ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 28 Issue : 3 Year : 2023


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
Hemorajik inme sonrası kombine santral diyabet insipidus ve serebral tuz kaybı sendromu-İlk rapor [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2022; 28(3): 185-188 | DOI: 10.5505/tbdhd.2021.52386

Hemorajik inme sonrası kombine santral diyabet insipidus ve serebral tuz kaybı sendromu-İlk rapor

Taraneh Majidi1, Elyar Sadeghi Hokmabadi2, Farhad Mirzaei3, Ata Mahmoodpoor4, Jalal Etemadi1, Ali Taghizadieh5, Bita Rahbari6, Yalda Sadeghpour7, Elif Sariönder Gençer8
1Tabriz Tıp Bilimleri Üniversitesi, Böbrek Araştırma Merkezi, Tebriz, Iran
2Tabriz Tıp Bilimleri Üniversitesi, Acil Tıp Araştırma Ekibi, Tebriz, Iran
3Tabriz Tıp Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin Cerrahi Anabilim Dali, Tebriz
4Tabriz Tıp Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Anabilim Dalı, Tebriz, Iran
5Tabriz Tıp Bilimleri Üniversitesi, Tüberküloz ve Akciğer Hastalıkları Araştırma Merkezi, Tebriz, Iran
6Tabriz Tıp Bilimleri Üniversitesi, Bağ Dokusu Hastalıkları Araştırma Merkezi, Tebriz, Iran
7Tabriz Tıp Bilimleri Üniversitesi, Nöroloji Anabilim Dali, Tebriz, Iran
8Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Antalya

Beyin hasarı sonrası diyabet insipidus (DI) ve serebral tuz kaybı sendromu (STKS) gibi su ve elektrolit hemostaz bozuklukları tanımlanmıştır, ancak kombine DI ve STKS travmatik intrakraniyal kanamalı (IKK) hastalarda nadiren bildirilmiştir. Bildiğimiz kadarıyla yazımız yetişkin bir hastada hemorajik inmeyi takiben gelişen kombine Dİ ve STKS'nin ilk raporudur: 40 yaşında sağlıklı bir kadın ders anlatırken ani dizartri ve giderek artan bilinç kaybı gelişmiştir. bilgisayarlı beyin tomografsinde (BBT) sağ bazal gangliyonda intraserebral kanama (İSK) ile uyumlu hiperdens lezyon gösterildi. Acil yapılan digital subtraction anjografisi (DSA) normaldi, eksternal ventriküler drenaj (EVD) yerleştirildi ve barbitürat koma başlandı. İkinci gün desmopressine yanıt veren Dİ gelişti. 4. günden itibaren serum sodyum konsantrasyonu yavaş yavaş azalmaya başladı, idrar dansitesi arttı ve desmopressine yanıt vermeyen masif poliüri oluştu. Test sonuçlarına göre, kombine DI ve STKS tanısı konulan hastaya yüksek dozlarda hipertonik salin, desmopressin ve fludrokortizon ile üçlü tedavi başlatıldı. Su ve elektrolit bozuklukları kademeli olarak düzeldi ve 28 gün sonra Glasgow Outcome Scale-Extended (GOS-E) 7 ile taburcu edildi

Anahtar Kelimeler: diabetes insipidus, serebral tuz kaybı sendromu, spontan intraserebral kanama, beyin kanaması.

Combined central diabetes insipidus and cerebral salt wasting syndrome after hemorrhagic stroke-First report

Taraneh Majidi1, Elyar Sadeghi Hokmabadi2, Farhad Mirzaei3, Ata Mahmoodpoor4, Jalal Etemadi1, Ali Taghizadieh5, Bita Rahbari6, Yalda Sadeghpour7, Elif Sariönder Gençer8
1Tabriz University of Medical Sciences, Kidney Research Center, Tabriz, Iran
2Tabriz University of Medical Sciences, Emergency Medicine Research Team, Tabriz, Iran
3abriz University of Medical Sciences, Faculty of Medicine, Department of Neurosurgery, Tabriz, Iran
4Tabriz University of Medical Sciences, Faculty of Medicine, Department of Anesthesiology, Tabriz, Iran
5Tabriz University of Medical Sciences, Tuberculosis and Lung Disease Research Center, Tabriz, Iran
6Tabriz University of Medical Sciences, Connective Tissue Diseases Research Center, Tabriz, Iran
7Tabriz University of Medical Sciences, Neurosciences Research Center, Tabriz, Iran
8University of Health Sciences, Antalya Training and Research Hospital, Neurology Clinic, Antalya, Turkey

Disorders of water and electrolyte hemostasis such as diabetes insipidus (DI) and cerebral salt wasting syndrome (CSWS) have been described after cerebral insults, but combined DI and CSWS has rarely been reported in patients with traumatic intracranial hemorrhage (ICH). To the best of our knowledge this is the first report of combined DI and CSWS in an adult patient following hemorrhagic stroke: a previously healthy 40-year-old woman developed dysarthria and progressive decline in consciousness while lecturing. Cerebral computed tomography (CT) showed hyperdensity in the right basal ganglia, indicating ICH. Urgent digital subtraction angiography (DSA) was normal, external ventricular drainage (EVD) was placed and barbiturate coma was initiated. At the second day, she developed DI, which responded to desmopressin. From the 4th day, serum concentration of sodium started to decrease gradually, urine specific gravity increased, and massive polyuria that was unresponsive to desmopressin occurred. Based on test results, combined DI and CSWS was diagnosed and a triple treatment was initiated with high doses of hypertonic saline, desmopressin and a fludrocortisone. Water and electrolyte disturbances improved gradually and she was discharged after 28 days with a glasgow outcome scale-extended( GOS-E) of 7.

Keywords: diabetes insipidus, cerebral salt wasting syndrome, spontaneous intracranial hemorrhage, brain hemorrhage.

Taraneh Majidi, Elyar Sadeghi Hokmabadi, Farhad Mirzaei, Ata Mahmoodpoor, Jalal Etemadi, Ali Taghizadieh, Bita Rahbari, Yalda Sadeghpour, Elif Sariönder Gençer. Combined central diabetes insipidus and cerebral salt wasting syndrome after hemorrhagic stroke-First report. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2022; 28(3): 185-188

Sorumlu Yazar: Elyar Sadeghi Hokmabadi, Iran
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale
w