ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 1 Issue : 1 Year : 2022


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
45 YAŞ ALTI İSKEMİK SEREBROVASKÜLER OLAYLARDA ETYOLOJİK FAKTÖRLER [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 1995; 1(1): 57-61

45 YAŞ ALTI İSKEMİK SEREBROVASKÜLER OLAYLARDA ETYOLOJİK FAKTÖRLER

Okay SARIBAŞ, Hakan AY, Mehmet Akif TOPÇUOĞLU
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Ankara

Amaç: Kırkbeş yaş altı iskemik stroklarda klinik ve etyolojik özelliklerin saptanması Metod: 1990-1994 ytlkırı arasında iskemik strok tanısıyla Hacettepe Üniversitesi Hastanesi Nöroloji Servisinde izlenmiş olan 1034 hasta içerisinden 45 yaş ve altında olan 100 sayıda hasta konsekütif olarak çalışmaya alınmışhr. Tüm hastalar etyopatogeneze yönelik standart bir protokol çerçevesinde değerlendirilmiştir. Hastalar 17.-30 ve 31-45 yaş olmak üzere iki gruba ııynlmış, gruplar arası etyoloji k farklılıklar incelenmiştir .Skrok nedeni olabilecek etyolojik faktörler TOAST stroke klasifikıısyon sistemine göre sınıflandırılmıştır. Ayrıca herbir etyolojik gruba göre lezyon büyüklüğü, lokalizasyonu ve topografisi belirlenmiştir. Bulgular. 45 yaş altı is kemik stroklar, tüm hastaların o/o9.7 sini oluşturmaktndır. Kardiyoembolizm (%62} en önemli strok nedeni iken, literatürdeki sık nedenlere (diseksiyon, migren, patent fora men ovale} rastlanmamışhr. Hastaların ancak %4 ünde neden bulunamamıştır. Sonuç: Hastaların %62 sinde bir yada daha fazla kardiyak emboli kaynağının bulunmuş olması, bu hastalara rutin olarak trarıstorasik EKO yııpılmasının önemini ortaya koymaktadır. Etyolojik özelliklerin literatüre göre önemli fnrklı\ıklar göstermesi bu konuda çok merkezli multidisiplinerçalışmaların gerekliliğini işaret etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Genç strok, etyoloji, kardiyo emboli.

ETIOLOGICAL FACTORS IN ISCHEMIC CEREBROVASCULAR EVENTS UNDER 45 YEARS OF AGE

Okay SARIBAŞ, Hakan AY, Mehmet Akif TOPÇUOĞLU
Hacettepe University Faculty of Medicine, Department of Neurology, Ankara, Turkey

Airn: This study was designed tu determine etiological nnd clinical fetures of ischemic strokes under age 45. Methods: one hundred consecutive patients under age 45 among 1034 ischemic strokes hosbitalized. in the Neurology Service of Hacettepe University Hosbital during the period of 1990-1994 were enrolled. A detailed etiological analysis according to our standart protocol was performed in ali subjects. We evaulated patient ıs in 2 groups as 17-30 years and 31-45 years. etiologic factors responsible for the stroke were classifıed according tı TOAST criteria. The groups were compilred in respect to the Jesion size, localization and topography. Results: Ischemic strokes under age 45 constituted 9.7o/., of all palients. Cnrdioembolism was found to be the leading cause of stroke (62%). Other common causes reported in the literature (dissection, migrane, patent foramen ovale) were not observed in our study group. Wecouid not find any etiology in 4o/., of patients. Conclusion: The high frequency of cardioembolism emphasizes the importances of performing transthoracic ECHO to ali patients under age 45. The difference in underlying etiologies between our study population and literature indicates the immeediatenecessityof multicenter trials in Turkey.

Keywords: Young onset stroke, etiolobry, cardiac embolism.

Okay SARIBAŞ, Hakan AY, Mehmet Akif TOPÇUOĞLU. ETIOLOGICAL FACTORS IN ISCHEMIC CEREBROVASCULAR EVENTS UNDER 45 YEARS OF AGE. Türk Beyin Damar Hast Derg. 1995; 1(1): 57-61

Sorumlu Yazar: Okay SARIBAŞ
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w