ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 13 Issue : 2 Year : 2022


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
AKUT SEREBRAL İSKEMİLİ HASTALARDA E-SELEKTİN VE Hs-CRP’NİN SERUM SEVİYELERİ [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2007; 13(2): 41-49

AKUT SEREBRAL İSKEMİLİ HASTALARDA E-SELEKTİN VE Hs-CRP’NİN SERUM SEVİYELERİ

Göksel SOMAY1, Murat BULKAN1, Handan MISIRLI1
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi I. Nöroloji Kliniği, İSTANBUL

Amaç: Aterogenez ve akut serebral iskemide inflamatuar süreçlerin rol oynadığına dair deliller giderek artmaktadır. Yapılan bir çok çalışma hücre adezyon moleküllerinin serebral iskemideki rolünü göstermiştir. İnmenin güçlü ve bağımsız bir belirteci olduğu gösterilen CRP, endotelyal hücre adezyon moleküllerini indükleyerek ateroskleroz patogenezinde rol oynar. Bu çalışmada, akut iskemik inmeli hastalarda serum hs-CRP ve E-selektin düzeyleri ile karotis stenozu derecesi ve iskemik inme alt tipleri arasındaki ilişki araştırılmıştır. Gereç ve Yöntem: Akut iskemik serebrovasküler hastalık tanısı alan 48 hasta ile kontrol grubu olarak 32 sağlıklı birey değerlendirmeye alındı. Bütün hastalara nörolojik muayene, kraniyal BT ve/veya MRG, elektrokardiyografi, ekokardiyografi ve karotis/vertebral DUSG ve rutin biyokimyasal tetkikler yapıldı. İnmeyi takiben ilk 48 saat içinde ‘human sE-selectin’ ve ‘Hs-CRP’ kantitatif olarak çalışıldı ve kontrol gurubu ile karşılaştırıldı. Ayrıca serum seviyelerinin etyolojik alt guruplar ve karotis stenozu nun derecesi ile ilişkisi değerlendirildi. Bulgular: Hasta grubunda serum hs-CRP ve E-selektin düzeyleri, kontrol grubundan anlamlı derecede yüksek bulundu. Hipertansiyon öyküsü olan hastalarda serum E-selektin düzeyinin daha yüksek olduğu gözlendi. Total kolesterol ve/ veya trigliserid yüksekliği, artmış serum E-selektin düzeyleri ile birliktelik gösteriyordu. Hs-CRP artışı, sedimantasyon hızı ve WBC sayısı gibi diğer inflamasyon göstergelerindeki artışla birlikteydi. Artmış hs-CRP ve E-selektin düzeyleri, karotis arter stenozu derecesi ve iskemik inme alt tipleri ile ilişkili değildi.. Sonuç: Akut iskemik inmede E-selektin ve hs-CRP düzeyleri artmaktadır. Hipertansiyon ve hiperlipidemide E-selektin düzeyinin yüksek olması, bu molekülün ateroskleroz için bir belirteç olabileceği fikrini desteklemektedir. Buna rağmen aynı ilişkilendirmelere karotis stenozu açısından bakıldığında E-selektin veya hs-CRP için anlamlılık saptanmamıştır Dip not: Makale 42. ulusal nöroloji kongresinde poster bildirisi olarak sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: E-Selektin, Hs-CRP, Strok

SERUM LEVELS OF E-SELECTIN AND Hs-CRP AMONG PATIENTS WITH ACUTE CEREBRAL ISCHEMIA

Göksel SOMAY1, Murat BULKAN1, Handan MISIRLI1

Objectives: Evidences showing the role of inflammatory processes in atherogenesis and acute cerebral ischemia are gradually increasing. Many studies showed the role of cellular adhesion molecules during cerebral ischemia. CRP, which has been shown to be a strong and independent determinant of stroke, plays role in the pathogenesis of atherosclerosis by inducing the cellular adhesion molecules. In this study, relationship between serum hs-CRP and E-selectin levels among acute ischemic stroke patients and the degree of carotis stenosis and subtypes of ischemic stroke have been studied. Material and method: 48 patients with the diagnosis of acute ischemic cerebrovascular disease and 32 healthy individual as control group were taken into evaluation neurological examination, cranial BT and/or MRI, electrocardiography, echocardiography, carotis-vertebral DUSG and routine biochemical investigations were performed for all patients. Human sE-selectin and Hs-CRP were studied quantitatively during the first 48 hours after stroke and compared with the control group. Also the relationship between serum levels and etiological subgroups and the degree of carotis stenosis was evaluated. Results: Hs-CRP and E-Selectin serum levels among patient group were found higher than the serum levels among control group. It was observed that serum E-selectin levels were higher among patients with the history of hypertension. High total cholesterol and/or trigliceride levels were accompanying increased serum E-selectin levels. Increasement of Hs-CRP was together with increasement of other inflammatory markers such as sedimentation rate, WBC count. Increased Hs-CRP and E-selectin levels were not in relationship with the degree of carotis artery stenosis and subtypes of ischemic stroke. Conclusion: E-Selectin and Hs-CRP levels increase during acute ischemic stroke . Increasement of E-Selectin levels during hypertension and hyperlipidemia supports the idea of this molecule to be a determinant of atherosclerosis. Despite no meaningful relationship was detected between carotis stenosis and E-selectin or Hs-CRP.

Keywords: E-Selectin, Hs-Crp, Stroke

Göksel SOMAY, Murat BULKAN, Handan MISIRLI. SERUM LEVELS OF E-SELECTIN AND Hs-CRP AMONG PATIENTS WITH ACUTE CEREBRAL ISCHEMIA. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2007; 13(2): 41-49
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w