ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 23 Issue : 1 Year : 2022


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
Servikokraniyal arter diseksiyonlarında klinik ve radyolojik bulgular [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2017; 23(1): 10-16 | DOI: 10.5505/tbdhd.2017.54366

Servikokraniyal arter diseksiyonlarında klinik ve radyolojik bulgular

Z. Betül Yalçıner1, Göksel Bakaç Tümay2, Sema Demirci Brandmeier3, Melek Kandemir1, Hayriye Küçükoğlu4, Cengiz Dayan5, Nurhak Demir6
1Bayındır Hastanesi İçerenköy, Nöroloji Bölümü, İstanbul
2Kadiköy Florance Nightingale Hastanesi, Nöroloji Bölümü, İstanbul
3İstanbul Medipol Üniversitesi, Nöroloji Bölümü, İstanbul
4Bakırköy Mazhar Osman Ruh Sağlığı Ve Sinir Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, 2. Nöroloji Kliniği, İstanbul
5Bakırköy Mazhar Osman Ruh Sağlığı Ve Sinir Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, 1. Nöroloji Kliniği, İstanbul
6Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Bölümü, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Servikokraniyal arter disseksiyonları genç erişkinlerdeki iskemik inmelerin %25’inden sorumludur. Damar duvarı yapısına zarar veren çok sayıda risk faktörü tespit edilmiştir. Disseksiyonlar çeşitli inme formlarında görülebilirler ve manyetik rezonans anjiografi veya dijital substraksiyon anjiografi tetkikleri ile tanı konulabilir. Çalışmamızda servikokraniyal arter disseksiyonlarının klinik ve radyolojik özelliklerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bakirkoy Mazhar Osman Ruh Sagligi ve Hastaliklari Egitim ve Arastirma Hastanesi anjiografi ünitesinde disseksiyon ön tanısı almış 45 hasta, 29 (%64) erkek ve 16 (%36) kadın, retrospektif olarak incelenmiştir. Ortalama yaş kadın ve erkeklerde sırasıyla 35 ve 39 idi.
BULGULAR: Hastaların 41’i (%91) geçici iskemik atak ve/veya iskemik inme ile prezente olmuştur. İzole 12. kraniyal sinir felci bir hastada gözlenmiş, bir başkasında ise baş ağrısı tek semptom olarak görülmüştür. Tüm hastalara dijital substraksiyon anjiografi yapılmış ve 6 hastada bilateral disseksiyon saptanmıştır. Anjiografi sonuçlarında 3 farklı damar patolojisi saptandı: 1) uzun segment düzensizlikleri (%65) 2) kama şeklinde tıkanma (%35) ve 3) yalancı anevrizma (%16). Hastaların 19’u (%42) radyolojik olarak takip edilebilmiş, bunlardan sekizinde radyolojik bulgular tamamen normale dönmüştür.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Disseksiyon geniş bir klinik spektrumla prezente olabilir ve alışılmışın dışında boyun hareketi ve ılımlıdan şiddetliye kadar çeşitli düzeyde travma öyküsü olanlarda akla gelmelidir. Disseksiyon tanısında dijital substraksiyon anjiografisi hala en iyi yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: Servikokraniyal arter diseksiyonları, etiyoloji, görüntüleme bulguları

Clinical and radiological findings in cervicocranial artery dissection

Z. Betül Yalçıner1, Göksel Bakaç Tümay2, Sema Demirci Brandmeier3, Melek Kandemir1, Hayriye Küçükoğlu4, Cengiz Dayan5, Nurhak Demir6
1Bayindir Hospital Icerenkoy, Department of Neurology, Istanbul, Turkey
2Kadikoy Florance Nightingale Hospital, Department Of Neurology, Istanbul, Turkey
3Medical Faculty Of Istanbul Medipol University, Department Of Neurology, Istanbul, Turkey
4Bakirkoy Mazhar Osman State Training And Research Hospital For Psychiatric And Neurological Diseases, 2nd Clinic Of Neurology, Istanbul, Turkey
5Bakirkoy Mazhar Osman State Training And Research Hospital For Psychiatric And Neurological Diseases, 1st Clinic Of Neurology, Istanbul, Turkey
6Medical Faculty Of Dokuz Eylul University, Department Of Neurology, Izmir, Turkey

INTRODUCTION: Cervicocranial artery dissections account for 25% of ischaemic strokes in young adults. Numerous risk factors that can damage the structure of the vessel walls have been identified. Dissections can present with various forms of stroke, and are diagnosed using magnetic resonance angiography or digital subtraction angiography. In our study, we aimed to evaluate the clinical and radiological characteristics of cervicocranial artery dissections.
METHODS: We retrospectively analysed 45 patients, twenty-nine (64%) males and 16 (36%) females, pre-diagnosed with dissection in the Angiography Unit of the Bakirkoy Mazhar Osman State Training and Research Hospital for Psychiatric and Neurological Diseases. The mean age of females and males was 35 and 39 years, respectively.
RESULTS: Forty-one (91%) patients presented with transient ischaemic attack and/or ischaemic stroke. Isolated 12th nerve paralysis was found in one patient, and headache was the only symptom in another. Digital subtraction angiography was performed in all the patients, and bilateral dissection was detected in six patients. From the angiography results, three different types of vessel pathologies were detected: 1) long-segment irregularities (65%), 2) tapering occlusion (35%) and 3) pseudoaneurysm (16%). Radiological follow-up was done for 19 (42%) patients; eight of them completely recovered showing normal imaging findings.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Dissection can present with a broad clinical spectrum, and it should be suspected in cases with unusual neck movement and mild-to-severe trauma. Digital subtraction angiography is still the best modality for the diagnosis of dissection.

Keywords: Cervicocranial artery dissection, aetiology, imaging findings

Z. Betül Yalçıner, Göksel Bakaç Tümay, Sema Demirci Brandmeier, Melek Kandemir, Hayriye Küçükoğlu, Cengiz Dayan, Nurhak Demir. Clinical and radiological findings in cervicocranial artery dissection. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2017; 23(1): 10-16

Sorumlu Yazar: Melek Kandemir, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale
w