ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 15 Issue : 3 Year : 2022


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
Düşük T3 sendromu akut iskemik inme etiyoloji ve prognozunda belirleyici olabilir mi? [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2009; 15(3): 71-74

Düşük T3 sendromu akut iskemik inme etiyoloji ve prognozunda belirleyici olabilir mi?

Aslı Ece Çilliler, Hayat Güven, Şennur Delibaş Katı, Selim Selçuk Çomoğlu
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 2. Nöroloji Kliniği, Ankara

AMAÇ: Düşük T3 sendromu, hastanede yatan ve sistemik hastalığı bulunan hastalarda sık olarak saptanır. Birçok hastalıkta düşük tiroid hormon düzeyleri kötü prognozun göstergesidir. Çalışmamızda; akut iskemik inme ile başvuran hastalarda düşük T3 değerleri ile klinik bulguların şiddeti, kısa dönem prognoz ve iskemik inme etiyolojisi arasındaki ilişkinin araştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEMLER: İnme başlangıcından sonraki ilk 24 saatte hastaneye başvuran ve iskemik serebrovasküler hastalık tanısı konulan ardısıra 154 hasta çalışmaya alınmıştır. Hastaların ilk 24 saatte tiroid fonksiyon testi ölçümleri yapılmıştır. TSH (Tiroid Stimule Edici Hormon) düzeyi normal olan hastalar serbest triiyodotiroksin 3 (sT3)≤1,8 pq/ml ve sT3>1,8 pq/ml olmak üzere iki gruba ayrılmıştır.
BULGULAR: sT3 değerlerinin, 25 hastada (%16.23) referans aralığının altında, 129 hastada (%83.77) normal değerler arasında olduğu belirlenmiştir. sT3 düzeyleri düşük olan grupta, koroner kalp hastalığı ve atrial fibrilasyon, istatistiksel olarak anlamlı olacak şekilde daha sık bulunmuştur (p<0.05). Etiyoloji açısından değerlendirildiğinde; küçük damar hastalığına bağlı inmelerin, sT3 değerleri normal olan grupta toplandığı saptanmıştır (p<0.05). Kardiyoembolizm ve büyük damar hastalığının, sT3 düşük olan grupta diğer gruba göre daha sık olmasına karşın, istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır. sT3 değerleri düşük olan gruptaki hastaların, başvuru sırasındaki Ulusal Sağlık Enstitüsü Strok Skalası (NIHSS) ve Modifiye Rankin Skalası (mRS) skorları, istatistiksel olarak anlamlı olacak şekilde daha yüksektir (p<0.001). Kısa dönem prognoz açısından da sonuçlar benzerdir ve sT3 değerleri düşük olan grupta taburculuk mRS değerleri daha yüksek bulunmuştur (p<0.05).
SONUÇ: Çalışmamızda elde edilen bulgular; akut iskemik inmeli hastalarda başvuru sırasında saptanan düşük sT3 değerlerinin, daha ağır klinik bulgulara ve daha kötü kısa dönem prognoza işaret edebileceğini; diğer inme subtiplerine göre küçük damar hastalığı ile daha az ilişkili olabileceğini göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Nontiroidal hastalık sendromu, düşük T3 sendromu, iskemik inme, prognoz.

What is the predictive value of the low T3 syndrome in the prognosis and aetiology of acute ischemic stroke?

Aslı Ece Çilliler, Hayat Güven, Şennur Delibaş Katı, Selim Selçuk Çomoğlu
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Training And Research Hospital 2nd Neurology Clinic, Ankara

OBJECTIVE: The low T3 syndrome is frequently found in hospitalized patients with systemic disease. In several systemic diseases low thyroid hormone levels are predictors of poor prognosis. The objective of this study was to investigate the association between low T3 levels and severity of clinical findings, short term prognosis and etiology in patients with acute ischemic stroke.
METHODS: 154 consecutive patients with acute ischemic stroke who presented within the first 24 hours after the onset of symptoms were included in the study. In the first 24 hour, free T3(fT3), free T4(fT4),thyroid stimulating hormone (TSH) levels of patients were measured.The patients with normal TSH levels were divided into two groups as fT3≤1,8 pq/ml and fT3>1,8 pq/ml. 25(%16,23) patients had fT3 values≤ 1,8 pq/ml and 129(%83,77) patients had fT3 values>1,8 pq/ml.
RESULTS: Coronary heart disease and atrial fibrillation were found more frequently in patients who have fT3 values≤ 1,8 pq/ml(p<0.05). Patients with small vessel disease were accumulated in normal fT3 values(p<0.05). In patients with low T3 values; cardioembolism and large vessel disease were found more frequently than the other group but it wasn’t statistically significant.On admission the NIHSS and mRS scores of patients with fT3 values≤1,8 pq/ml were detected higher than normal T3 group(p<0.001). Results for short term prognosis were similar and discharge mRS scores of low T3 group were higher(p<0.05).
CONCLUSION: Findings of our study suggest that; in patients with acute ischemic stroke, low T3 values on admission could be a predictor of more severe clinical state and worse short term prognosis and also low T3 syndrome in acute ischemic stroke is poorly associated with small vessel disease.

Keywords: Nonthyroidal illness syndrome, low T3 syndrome, ischemic stroke, prognosis.

Aslı Ece Çilliler, Hayat Güven, Şennur Delibaş Katı, Selim Selçuk Çomoğlu. What is the predictive value of the low T3 syndrome in the prognosis and aetiology of acute ischemic stroke?. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2009; 15(3): 71-74

Sorumlu Yazar: Aslı Ece Çilliler, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w