ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 14 Issue : 2 Year : 2022


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
AKUT İNME TEDAVİSİNDE YENİ ANLAYIŞ: İNME ÜNİTESİ ORGANİZASYONU [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2008; 14(2): 49-52

AKUT İNME TEDAVİSİNDE YENİ ANLAYIŞ: İNME ÜNİTESİ ORGANİZASYONU

Erdem YAKA1, Vesile ÖZTÜRK1, Ayşegül ÖZER1, Kürşad KUTLUK1
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, İzmir

Amaç: Akut inme hastalarının izleminde inme ünitelerinin önemine ilişkin çalışma sonuçları giderek artmaktadır. Bu makalede, merkezimizin bir yıllık inme ünitesi deneyiminin paylaşılması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Bu makalede, Mayıs 2007- Mayıs 2008 arası dönemde inme ünitemizde izlenmiş toplam 229 hastanın kayıtları incelenerek klinik özellikleri sunulmuştur. Bulgular: Mayıs 2007- Mayıs 2008 arası dönemde inme ünitesinde yaşları 24 ile 94 arasında değişen (ortalama: 67.77±13.33 yıl), 94 (%41.1) kadın, 135 (%58.9) erkek toplam 229 hasta izlenmiştir. İskemik inme grubunun büyük bölümünü (63 hasta, %29) büyük damar hastalığı, ikinci en büyük grubu kardiyoembolik inme grubu (52 hasta, %24) oluşturmuştur. Hastaların 38’inin (%17) semptomların başlangıcından sonraki ilk 3 saatte başvurduğu görülmüştür. Bu hastalardan 15’i (%39.5) intravenöz rekombinan doku plazminojen aktivatörü (i.v. rtPA) için uygun bulunmuş ve i.v. rtPA verilmiştir. 3-6 saatte 22 hasta (%10), 6-12 saatte 11 hasta (% 5), 12-24 saatte 30 hasta (%14), 24 saatin üzerinde ise 67 hasta (%31) hastanemize başvurmuştur. Ayrıca inme yakınmalarının başlangıç zamanı belirlenemeyen 39 hasta (%18), uykudan uyandığında yakınmalarını fark eden 11 hasta (%5) mevcuttu. Hastaların ortalama giriş “National Institute of Health and Stroke Scale” (NIHSS) değeri 8,07±6,59; çıkış NIHSS değeri 6,48±6,72 olarak hesaplanmıştır. Hastaların inme ünitesinde kaldığı gün sayısı ortalama 5,63±4,03 olup, 1-39 gün arasında değişmekteydi. İnme ünitesinden taburcu edilen 218 hastanın 111’i (%50.9) iyi durumda evine taburcu edilmiş, 100’ü (%45.8) nöroloji servisine devredilmiş, 4 hasta (%1.8) yoğun bakım şartlarında izlenmek üzere ilgili birimlere devredilmiştir, 3 (%1.5) hasta da eks olmuştur. Tartışma: İnme hastasına organize yaklaşıma ait bilimsel araştırmalar 10 yılı aşan bir geçmişe aittir . Bu yaklaşım hastane öncesi dönem, hastanedeki bakım ve taburculuk sonrası hasta izlemi olmak üzere 3 basamaklıdır. En belirleyici gelişme hastane izleminde göze çarpmaktadır ve inme üniteleri bu konudaki temel oluşumdur. Dokuz Eylül Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı içinde Mayıs 2007’de 4 yataklı inme ünitesi hizmete açılmış ve akut inmeli olguların bir bölümü bu birimde izlenmeye başlanmıştır. İnme üniteleri artıp veriler çoğaldıkça, ülkemizde de bu özelleşmiş birimlerin inme hastası izlemine olumlu katkıları daha iyi anlaşılacaktır.

Anahtar Kelimeler: İnme, inme ünitesi,

THE NEW CONCEPT IN ACUTE STROKE TREATMENT: ORGANIZATION OF STROKE UNIT

Erdem YAKA1, Vesile ÖZTÜRK1, Ayşegül ÖZER1, Kürşad KUTLUK1

Background and Purpose: Results from the studies questioning the importance of stroke units in the treatment of acute stroke patients are increasing. In this manuscript, we aimed to share our stroke unit experience Materials and methods: We evaluated the records of 229 patients who had been treated in our stroke unit between May 2007 and May 2008. Clinical findings of these patients are presented in this manuscript. Results: In our stroke unit 229 patients (94 female (41.1%), 135 male (58.9%)) whom ages were between 24 – 94 years (mean 67.77±13.33 years) had been treated between May 2007- May 2008. Most of the ischemic stroke patients had largeartery atherosclerosis (63 patients 29%) and 52 patients (24%) had cardioembolic stroke. 38 patients (17%) were admitted to hospital within 3 hours of stroke onset. I.v. rtPA was given to15 of them (39.5%). 22 patients (10%), 11 patients (5%), 30 patients (14%) and 67 patients (31%) were admitted to hospital within 3-6 hours, 6-12 hours, 12-24 hours and more than 24 hours of stroke onset, respectively. Also, 39 patients (18%) were admitted to hospital with unknown time of stroke onset and 11 patients (5%) with stroke during sleep. National Institute of Health and Stroke Scale Scores of the patients were 8,07±6,59 before treatment and 6,48±6,72 after treatment. Number of days of the patients spent in stroke unit were changing from 2 to 39 with a mean of 5,63±4,03 days. 111 patients (50.9%) were discharged from stroke unit to home, 100 patients (45.8%) to Neurology service and 4 patients (1.8%) to Intensive Care Unit. 3 patients (1.5%) died. Conclusion: Studies about management of a stroke patient have been done for more than 10 years . Management of a stroke patient has 3 steps; pre-hospital period, hospital period and period after discharge. The most fascinating improvement is in hospital period; stroke units are the corner-stones of this period. In May 2007,specially designated 4- bed Stroke Unit was introduced in Dokuz Eylül University Neurology Service. We tried to share our one year stroke unit experience in this manuscript. The importance of stroke units will be more clear when the experience about this subject in our country is increased.

Keywords: Stroke, stroke unit

Erdem YAKA, Vesile ÖZTÜRK, Ayşegül ÖZER, Kürşad KUTLUK. THE NEW CONCEPT IN ACUTE STROKE TREATMENT: ORGANIZATION OF STROKE UNIT. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2008; 14(2): 49-52
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w