ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 26 Issue : 1 Year : 2022


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
İnme Hemşireliği: Standartlar ve pratik uygulamalar kılavuzu Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği ve Nöroloji Hemşireliği Derneği Ortak Strateji Projesi [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2020; 26(1): 1-90 | DOI: 10.5505/tbdhd.2020.41713

İnme Hemşireliği: Standartlar ve pratik uygulamalar kılavuzu Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği ve Nöroloji Hemşireliği Derneği Ortak Strateji Projesi

Mehmet Akif Topcuoglu1, Zeliha Tulek2, Sakine Boyraz3, Atilla Özcan Özdemir4, Aylin Özakgül2, Ayse Guler5, Bijen Nazliel6, Canan Togay Isikay7, Erdem Yaka8, Ethem Murat Arsava1, Gulsen Caglar1, Hadiye Sirin5, Ipek Midi9, Murat Mert Atmaca10, Naile Alankaya11, Nedim Ongun12, Nurdan Yıldırım13, Özlem Aykaç4, Özlem Küçükgüçlü14, Öznur Usta Yeşilbalkan Ve Ark.15
1Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Ankara
2İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, İstanbul
3Adnan Menderes Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Aydın
4Osman Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Eskişehir
5Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İzmir
6Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi,nöroloji Anabilim Dalı, Ankara
7Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi,nöroloji Anabilim Dalı,ankara
8Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi,nöroloji Anabilim Dalı, İzmir
9Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi,nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul
10T.c. Sağlık Bakanlığı Sultan Abdülhamid Han Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul
11Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, İç Hastalıkları Hemşireliği Birimi, Çanakkale
12Burdur Devlet Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Burdur
13Demiroglu Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu, İstanbul
14Dokuz Eylül Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İzmir
15Ege Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İzmir
16Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Kayseri
17Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabiim Dalı, Konya
18Sakarya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Sakarya
19Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlik Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Sivas
20Ege Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, İzmir

Akut inme klinik pratiğinde intravenöz tromboliz ya da trombektomi / aspirasyon gibi nörogirişimsel tedavilerin başarıyı yakalayabilmesi için iki uygulama ile desteklenmesi gerekir. Bunların ilki akut hastaların merkezlere zamanında ve güvenli triyajını sağlayacak olan “akut inme sevk ve idare sistemi”, diğeri ise bu hastaların akut dönem hastane kalışındaki uygulamalarıdır. Hastane uygulamaları nöroloji yoğun bakım veya inme ünitelerinde başlayan bir süreç olup sonuçları hemşirelik uygulamalarının kalitesinden doğrudan etkilenir. Akut inme hemşireliği inme spesifik tedavilerin etkin ve güvenli uygulaması, kan basıncı, kan şekeri, yutma, nütrisyon ve hidrasyonun yönetimi; hastanın postür, mobilizasyon, erken dönem fizik tedavi ve rehabilitasyon planı; bilinç ve nörolojik muayenenin takibi; ayrıca venöz tromboembolizm, gastrik ve enfeksiyon proflaksisi; KIBAS, enfeksiyon, solunumsal yetmezlik ve kanama gibi komplikasyonların önlenmesi ile yoğun bakımda hasta takibi ve çok etkili hasta, hasta yakını ve takım etkileşimi ve iletişimini içerir. Bu derleme akut inme hemşireliğinin birçok güncel rehberinin ülkemiz için adapte edilmiş temel uygulama ve metriklerini sunar.

Anahtar Kelimeler: İnme hemşireliği, tromboliz, trombektomi, inme ünitesi, komplikasyon, kalite, metrik.

