ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 23 Issue : 3 Year : 2022


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
İntraserebral hematomlarda görülen mikrokanamaların prognoz üzerindeki etkisi ve risk faktörleri analizi [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2017; 23(3): 87-90 | DOI: 10.5505/tbdhd.2017.50470

İntraserebral hematomlarda görülen mikrokanamaların prognoz üzerindeki etkisi ve risk faktörleri analizi

Yıldız Arslan1, Asena Ahen1, Hilal Şahin2, Ufuk Şener1, Figen Tokuçoğlu1, Yaşar Zorlu1
1Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İzmir
2Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Serebral mikrokanamalar (SMK) çapı 5 mm’den küçük, yuvarlak ve hemosiderin gibi kan yıkım ürünlerine duyarlı T2 gradient EKO sekanslarında hipointens görünen lezyonlardır. Çalışmamızda intraserebral hematom hastalarında mikrokanama varlığı, hematom hacimleri ve prognoz üzerine etkileri araştırıldı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 2012-2016 yılları arasında nöroloji kliniğinde yatarak tetkik ve tedavi edilen, gradient EKO ve SWI MR görüntüleme yapılan intraserebral kanamalı 50 hasta çalışmaya dahil edildi. Cerrahi girişim uygulanan hastalar, anevrizma kanamaları ve subaraknoid, subdural ve epidural kanamalar çalışmadan dışlandı. Çalışmamıza sadece nedeni bilinmeyen ve hipertansif hematomlar dahil edildi. Tüm hastaların yatış süreleri, ilk yatış ve çıkış NIHSS skorları, vasküler risk faktörleri, antiagregan ve antikoagülan kullanımları kayıt edildi.
BULGULAR: Toplam 50 hastanın 27’sinin mikrokanama odağı vardı, 23 hastanın yoktu. Kadın/Erkek=19/31 olarak saptandı. Mikrokanama olanların yaş ortalaması 67.07±12.64, mikrokanama olmayanların yaş ortalaması 65.65±14.65’di. Hematom lokalizasyonları sıklık sırasına göre en çok lober (n: 19), bazal ganglion (n: 15) ve talamus (n: 10) olarak tespit edildi. Mikrokanama olanların 16’sı subkortikal, 11’i kortikal lokalizasyonluydu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda SMK’nın prognoz üzerinde belirgin etkisinin olmadığı ve HT, DM, sigara içimi ve antiagregan, antikoagülan kullanımından bağımsız oluştuğu sonucuna varıldı. Hematom lokalizasyonları ile mikrokanama varlığı arasında korelasyon saptanmadı, her iki grupta da hematom hacimleri benzerdi. Çalışmada gruplar arasında SMK lokalizasyon farklılığı görülmedi. SMK’ların hematom prognozu üzerinde etkisi olmadığı ve diğer risk faktörlerinden etkilenmediği sonucuna varılsa da geniş gruplu prospektif randomize çalışmalarla etyolojinin aydınlatılması için yeni araştırmaların yapılması gerekmektedir.


Anahtar Kelimeler: intraserebral hematom, mikrokanamalar, prognoz, risk faktörleri

The effect of cerebral microbleeds on prognosis in intracerebral hematomas and analysis of risk factors

Yıldız Arslan1, Asena Ahen1, Hilal Şahin2, Ufuk Şener1, Figen Tokuçoğlu1, Yaşar Zorlu1
1Tepecik Education And Research Hospital, Neurology Clinic, İzmir
2Tepecik Education And Research Hospital, Radiology Clinic, İzmir

INTRODUCTION: Cerebral microbleeds (CMB) are hypointense lesions detected in T2 gradient ECO sequences, smaller than 5 mm in diameter, and are sensitive to blood-degradation products such as hemosiderin. We investigated the effects of CMK on hematoma volume and prognosis in patients with intracerebral hematoma.
METHODS: Fifty patients with intracerebral hemorrhage who underwent gradient EKO and SWI sequences and hospitalized in neurology clinic between 2012 -2016 were included. Patients with surgical intervention, aneurysm hemorrhages, and subarachnoid, subdural, and epidural hemorrhages were excluded. Hematomas due to hypertension and unknown etiology were included. Hospitalization duration, NIHSS scores at admission and discharge, vascular risk factors, use of antithrombotic and anticoagulants were recorded.
RESULTS: 27 patients had foci of microbleeds, and 23 patients did not have any. Female /Male ratio was 19/31. The mean age of those with microbleeds was 67.07 ± 12.64, and those without microbleeds was 65.65 ± 14.65. Hematoma localizations were determined as lobar (n: 19), basal ganglion (n: 15) and thalamus (n: 10) respectively. Sixteen had subcortical and 11 had cortical localization of CMB.
DISCUSSION AND CONCLUSION: We suggested that CMB has no significant effect on prognosis and is independent of HT, DM, smoking and antithrombotic or anticoagulant therapy. There was no correlation between hematoma localization and existence of CMBs. Hematoma volumes were similar in both groups. There was no difference between groups in terms of CMBs’ localization. Although it was concluded that CMB had no effect on hematoma prognosis and not affected by other risk factors, studies are needed to elucidate their etiology with large group prospective randomized trials.


Keywords: intrecerebral hematomas, microbleeds, prognosis, risk factors

Yıldız Arslan, Asena Ahen, Hilal Şahin, Ufuk Şener, Figen Tokuçoğlu, Yaşar Zorlu. The effect of cerebral microbleeds on prognosis in intracerebral hematomas and analysis of risk factors. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2017; 23(3): 87-90

Sorumlu Yazar: Yıldız Arslan, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w