ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 10 Issue : 2 Year : 2022


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
FOIX - CHAVANY - MARIE SENDROMU (OPERKÜLER SENDROM): ÜÇ OLGU [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2004; 10(2): 91-96

FOIX - CHAVANY - MARIE SENDROMU (OPERKÜLER SENDROM): ÜÇ OLGU

Aysu ŞEN1, Aysun SOYSAL1, Fügen SÖNMEZ1, Baki ARPACI1
Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

Operküler sendrom (OPS); anartri, bilateral santral fasio-lingo-velo-faringo-mastikatör paralizi ve "otomatik-istemli hareketlerin disosiyasyonu" ile karakterizedir. OPS'un en yaygın etyolojik faktörü bilateral operküler kortekse lokalize İskemik infarktlardır. Bu yazıda OPS tanısı konan üç genç olguyu sunduk. Olgularımızın anartri, fasio-lingo-velofaringo-mastikatör paralizisi ve ekstremite paralizileri vardı. Tipik olarak kraniyofaringeal kasların refleks ve otomatik fonksiyonları korunmuştu. Hepsinin iskemik infarkt hikayesi vardı. Kraniyal manyetik rezonans görüntülemelerinde (MRG) ve/veya kraniyal bilgisayarlı tomografilerinde (BBT) bilateral operküler bölgede akut ve kronik iskemik lezyonları saptandı. Operküler sendromun major defisitleri olan disfaji ve anartri zor problemlerdir ve geridönüşlü gibi görünmemektedirler. Bu sendrom, tekrarlayan serebral infarktlar sonrasında geliştiğinden serebrovasküler olaylan azaltmaya yönelik tedbirler en önemli tedavi stratejisidir.

Anahtar Kelimeler: Anterior operküler sendrom, iskemik strok, operküler sendrom, operkülum.

FOIX - CHAVANY - MARIE SYNDROME (OPERCULAR SYNDROME): THREE CASES

Aysu ŞEN1, Aysun SOYSAL1, Fügen SÖNMEZ1, Baki ARPACI1

Opercular syndrome is characterized with anarthria, bilateral central facio-linguo-velo-pharyngeo-masticatory paralysis with "autornatic voluntary dissociation". OPS' s rnost cornrnon etiologic factor is ischemic infarctions localized in bilaterally opercular cortex. In this paper, we reported three young patients who are diagnosed as OPS. They had anarthria, facio-lingo-velo- pharyngeo-rnasticatory paralysis and extrernity paralysis. The reflex and autornatic functions of the craniopharyngeal rnuscles were typically preserved. All .of them had ischemic infarction history. Their cranial magnetic resonance imaging and/or cranial tomography showed acute and chronic ischemic lesions localized in bilateral opercular region. The major deficits of OPS, dysphagia and anartria, are unlikely to be reversible and are difficult problems. Preventive strategies to reduce the likelihood of further cerebrovascular accidents are most important.

Keywords: Anterior opercular syndrome, ischemic stroke, opercular syndrome, operculum.

Aysu ŞEN, Aysun SOYSAL, Fügen SÖNMEZ, Baki ARPACI. FOIX - CHAVANY - MARIE SYNDROME (OPERCULAR SYNDROME): THREE CASES. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2004; 10(2): 91-96
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w