ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 9 Issue : 3 Year : 2022


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
Klamidia ve serebrovasküler hastalıklar arasındaki ilişki [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2003; 9(3): 87-91

Klamidia ve serebrovasküler hastalıklar arasındaki ilişki

Hızır Ulvi, Süleyman Önal, Tahir Yoldaş, Remzi Yiğiter, Nilgün Polat, Bülent Müngen
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji ve Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Elazığ

GİRİŞ ve AMAÇ: Klamidia pnömoni solunum sisteminde akut infeksiyonlara sebep olan bir patojendir. Ayrıca, seroepidemiyolojik çalışmalar bu organizmanın aterosklerotik olaylar ve serebrovasküler hastalıklarla (SVH) da ilişkili olduğunu göstermiştir. Bu çalışmada, klamidial infeksiyonların SVH’da risk faktörü olarak rollerinin araştırılmasını planladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya 65 yaş altında 68 SVH’lı hasta ve 29 sağlıklı kontrol grubu alındı. Hasta yaş ortalaması 52.08 ± 5.74; 28 kadın, 40 erkek ve sağlıklı kontrol grubunun yaş ortalaması 49.76 ± 13.11; 12 kadın ve 17 erkek idi. Hasta ve kontrol grubunun serumunda Wang ve Grayston’ın tanımladığı mikroimmunofloresans yöntemle C pnömoni ve C trakhomatis’e karşı spesifik antikor ölçüldü. Elde edilen değerler ortalama ve standart sapma olarak hesaplandı. Veriler Mann-Whitney U testi kullanılarak karşılaştırıldı.
BULGULAR: SVH’lı hastaların serumunda C pnömoni’ye karşı ortalama IgG antikor titresi 1.382 ± 0.256, kontrollerde 1.152 ± 0.334 [p=.012], C trakhomatis’e karşı IgG antikor titresi 0.043 ± 0.019, kontrollerde 0.031 ± 0.015 [p=.026] olduğu tespit edildi. SVH’lı olgular kontrol grubuyla karşılaştırıldığında önemli derecede IgG antikor düzeyi yüksekliği saptandı. C pnömoni ve C trakhomatis’e karşı IgM düzeyleri SVH’larda kontrollerdekinden düşük (C pnömoni’ye karşı SVH’larda ortalama IgM 0.502 ± 0.188; kontrol, 0.559 ± 0.149 [p=.087], C trakhomatis’e karşı SVH’larda ortalama IgM 0.451 ± 0.348; kontrol, 0.683 ± 0.578 [p=.140]), C pnömoni’ye karşı IgA düzeyleri SVH’larda kontrollerdekinden yüksek (C pnömoni karşı SVH’larda ortalama IgA 1.008 ± 0.246; kontrol, 0.971 ± 0.237 [p=.563]) bulundu. Fakat istatistiksel olarak anlamlı değildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Klamidialara karşı serum IgG antikor düzeylerinin, SVH grubunda tek başına anlamlı bir risk parametresi oluşturabileceğini belirledik. Yüksek IgG değerlerinde sahip bireylerin belirlenerek diğer risk faktörleri açısından (sigara, alkol, diyet vs.) uyarılmaları gerektiğine inanıyoruz.

Anahtar Kelimeler: Cerebrovascular disease, atherosclerosis, infection, and risk factors.

Association of prior infection with chlamydia and cerebrovascular disease

Hızır Ulvi, Süleyman Önal, Tahir Yoldaş, Remzi Yiğiter, Nilgün Polat, Bülent Müngen
Fırat University Faculty of Medicine, Departments of Neurology and Microbiology, Elazığ, Turkey

INTRODUCTION: Chlamydia pneumoniae is a human respiratory pathogen that causes acute respiratory disease and ~10% of community-acquired pneumonia. The infections are geographically widespread. In addition to respiratory disease, seroepidemiologic studies have shown an association of this organism with atherosclerotic proces and cerebrovascular disease. The role of preceding chlamydial infection as a risk factor for stroke was investigasted.
METHODS: We studied 68 consecutive patients under 65 years of age with cerebrovascular disease; the mean age was 52.08 ± 5.74 years (yrs) (range 39 yrs to 64 yrs; 28 female and 40 male) and 29 randomly selected age-matched healthy subjects (control); the mean age was 49.76 ± 13.11 years (yrs) (range 41 yrs to 62 yrs; 12 female and 17 male). Specific antibodies to C pneumoniae and C trachomatis in serum were measured by the microimmunofluorescence with the method of Wang and Grayston in all the subjects. Quantitative variables were analyzed with Mann-Whitney test.
RESULTS: The mean values of antibodies titers in patients (mean IgG antibodies to C pneumoniae in patients, 1.382 ± 0.256 vs. control, 1.152 ± 0.334 [p=.012], mean IgG antibodies to C trachomatis in patients, 0.043 ± 0.019 vs control, 0.031 ± 0.015 [p=.026]) were significantly higher compared with the controls. Although the mean IgM antibodies titers to C pneumoniae and C trachomatis are lower and IgA to C pneumoniae higher in patients than the controls, this differences were not found to be significant (mean IgM antibodies to C pneumoniae in patients, 0.502 ± 0.188 vs. control, 0.559 ± 0.149 [p=.087], mean IgM antibodies to C trachomatis in patients, 0.451 ± 0.348 vs. control, 0.683 ± 0.578 [p=.140], mean IgA antibodies to C pneumoniae in patients, 1.008 ± 0.246 vs. control, 0.971 ± 0.237 [p=.563]).
DISCUSSION AND CONCLUSION: We conclude that chronic infection with chlamydiae is associated with an increased risk of cerebrovascular disease and believe that patients who have high values of IgG antibodies titers should be warned for a probable cerebrovascular disease and other risk factors like smoking, alcohol, diet, etc.

Keywords: Serebrovasküler hastalık, aterosklerozis, İnfeksiyon ve risk faktörü.

Hızır Ulvi, Süleyman Önal, Tahir Yoldaş, Remzi Yiğiter, Nilgün Polat, Bülent Müngen. Association of prior infection with chlamydia and cerebrovascular disease. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2003; 9(3): 87-91

Sorumlu Yazar: Hızır Ulvi
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale
w