ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 9 Issue : 1 Year : 2022


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
İskemik inme ile klamidya pnömonya enfeksiyonu ilişkisinin değerlendirilmesi [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2003; 9(1): 9-11

İskemik inme ile klamidya pnömonya enfeksiyonu ilişkisinin değerlendirilmesi

Handan Mısırlı, Hanife Erkal, Göksel Somay, Nuri Yaşar Erenoğlu
Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, 1. Nöroloji Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: İskemik inme çok önemli bir mortalite ve morbidite nedenidir. Son zamanlarda ateroskleroz fizyopatolojisinin aydınlatılması ile enfeksiyöz etyoloji önem kazanmıştır. Son yıllarda gram (-), intrasellüler yaşam siklusu olan ve yeni tanımlanan bir klamidya türü k. Pnömonya (TWAR), aterom plaklarında; mikroimmunofloresan (MİF), immunohistokimyasal (ICC), polimerase chain reaction (PCR) ve elektron mikroskobu ile gösterilmiştir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmada 62 iskemik inmeli hastada klamidya pnömonyaya karşı gelişen IgG tipi antikorların varlığı mikroimmunofloresan yöntemi ile araştırılmış herhangi bir vasküler şikayeti olmayan 60 kontrol grubu ile karşılaştırılmıştır.
BULGULAR: İskemik inme geçiren hastalarda IgG tipi antikorların varlığı kontrol grubuna göre anlamlı ölçüde yüksek bulunmuştur (p<0.005). Hasta ve kontrol grubunda aterosklerotik risk faktörlerinin varlığı araştırılmış ve her iki grupta risk faktörleri ile klamidya pnömonyaya karşı gelişen IgG tipi antikorların varlığı açısından bir ilişki bulunmamıştır. Ayrıca hasta grubunda serebral lezyonun natürü ile klamidya pnömonyaya karşı gelişen IgG antikor varlığı arasında da anlamlı bir ilişki bulunmamıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu infeksiyonun inme üzerindeki etkileri için daha geniş epidemiolojik çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: İskemik inme, Klamidya pnömonya, casküler risk faktörleri.

Evaluation of ischemic stroke and chalamydia pneumonia

Handan Mısırlı, Hanife Erkal, Göksel Somay, Nuri Yaşar Erenoğlu
Haydarpaşa Training And Research Hospital, 1st Neurology Clinic, Istanbul

INTRODUCTION: Ischemic stroke and its complications are remarkably associated with high mortality and morbidty rates. Recently, gaining further knowledge concerning the pathophysiology of atherosclerosis, infectious agents became of interest in the etiology of atherosclerosis. During the last decade the newly recognized, Gram (-), obligatory intracellular bacteria, chalamydia pneumoniae (TWAR), was encountered at the atheromatous plaques and has been detected by microimmunofluorescense (MIF), immunocytochemistry (ICC), polymerase chain reaction (PCR) and electron microscopy (EM).
METHODS: In this study we measured serum IgG antibody titers against chlamydia pneumoniae in patients with ischemic stroke by microimmunofluorecense and compared the seropositivity with the control group.
RESULTS: 62 patients with ischemic stroke and 60 cases without any vascular pathology were included into the study. There was statistical significance between patient and control group according to IgG seropositivity (p=0.0037). The presence of atherosclerotic risk factors at ischemic stroke group and control cases and their association with IgG type antibodies against chlamydia pneumoniae were not significant. Additionally association of IgG seropositivity with the nature of the cerebral lesions were not meaningful.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Further epidemiological studies of the effect of this infection on stroke are needed.

Keywords: Ischemic stroke, Chlamydia pneumoniae, vascular risk factors.

Handan Mısırlı, Hanife Erkal, Göksel Somay, Nuri Yaşar Erenoğlu. Evaluation of ischemic stroke and chalamydia pneumonia. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2003; 9(1): 9-11

Sorumlu Yazar: Handan Mısırlı, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w