-tedavi zamanı, başvuru anında hiperglisemi varlığı, NIHSS değerinin yüksekliği, ilk kraniyal bilgisayarlı tomografide dens arter bulgusunun varlığı ve iskemik infarktın büyüklüğü risk faktörleri olarak belirlenmiştir. Bizim çalışmamızda ise hiperglisemi ve yüksek kan basıncı parankimal hemoraji ile ilişkili bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: İskemik inme, Nöroloji Yoğun Bakım, parankimal hemoraji, semptomatik intraserebral hemoraji, trombolitik tedavi

Intracerebral Hemorrhage Due to Intravenous Thrombolytic Treatment in Acute Ischemic Stroke

Tuğçe Mengi, Yaprak Seçil, Aysel Çoban, Mehmet Çelebisoy, Yeşim Beckmann, Tülay Kurt İncesu, Behiye Gönenç Özer
Department of Neurology, Katip Çelebi University Atatürk Training and Research Hospital, İzmir, Turkey

INTRODUCTION: Acute ischemic stroke is an emergency which can be treated by intravenous thrombolytic treatment in the first 4.5 hours. The most important complication effecting prognosis of intravenous thrombolysis is the symptomatic intracerebral hemorrhage. The aim of our study is to determine the risk factors of intracerebral hemorrhage due to intravenous thrombolytic treatment.
METHODS: In our study, 12 patients with intracerebral hemorrhage due to intravenous thrombolytic therapy hospitalized in Neurological Intensive Care Unit between 2009-2014 were revised retrospectively.
RESULTS: Twelve patients who had intracerebral hemorrhage due to thrombolytic treatment were included. Nine of the cases (75.0%) had asymptomatic intracerebral hemorrhage, whilst 3 (% 25.0) had symptomatic intracerebral hemorrhage.
DISCUSSION AND CONCLUSION: There were many studies aiming to put forth the risk of intracerebral hemorrhage associated with intravenous thrombolytic therapy. Advanced age, body weight > 95 kg, the history of diabetes mellitus and hypertension, the use of antiaggregant agents, symptom-treatment interval, hyperglycemia at the time of arrival, high value of the National Institutes of Health Stroke Scale, the presence of dense artery in first cranial computerized tomography, the size of the ischemic infarct were determined as risk factors. Also, our results showed that hyperglycemia and high blood pressure was associated with parenchymal hemorrhage.

Keywords: Ischemic stroke, Neurological Intensive Care, parenchymal hemorrhage, symptomatic intracerebral hemorrhage, thrombolytic therapy

Tuğçe Mengi, Yaprak Seçil, Aysel Çoban, Mehmet Çelebisoy, Yeşim Beckmann, Tülay Kurt İncesu, Behiye Gönenç Özer. Intracerebral Hemorrhage Due to Intravenous Thrombolytic Treatment in Acute Ischemic Stroke. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2017; 23(1): 17-20

Sorumlu Yazar: Tuğçe Mengi, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale
w