Acute Stroke Nursing: Standards and practical applications Turkish Society of Cerebrovascular Disease and the Society of Neurological Nursing: Joint Strategy Project

Mehmet Akif Topcuoglu1, Zeliha Tulek2, Sakine Boyraz3, Atilla Özcan Özdemir4, Aylin Özakgül2, Ayse Guler5, Bijen Nazliel6, Canan Togay Isikay7, Erdem Yaka8, Ethem Murat Arsava1, Gulsen Caglar1, Hadiye Sirin5, Ipek Midi9, Murat Mert Atmaca10, Naile Alankaya11, Nedim Ongun12, Nurdan Yıldırım13, Özlem Aykaç4, Özlem Küçükgüçlü14, Öznur Usta Yeşilbalkan Ve Ark.15
1Hacettepe University, Medical Faculty Hospitals, Neurology Department, Ankara
2Istanbul University, Cerrahpaşa Florence Nightingale Nursing Faculty, Istanbul
3Adnan Menderes University, Faculty Of Nursing, Department Of Nursing, Aydın
4Osman Gazi University, Faculty Of Medicine, Department Of Neurology, Eskişehir
5Ege University Faculty Of Medicine, Department Of Neurology, İzmir
6Gazi University, Faculty Of Medicine, Department Of Neurology, Ankara
7Ankara University, Faculty Of Medicine, Department Of Neurology, Ankara
8Dokuz Eylül University, Faculty Of Medicine, Department Of Neurology, İzmir
9Marmara University, Faculty Of Medicine, Department Of Neurology, İstanbul
10T. C. Ministry Of Health Sultan Abdülhamid Han Training And Research Hospital, Clinic Of Neurology, Istanbul
11Çanakkale Onsekiz Mart University, Çanakkale School Of Health, Nursing Department, Internal Medicine Nursing Unit, Çanakkale
12Burdur State Hospital, Clinic Of Neurology, Burdur
13Demiroglu Bilim University Florence Nightingale Hospital School Of Nursing, Istanbul
14Dokuz Eylul University, Faculty Of Nursing, Department Of Internal Medicine Nursing, Izmir
15Ege University, Faculty Of Nursing, Department Of Internal Medicine Nursing, İzmir
16Erciyes University, Faculty Of Medicine, Department Of Neurology, Kayseri
17Selcuk University Faculty Of Medicine, Department Of Neurology, Konya
18Sakarya University, Faculty Of Medicine, Department Of Neurology, Sakarya
19Cumhuriyet University, Faculty Of Health Sciences, Nursing Department, Department Of Internal Medicine Nursing, Sivas
20Ege University, Faculty Of Nursing, Izmir

Intravenous thrombolysis and acute neurointerventional therapies such as or neurothrombectomy / aspiration should be compleed by two approaches in order to achieve meaningful success in acute stroke clinical practice. The first is the “acute stroke system of care” that will ensure the timely and safe transfer and triage of acute patients to the centers, and the second is the management of these patients in the hospital stay during the acute period. In-hospital acute stroke practice is a comprehensive process that begins in neurological intensive care or stroke units, and the results are directly affected by the level and quality of stroke nursing practice. Acute stroke nursing consists of, but not limited to, effective and safe application of stroke-specific treatments; management of blood pressure, blood sugar, swallowing, nutrition and hydration; patient's posture, mobilization, early physical therapy and rehabilitation plan; monitoring of consciousness and neurological examination; venous thromboembolism, gastric ulcer and infection prophylaxis; prevention of complications such as KIBAS, infection, respiratory failure and bleeding and intensive care unit management and very effective patient, patient relative and team interaction and communication. This manuscript presents the fundamental practices and metrics adapted for our country from many current guidelines of acute stroke nursing.

Keywords: Stroke nursing, thrombolysis, thrombectomy, stroke unit, complication, quality, metric.

Mehmet Akif Topcuoglu, Zeliha Tulek, Sakine Boyraz, Atilla Özcan Özdemir, Aylin Özakgül, Ayse Guler, Bijen Nazliel, Canan Togay Isikay, Erdem Yaka, Ethem Murat Arsava, Gulsen Caglar, Hadiye Sirin, Ipek Midi, Murat Mert Atmaca, Naile Alankaya, Nedim Ongun, Nurdan Yıldırım, Özlem Aykaç, Özlem Küçükgüçlü, Öznur Usta Yeşilbalkan Ve Ark.. Acute Stroke Nursing: Standards and practical applications Turkish Society of Cerebrovascular Disease and the Society of Neurological Nursing: Joint Strategy Project. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2020; 26(1): 1-90

Sorumlu Yazar: Mehmet Akif Topcuoglu, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w