ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 2 Issue : 2 Year : 2022


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
ÇOK GENÇ (30 YAŞ VE ALTl) İSKEMİK SEREBROVASKÜLER OLAYLARDA ETYOLOJİ (33 Olgu Analizi) [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 1996; 2(2): 73-76

ÇOK GENÇ (30 YAŞ VE ALTl) İSKEMİK SEREBROVASKÜLER OLAYLARDA ETYOLOJİ (33 Olgu Analizi)

Mehmet Akif Topçuoğlu, Kaan Kayahan, Hakan Ay, Okay Sarıbaş
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Kırkbeş yaş altı iskemik serebrovasküler olaylarda (Genç SVO) klinik, etyolojik ya da prognostik özelliklerin incelendigi çok sayıda çalışma bulunmasına rağmen daha genç (30 yaş ve altı) gruba ilişkin bilgiler kısıtlıdır. Ancak bu yaş grubundaki SVO'ların diğer yaşlardakilerden farklı özellikleri olduğu düşünülmektedir. Bu çalışma, 30 yaş ve altındaki iskemik SVO hastalarmda etyolojik faktörlerin tanımlanması amacıyla yapılmıştır. 1990-1995 yılları arasında takip edilen 30 ve daha küçük yaşlardaki ardışık 33 hasta çalışmaya alınmış ve standart bir protokol çerçevesinde incelenmiştir. Çok genç hastalar bu peryotta izlenen toplam 1184 hastanın %2.78'ini oluşturmaktadır. Bu hastaların %39.4'ünde aterosklerotik vasküler nedenlerin ve yine %39.4'ünde kardiak nedenlerin sorumlu etyolojik neden olduğu bulunmuştur. Non-aterosklerotik vasküler nedenler %9.1 hastada sorumlu neden iken %12.1 hastada etyoloji aydınlatılamamıştır. Çalışma grubumuzda, 30 yaş ve altı iskemik SVO bastıılannda ııteroskleroz ve kardiyoembolizm diğer yaş gruplarını benzer şekilde en sık belirlenen nedenlerdir. Bu hastaların etyolojiye yönelik değerlendirmesi de diğer yaş gruplarındaki gibi olmalıdır.
YÖNTEM ve GEREÇLER:
BULGULAR:
TARTIŞMA ve SONUÇ:

Anahtar Kelimeler: Çok genç SVO, Kardiyoembolizm, Ateroskleroz.

ISCHEMIC CEREBROVASCULAR EVENTS IN VERY YOUNG ADULTS (An etiologic analysis of 33 patients)

Mehmet Akif Topçuoğlu, Kaan Kayahan, Hakan Ay, Okay Sarıbaş
Hacettepe University Faculty of Medicine, Department of Neurology, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: Patients wilh stroke under age 30 (Very Young Strokel have not been sufficiently evaluated, though they were known to have different etiological, diagnositic and prognostic features from patients with stroke under age 45 (Young stroke). The aim of this study is lo delemiine the spesific features of the stroke patients youngerthen age 30. Thirty three consecutive ischemic stroke patients under age 30, followcd between years of 1990-1995 were included. All patients underwent an extensive etiologic evaluation according to a standard prolocol. Very young stroke patients constituded 2.78% of 1184 patients with stroke. Athcrosclerotic vascul<ır disease wııs found to be responsible in 39.4% of palients. The same ratio was prevalent for cardioembolisnı. Non-atherosclerotic wısculopathy accounted for 9.1% while 12.1% remained unknown. In our study, cardioembolism and atherosderosis plııy the major role in very young stroke as in the other ages. Results suggest that the evaluation strategy of very young pııtients with ischemic stroke must besimilar to other ages.
METHODS:
RESULTS:
DISCUSSION AND CONCLUSION:

Keywords: Very young adults, stroke, cardioembolism, atherosclerosis.

Mehmet Akif Topçuoğlu, Kaan Kayahan, Hakan Ay, Okay Sarıbaş. ISCHEMIC CEREBROVASCULAR EVENTS IN VERY YOUNG ADULTS (An etiologic analysis of 33 patients). Türk Beyin Damar Hast Derg. 1996; 2(2): 73-76

Sorumlu Yazar: Mehmet Akif Topçuoğlu
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w