ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 26 Issue : 1 Year : 2023


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
Pons enfarktlarında etyopatogenez lokalizasyona göre değişir; Retrospektif bir klinik çalışma [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2020; 26(1): 107-112 | DOI: 10.5505/tbdhd.2020.48343

Pons enfarktlarında etyopatogenez lokalizasyona göre değişir; Retrospektif bir klinik çalışma

Eda Çoban1, Songul Senadim2, Dilek Atakli2, Aysun Soysal2
1SBÜ Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul
2SBÜ Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: İskemik inmelerin % 25’i arka dolaşım enfarktları olup, tüm iskemik inmelerin % 7’sini pons enfarktları oluşturur. İzole pons enfarktları paramedian pons enfarktları (PPI) ve küçük derin yerleşimli pons enfarktları (SDPI) olmak üzere sınıflandırılmakta ve etyopatogenez farklılık göstermektedir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamızda Ocak 2010- Haziran 2018 tarihleri arasında nöroloji kliniğimize başvurmuş 122 pons enfarktı tanılı (48 PPI, 74 SDPI) hasta retrospektif olarak incelenmiştir. Hastalar enfarkt lokalizasyonlarına göre iki gruba ayrılmış, rutin inmeye yönelik etyolojik incelemeleri ve mevcut klinik dataları not edilmiştir.
BULGULAR: 122 hastada en sık gözlenen etyolojik neden küçük damar hastalığı olmuştur. 48 hasta PPI, 74 hasta SDPI olarak sınıflandırılmıştır. % 68 ile hipertansiyon en sık saptanan kronik risk faktörü olmuştur. Ancak her iki grup arasında hipertansiyon, diabet, dislipidemi ve koroner arter hastalığı açısından anlamlı farklılık bulunmamıştır. PPI grubunda tüm hastalarda ekokardiyografi bulguları normaldir. SDPI grubunda 11 hastada ekokardiyografide kardiyoemboli açısından patolojik bulgu tespit edilmiş olup istatistiki olarak anlamlı bulunmuştur. Ayrıca SDPI grubunda erkek cinsiyeti hakimiyeti saptanmış ve erkeklerde patolojik ekokardiyografi bulgularının daha sık olduğu dikkati çekmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Küçük derin yerleşimli pons enfarktlarında kardiyoembolizm etyolojiden sorumlu major neden olabilirken, basiller arter aterosklerozu PPI larda esas neden olarak kalmıştır. Bu bilgi izole pons enfarktlarında tedavi yaklaşımında yol gösterici olabilir.

Anahtar Kelimeler: Pons, enfarkt, etyoloji, patogenez, lokalizasyon, risk faktörleri

Etiopathogenesis of pons infarction differs according to the localisation; A retrospective clinical trial

Eda Çoban1, Songul Senadim2, Dilek Atakli2, Aysun Soysal2
1Bagcılar Training and Research Hospital, Department of Neurology, Istanbul, Turkey
2Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Training and Research Hospital, Department of Neurology, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION:
Of the ischemic strokes, 25 % involve the posterior circulation ischemic infarcts (POCI) and pontine infarctions account for about 7% of all ischemic strokes. Isolated pontine infarctions are usually classified into two types: paramedian pontine infarcts (PPIs) and small deep pontine infarcts (SDPIs). The main pathogenesis of each of the two types differ. Our study was designed to investigate the main causes of isolated pontine infarctions.

METHODS: A retrospective search of the patient database of our institution was performed for a total of 122 patients who were admitted to our neurology clinic between January 2010 and June 2018. Acute ischemic stroke patients, comprising 48 PPI patients and 74 SDPI patients, were enrolled. Routine etiological investigations were performed for each patient, and clinical data were collected.
RESULTS: Of the 122 enrolled patients, the most frequent etiological cause of isolated pontine infarction was small vessel disease. There were 48 with PPI and 74 with SDPI patients. Hypertension was the most frequent chronic risk factor with the ratio of 68 %. But there was no significant difference in the prevalence of hypertension, diabetes, dislipidemia, coronary artery disease between patients with PPI and SDPI. In PPI group echocardiography was normal in all patients. In SDPI group 11 patients had abnormal cardioembolic findings and it was significantly important. Also male predominancy was detected in SDPI group and in males cardioembolic echocardiography findings were more prevalent than females.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Cardioembolism may be the major cause of SDPI while basillar artery (BA) atherosclerosis remains the cause of PPI in our study. This information may assist in therapeutic approaches of isolated pontine infarction subtypes.

Keywords: Pons, infarct, etiology, pathogenesis, localisation, risk factors

Eda Çoban, Songul Senadim, Dilek Atakli, Aysun Soysal. Etiopathogenesis of pons infarction differs according to the localisation; A retrospective clinical trial. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2020; 26(1): 107-112

Sorumlu Yazar: Eda Çoban, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale
w